AramaArama
Gıda Hattı

Ulusal Beslenme Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete’de

9 Şubat 2019, 01:10
Paylaş
Ulusal Beslenme Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete’de

Sağlık Bakanlığı, Ulusal Beslenme Konseyi çalışma usul ve esaslarını belirledi. Konseyde bakanlıklar ve kamu kuruluşları temsilcilerinin yanı sıra Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF), Türkiye Lokantacılar, Kebapçılar, Pastacılar ve Tatlıcılar Federasyonu, Türkiye Fırıncılar Federasyonu, TESK, TÜDEF, Türkiye Diyetisyenleri Derneği ve TZOB’dan birer üye de yer alacak.

Sağlık Bakanlığı tarafından 9 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Beslenme Konseyi Yönetmeliği ile Ulusal Beslenme Konseyinin kuruluş amacı, oluşumu, görevleri ile çalışma usul ve esasları düzenlendi.

Konseyin kuruluş amacı

Buna göre; sağlıklı beslenme, beslenme ile ilişkili hastalıkların önlenmesi ve kontrolü ile ilgili mevcut şartların iyileştirilmesi, sağlıklı beslenme kültürünün ülke genelinde yaygınlaştırılması, ülke genelinde doğrudan veya dolaylı olarak beslenme ve yiyecek içeceklerden kaynaklı sağlık durumu ve hastalıklarla ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi için tavsiyelerde bulunmak üzere Ulusal Beslenme Konseyi kurulacak.

Konsey, çalışmalarında ulusal ve uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını göz önünde bulunduracak, toplum ve bireylerin sağlıklı beslenme ile ilgili mevcut şartlarının iyileştirilmesi, ülke genelinde yaygınlaştırılması amacıyla üyelerin işbirliği içinde çalışmasını esas alacak, sağlıklı beslenme alanında ülke politikalarını oluşturmada tarafların görüş ve düşüncelerinin alınmasını sağlayacak.

Ulusal Beslenme Konseyi kimlerden oluşacak?

Ulusal Beslenme Konseyi Sağlık Bakan Yardımcısının başkanlığında;

a) Halk Sağlığı Genel Müdürü, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü ve İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığından bir başkan yardımcısı,

b) Tarım ve Orman Bakanlığından Gıda ve Kontrol Genel Müdürü, Hayvancılık Genel Müdürü ve Bitkisel Üretim Genel Müdürü veya genel müdür yardımcısı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından birer genel müdür veya genel müdür yardımcısı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kurum Başkan Yardımcısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından bir daire başkanı,

c) Yükseköğretim Kurulu Başkanının belirleyeceği bir üye,

tgdf-logo-gidahatti

ç) Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu, Türkiye Lokantacılar, Kebapçılar, Pastacılar ve Tatlıcılar Federasyonu, Türkiye Fırıncılar Federasyonu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Tüketici Dernekleri Federasyonu, Türkiye Diyetisyenleri Derneği ve Türkiye Ziraat Odaları Birliğinden konuyla ilgili veya görevli birer yönetim kurulu üyesi,

d) İhtiyaç duyulması hâlinde Halk Sağlığı Genel Müdürünün teklifi ve Konseyin kararı ile belirlenen, beslenme ve yiyecek içecekler konusunda faaliyet gösteren kurum veya kuruluşlardan en fazla iki temsilciden oluşacak.

(d) bendi kapsamında belirlenen Konsey üyeleri, iki yıl için seçilecek ve üst üste iki olağan toplantıya katılmadıkları takdirde ilgili kurum veya kuruluşun üyeliği sona erecek.

Konseyin görevleri

Yönetmelikte Konseyin görevleri şöyle sıralandı:

a) Ulusal sağlıklı beslenme ve sağlıklı beslenme davranışlarının geliştirilmesi için politika ve strateji önerileri geliştirmek, önerilerin kurumlarda uygulanmasını tavsiye etmek ve uygulamayı izlemek,

b) Sağlıklı beslenme ve sağlıklı beslenme davranışlarının geliştirilmesi için ihtiyaç ve öncelikleri dikkate alarak hazırlanan ulusal program, hedef ve eylem planları kapsamında geliştirilen çalışma programlarını desteklemek ve uygulamaları izlemek,

c) Toplumun sağlıklı beslenme ve sağlıklı beslenme davranışlarının geliştirilmesi ile ilgili konularda eğitimleri, bilgilendirilmeleri, bilinçlendirilmeleri ile sağlıklı beslenme ve sağlıklı beslenme davranışlarının geliştirilmesi konusunda görüş bildirmek,

