Gıda Hattı

Ulusal Fındık, Pamuk, Turunçgil, Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi kurulması için düğmeye basıldı.

9 Nisan 2007, 13:38
Paylaş

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 05.Nisan 26 484 sayılı resmi gazetede yayınlanan dört yönetmeliği ile ULUSAL FINDIK, PAMUK, TURUNÇGİL, ZEYTİN ve ZEYTİNYAĞI KONSEYİ kurulması için düğmeye bastı.

Yönetmeliklerle, 5488 sayılı Tarım Kanununda belirlenen ulusal tarım politikaları çerçevesinde çalışmalar yapmak üzere ülkemiz için önemli dört önemli ürün olan fındık, pamuk, turunçgil, zeytin üreticileri ile Fındık bitkisinden elde edilen asıl ve yan ürünlerin ticaretini yapan tüccarlar, sanayiciler ve/veya bunların oluşturdukları birlikler, dernekler, kooperatifler ve birlikler ile ürün ile ilgili araştırma ve eğitim kurumları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek kuracakları Ulusal Konseylerin kurulması için çalışma usul ve esasları belirlenmektedir.

Konseyler, Yönetmeliklerde belirtilen tarım alt grubu, ticaret alt grubu, sanayici alt grubu ve üretici, tüccar ve sanayici alt gruplarından en az iki üye olmak üzere, toplam sekiz üye tarafından düzenlenen kuruluş dilekçesinin Bakanlıkça onaylanmasıyla tüzel kişilik kazanacak.

Kuruluş dilekçesi ile müracaat edenlerde nüfus cüzdanı sureti, iyi hal belgesi ve kurumundan alınmış tasdikli yetki belgesi aranacak.

Konseyler

Ürünle ilgili almış olduğu kararları, yılda en az bir kez ve istenildiğinde Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kuruluna, rapor sunacak, Piyasa koşulları ve uluslararası gelişmeler ışığında planlar oluşturur, uygular veya uygulanmasına yardımcı olacak, Sektörle ilgili verileri toplayacak, Fındık konusunda ortaya çıkan gelişmeler çerçevesinde ortak bir strateji belirleyecek, Fındık ve ilgili sektörlere ilişkin olarak ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma, inceleme yapacak, Fındık ve ilgili sektörlere yönelik kararlar alan ilgili birimlerin bilgilendirilecek ve kamuoyu oluşturulmasını sağlayacak, Fındık üretimi, tüketimi ve ticaretinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunacak, Fındık ile ilgili sektörlere ilişkin konjonktüre göre acil fonksiyonel tedbirleri alacak, Sektörün yapısal sorunlarının çözülmesi, ihtiyaçlarının karşılanması ve uluslararası rekabet gücünün arttırılması için üretim planlaması ve üretimin çeşitlendirilmesi dahil gerekli önlemlerin alınması ve bunların uygulanmasını sağlamak için çalışmalar yapacak, Sektördeki üretim ve sanayi faaliyetleri çerçevesinde çevrenin, kamu sağlığının, üretici ve tüketici haklarının korunması, kırsal kalkınmanın temin edilmesi için gerekli önlemlerin tespit edilmesi ve bunların uygulanmasını sağlamak için çalışmalar yapacak, Sektörle ilgili eğitim, yayım, danışmanlık hizmetlerini yürütecek, Fındık üretiminin arz talep dengesini sağlayıcı çalışmalar yapılmasını, yurt içinde ve yurt dışında rekabet etmesini sağlamak için ürün kalitesinin iyileştirilmesini, pazara standartlara uygun ürün sevk edilmesini, Fındık ve mamul maddelerinin ulusal ve uluslararası ölçekte pazarlama gücünün arttırılmasını, Fındık sanayinin sürekliliğini, kârlılığını, ticaretini, tüketimini ve standardizasyonunun geliştirilmesini sağlayacak tedbirlerin alınmasını ve ulusal politikaların belirlenmesinde sektörün bütün kesimlerinin uzlaşmasını sağlayacak çalışmalarda bulunacak.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.