AramaArama
Gıda Hattı
banner
AramaArama

Üretim Reform Paketi Taslağı görücüye çıktı!

Üretim Reform Paketi Taslağı görücüye çıktı!
2 Eylül 2016, 14:29

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, üretim ve yatırımın önündeki engelleri kaldırma hedefiyle çok sayıda kanun değişikliğini içeren Üretim Reform Paketi Kanun Tasarı Taslağı’nı görüşe açtı. Organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere yatırımların desteklenmesi bağlamında çok sayıda düzenleme içeren taslakta, zeytinliklerde yapılaşma ve Şeker Kanunu ile uygulanan kotaların tespitinde nişasta kökenli şeker kapsamı değişiklikleri de yer alıyor.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanarak ilgili kesimlerin görüşüne açılan Üretim Reform Paketi Kanun Tasarı Taslağı, Yükseköğretim Kanunu, Çevre Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun, Mera Kanunu, Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu gibi birçok kanunda değişiklikler öngörüyor.

bilim-sanayi-ve-teknoloji-bakanligi-logo-gidahatti

Organize Sanayi Bölgeleri’nin (OSB) genişlemesine ilişkin hükümler içeren taslakla, teknoloji geliştirme bölgelerine, OSB’ler ve OSBÜK’ün görevlerine, endüstri bölgelerine dair düzenlemeler de getiriliyor. İlgili kanunlardaki endüstri bölgeleri, teknoloji transfer ofisleri, araştırmacı istihdamı, KOSGEB, OSBÜK gibi kavramların yeniden tanımlandığı taslak yasalaştığı takdirde, OSB’lerin alt yapı ve üst yapısını geliştirecek, finansal durumlarını iyileştirecek.

Zeytinliklerde kurulacak tesisler

Taslakla 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun’da öngörülen değişikliğe göre, Bakanlıklarca alınacak kamu yararı gereğince yapılacak yatırımlar kapsamında zeytinlik sahalarda kurulacak tesisler, zeytinlik sahaları içinde zeytinyağı fabrikası hariç zeytinliklerin gelişmesine mani olacak tesis yapılamayacağı hükmünden müstesna olacak.  Bu durumda, yatırımın yapıldığı alan içinde bulunan zeytin ağacının iki katı kadar zeytin ağacının, Bakanlık tarafından gösterilen yere dikilmesi zorunlu olacak.

zeytin-agaci-gidahatti

Şeker Kanunu değişikliği

4634 sayılı Şeker Kanunu’nun “Kotalar ve Kotaların Tespiti” başlıklı üçüncü maddesinde ise nişasta kökenli şekerler kapsamında değişiklik yapılacak. Buna göre, maddenin ilgili hükmü, “Glukoz ya da polimerlerinden üretilen ve kuru madde bazında ağırlık itibariyle %10 ve daha fazla oranda fruktoz içeren nişasta kökenli izoglukoz için belirlenecek toplam A kotası, ülke toplam A kotasının %10’unu geçemez” olarak düzenlenecek.

Yatırımlar için emlak vergisi muafiyeti

Yatırım ve üretim ortamını iyileştirerek, yeni nesil yatırım bölgelerinin dönüşümüne öncelik tanıyacak olan Üretim Reform Paketi Taslağı ile emlak vergi mevzuatında değişikliğe gidilecek. OSB’ler, endüstri bölgeleri ile sanayi sitelerindeki binalar, inşalarının bittiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılacak. Muafiyet süresinin bitiminden itibaren, OSB’ler, endüstri bölgeleri ile sanayi sitelerinde yer alan işletmelere ait binalar için emlak vergisi, üretimde oldukları sürece yüzde 75 indirimli olarak alınacak.

Yükseköğretim Kanunu değişikliği ile de, iş yeri eğitimi gören yükseköğretim öğrencilerine eğitim süresince üniversitelerin bütçesinden asgari ücretin net tutarının 3’e 1’i oranında ücret ödenecek.

Sanayiciye yer tahsisi

Mera Kanunu’nda yapılacak değişiklik ile meraların tahsis amacı değiştirilerek sanayiciye verilecek. Endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, OSB’ler ve sanayi sitelerinin yerleşim yeri dışına çıkarılması amacıyla ihtiyaç duyulan yerlerin tahsis amacı valilikçe değiştirilebilecek. Söz konusu yerler Hazine adına, vakıf meralarının tescilleri ise vakıf adına yaptırılacak.

OSB’lerde ortak kullanım alanları, OSB büyüklüğünün yüzde 8’inden az; hizmet ve destek alanları ise OSB büyüklüğünün yüzde 10’undan fazla olamayacak.

OSB ve OSBÜK organ üyeleri ile personeli, görevleriyle ilgili suç teşkil eden fiil ve hareketlerinden dolayı kamu görevlisi olarak cezalandırılacak. Görevleriyle ilgili suçlardan dolayı haklarında kovuşturmaya başlanan OSB ve OSBÜK organ üyeleri ile personeli Bakanlık tarafından tedbiren geçici olarak görevden uzaklaştırılabilecek.

ar-ge-laboratuvar-gidahatti

Ar-Ge desteği

Temel bilimler alanlarında en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB) firmalarına, personele ödedikleri aylık ücretin o yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı, 2 yıl süreyle Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacak. Her bir TGB firmasına sağlanacak destek, ilgili ayda TGB firmasında istihdam edilen toplam personel sayısının yüzde 10’unu geçemeyecek.

Yeni yatırım taahhütleri

Özel endüstri bölgesi ilan edilecek yerlerde, gerçekleştirme süresi 10 yılı geçmemek üzere, güncellenmek kaydıyla en az 200 milyon TL tutarında yeni yatırım taahhüdünde bulunulması, başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin, önerilen alanın en az yüzde 51’inin mülkiyetine ve/veya varsa süreleri ile sınırlı olmak kaydıyla irtifak/kullanma iznine sahip olması, yeni yatırıma ilişkin "ÇED olumlu kararı veya ÇED gerekli değildir" kararının alınmış olması şartları aranacak.

Üretim Reformu Paketi Kanun Tasarı Taslağı için

Yorumlar

Bir cevap yazın

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.