ç) Sağlıklı beslenme, sağlıklı beslenme davranışlarının kazandırılması ve beslenme konularında araştırma ve geliştirmeye yönelik projeler önermek,

d) Ülke çapında yapılacak sağlıklı beslenme davranışlarının kazandırılması ve beslenme konularında seminer, konferans gibi faaliyetleri gerektiğinde planlamak ve değerlendirmek,

e) Sağlıklı beslenme davranışlarının kazandırılması ve beslenme konusunda toplum yararını gözeterek, Bakanlık ve diğer kurumlar arası koordinasyon, bilgi paylaşımı ve işbirliğine katkı sağlamak,

f) Sağlıklı beslenme davranışlarının kazandırılması ve beslenme konularında izleme ve inceleme çalışmalarında bulunmak,

g) Konsey toplantılarında alınan kararlara göre Konsey üyelerinin temsil ettikleri kurum ve kuruluşlarda, ilgili mevzuatlarda gerekli değişikliklerin yapılmasını ve Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı gibi ulusal programların uygulamasını izlemek, görüş ve önerilerde bulunmak,

ğ) Doğrudan veya dolaylı olarak beslenme ve yiyecek içeceklerden kaynaklı hastalıklarla ilgili gerekli hallerde bilimsel komisyon kurulmasına karar vermek,

h) Her yıl Nisan ayı sonuna kadar, politika belgesi ve eylem planı kapsamında bir önceki yıla ait konsey üyesi kurumların beslenme ile ilgili faaliyetler raporunu Konsey sekretaryasına iletmek,

ı) Sağlıklı beslenme, yiyecek ve içecekler konusunda tüketicileri ve özellikle de çocukları yanlış yönlendiren aldatıcı, yanıltıcı algı oluşturucu reklamlar, tanıtımlar konusunda gerekli önlem ve önerilerde bulunmak,

i) Her tüketicinin yeterli ve sağlıklı gıdaya erişme hakkının gerçekleşebilmesi konusunda ekonomik ve sosyal önlemlerin alınması için görüş ve önerileri oluşturmak.

Konseyde alınan kararlar Başkan tarafından Sağlık Bakanına iletilecek. Konseyin sekretaryası, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce yürütülecek.

Konsey yılda iki kez toplanacak

Her yıl Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda iki defa olağan toplantısını yapacak olan Ulusal Beslenme Konseyi, Başkanın veya üyelerin üçte birinin teklifi ile olağanüstü olarak da toplanabilecek.

Konsey üyeleri ihtiyaç duymaları halinde toplantılara ilgili uzman personel ile katılabilecek. Bilim komisyonu üyeleri de gerek duyulduğunda toplantıya davet edilebilecek.

Yıllık olağan toplantılar öncesinde Konsey üyeleri, gündem maddesi önerilerini ve toplantıya katılıp katılamayacaklarını en geç yedi gün önce Konsey sekretaryasına yazılı olarak bildirecekler. Konsey üyeleri dışındaki gerçek ya da tüzel kişiler, beslenme ve yiyecek ve içecekler ile ilgili ele alınması ve üzerinde çalışılmasını gerekli gördüğü konuları yazılı olarak Konsey sekretaryasına bildirebilecekler.

Konseyin toplantı gündemi; Konsey üyelerinden, bilimsel komisyonlardan veya Konsey üyeleri dışındaki gerçek ya da tüzel kişilerden gelen öneriler doğrultusunda Halk Sağlığı Genel Müdürünün teklifi ve Başkanın onayı ile belirlenecek.

Toplantı yeter sayısı temsilcilerin üçte iki çoğunluğu olacak.

Konsey, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verecek. Oyların eşitliği hâlinde başkanın oyu yönünde karar alınacak. Çekimser oy kullanılamayacak.

Bilimsel komisyonların oluşumu 

Bilimsel komisyonlar, Konsey üyesi kurum ve kuruluşlar ile Konsey dışındaki gerçek ya da tüzel kişilerin önerdikleri konu başlıkları ile ilgili olarak Konseyce uygun bulunması halinde kurulacak.

Komisyonların üyeleri; üniversitelerin yetişkin ve çocuk endokrinoloji/metabolizma bilim dalı, iç hastalıkları anabilim dalı, çocuk sağlığı ve hastalıkları anabilim dalı, sosyal pediatri bilim dalı, toksikoloji bilim dalı, onkoloji bilim dalı, eczacılık, ziraat mühendisliği ve gıda mühendisliğinden öğretim üyeleri ile beslenme ve diyetetik bölümlerinin çocuk ve toplum beslenmesi ile besin biyokimyası ve gerektiğinde ilgili bilim dalları öğretim üyelerinden oluşacak.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütecek.

Haber Etiketleri

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.