Gıda Hattı

Vergisini zamanında yatıran mükelleflere yüzde 5 indirimde yeni kriter!

27 Mayıs 2020, 11:23
Paylaş
Vergisini zamanında yatıran mükelleflere yüzde 5 indirimde yeni kriter!

Finans ve sigorta sektörü hariç vergisini zamanında yatıran vergiye uyumlu gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine sağlanan yüzde 5’lik indirimin koşulları yeniden belirlendi. İndirimden yararlanmış olmak için verginin kanuni sürede ödenmiş olması şartı aranırken, artık beyannamelere tahakkuk eden vergilerin ödenmiş olması yeterli olacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği (Seri No: 312), 27 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yüzde 5 vergi indiriminde kriterler değişti

Tebliğe göre, finans ve bankacılık sektöründe faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç vergiye uyumlu ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine 1 milyon lirayla sınırlı olmak üzere sağlanan yüzde 5’lik vergi indiriminden yararlanmak için;

İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş olması gerekecek. Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali sayılmayacak.

Belirtilen süre içinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması gerekiyor. Yapılan tarhiyatların kesinleşmiş yargı kararlarıyla veya 213 sayılı Vergi Usul Kanununun uzlaşma ya da düzeltme hükümlerine göre tamamen ortadan kaldırılmış olması durumunda bu şart ihlal edilmiş sayılmayacak.

Vadesi geçmiş borç, 1000 TL’nin üzerinde olmayacak

İndirimden faydalanmak için indirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla, vergi beyannameleri üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenmiş olması ayrıca vergi aslı (vergi cezaları ile fer’i alacaklar dahil) 1000 liranın üzerinde vadesi geçmiş borcu bulunmayacak.

Eski tebliğde tahakkuk eden vergilerin kanuni sürede ödenmiş olması şartı aranıyordu. Her bir beyanname itibarıyla 10 liraya kadar yapılan eksik ödemelerin bu şartın ihlali sayılmayacağına ilişkin hüküm de yeni tebliğle kaldırıldı.

Ancak, ödemenin ve indirimden yararlanıldıktan sonra söz konusu iade alacağı tutarının mahsuben ödemesi talep edilen vergi borcu tutarının altına düşmesi hâlinde, eksik ödenmiş duruma gelen vergilerin mahsuben ödenmek istenilen tutarın yüzde 10’unu aşmaması kaydıyla, eksik ödenmiş vergiler dolayısıyla veya vergi kanunları gereğince, tecil edilerek belirlenen şartların gerçekleşmesine bağlı olarak terkin edilecek vergilerin, şartların sağlanamaması hâlinde kanunlarında belirlenen tecil süresinin sonunu takip eden onbeşinci günün bitimine kadar ödenmesi şartıyla, bu şart ihlal edilmiş sayılmayacak.

1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak

Tebliğde indirimden yararlanılabilmesi için mükelleflerin vereceği beyannameler içine geçici vergi, muhtasar ve prim hizmet beyannamesi eklendi.

İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki 4 yıllık takvim yılında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359’ncu maddesinde sayılan kaçakçılıkla ilgili sayılan fiilleri işlediği tespit edilenler indirimden yararlanamayacaklar.

Tebliğ, 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.