AramaArama
Gıda Hattı

Tütün ürünlerini çağrıştıran amblem, isim ve renklere yasak!

19 Nisan 2016, 10:24
Paylaş
Tütün ürünlerini çağrıştıran amblem, isim ve renklere yasak!

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, tütün ürünleri ve firmaları ile diğer sektörlerdeki mal, hizmet veya firmalarla ilgili unsurların ilişkilendirilmesine ilişkin kurallar da değişikliğe gitti.

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 12/11/2012 tarihli ve 7055 sayılı Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı, 19 Nisan’da Resmi Gazete’de yayımlandı.

tapdk-logo-gidahatti

Buna göre, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu, söz konusu kararda belirtilen hallerde, tütün ürünleri ve firmaları ile diğer sektörlerdeki mal, hizmet veya firmalarla ilgili unsurların öncelikle birbirleriyle ilişkilendirilebilirliğini, bu yoksa birbiriyle ilişkili olduğu izlenimi verecek biçimde kullanılırlığını belirleyecek. Bu belirleme için şu kıstaslar göz önüne alınacak:

a) Karşılaştırılacak iki unsurun, aynı şekil ve tasarıma sahip olması veya iki unsur arasında açık ve doğrudan bir ayniyet bulunması,

b) (a) bendindeki kıstaslara göre karar verilemeyen hallerde, karşılaştırılacak unsurları kullananlar arasında hukuki ya da ekonomik bağlantının tespit edilmesi,

c) (a) veya (b) bentlerindeki hükümlerin gerçekleşmediği hallerde, karşılaştırılacak unsurların bir tütün ürününü veya tütün ürünü firmasını çağrıştırması veya tütün ürünü kullanımını teşvik edici nitelikte olması veya unsurlar arasında benzerlik olması.

tutun-toplayan-kadinlar-gidahatti

Kişileri ve gelecek nesilleri tütün ürünlerinin zararlarından, bunların alışkanlıklarını özendirici reklam, tanıtım ve teşvik kampanyalarından koruyucu tertip ve tedbirleri almak yönündeki kıstaslara göre TAPDK’nın ilgili birimince her türlü şikâyet, başvuru, ilgili belge ve dokümanları içerecek şekilde hazırlanacak inceleme raporu üzerine; 1 iletişim uzmanı, 1 halk sağlığı uzmanı, 1 Ticaret Hukuku Uzmanı ile Sağlık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Türk Patent Enstitüsü, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu,  TAPDK ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti temsilcilerinden olmak üzere en az 9 kişiden oluşan Komisyonca değerlendirilerek, Komisyon raporunun Kurula sunulması neticesinde Kurulca karar verilecek.

Söz konusu kararda belirtilen hükümleri ihlal edenlerin tespitinde, sırasıyla,  “tescil tarihi” ve  “yurt içi geneli yaygınlık ve bilinirlik” kıstasları dikkate alınacak.

Tütün ürünleri üretici, ithalatçı ve dağıtıcı firmaları, Tesis Kurma Uygunluk Belgesi,  Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi, Tütün Mamulleri İthalatı Uygunluk Belgesi, Puro ve Sigarillo İthalatı Yetki Belgesi, Puro ve Sigarillo İthalatı Uygunluk Belgesi başvurularını 4207 sayılı Kanun ile Kararda belirlenen hükümlere uygun olarak yapmak zorunda olacaklar.

Firma, başvurusunun, 4207 sayılı Kanunun ilgili maddesi ile Kararda belirlenen hükümlere uygun olduğunu, aksi halde verilen belgenin geçersiz sayılacağını kabul ettiğine dair bir taahhütnameyi başvuru evrakı ile birlikte verecek. Taahhütnamenin bir örneği Kurum internet sitesinde yayımlanacak.

tapdk-kurum-gidahatti

Tütün Mamulleri Piyasası Daire Başkanlığı, öncelikle başvurunun 4207 sayılı Kanun ile Kararda belirlenen hükümlere uygunluğunu, Türk Patent Enstitüsü’nün marka sorgulama ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın ticaret sicili sorgulama sayfalarından sorgulayacak. Herhangi bir aykırılık tespit edilmediği takdirde, taahhütname veren firmaların başvuruları, ihtirazi kayıtla, mevzuatta belirlenen süre içerisinde sonuçlandırılacak.

Yapılan inceleme ve araştırma neticesinde, başvuru konusu hususların belirlenen hükümleri ihlal ettiği hususunda tereddüt hâsıl olması halinde, ihtisas komisyonundan görüş alınacak. Bu durumda, firmaların başvuruları, ihtisas komisyonu görüşünün Kuruma ulaşmasını müteakip değerlendirilecek. Ancak bu süre 1 yılı geçemeyecek.

Başvuru aşamalarını geçerek belge alınması halinde dahi, Kurum tarafından şikâyet üzerine veya resen her zaman inceleme yapılabilecek. Aykırılığın tespit edilmesi halinde, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından altı aya kadar makul bir süre verilerek ihlalin giderilmesi istenecek.

4207 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesinin on beşinci fıkrasının yürürlüğe girdiği tarihten önce, Karar kapsamına girecek şekilde, firmalarında veya ürünlerinde isim, marka, amblem, logo veya bunları doğrudan çağrıştıran diğer isim ve alametleri kullanmakta olan tütün ürünleri üretici, ithalatçı ve dağıtıcı firmaları ile tütün ürünleri harici mal ve hizmet sektörlerindeki firmalar da Kanun hükümlerine tabi olacaklar.

Tütün ürünleri harici mal ve hizmet sektörlerindeki firmalar, kanunun ilgili fıkrasının yürürlüğe girdiği tarihten sonra, tütün ürünleri üretici, ithalatçı ve dağıtıcı firmalarının firmalarında veya ürünlerinde kullandıkları isim, marka, amblem, logo veya bunları doğrudan çağrıştıran diğer isim ve alametleri, kendi firmalarında ve ürünlerinde kullanamayacaklar. Bu maddeye aykırılığın tespit edilmesi halinde, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından altı aya kadar makul bir süre verilerek ihlalin giderilmesi istenecek.

Verilen taahhütnamenin aksi tespit edilen tütün ürünleri firmaları ile verilen süreye rağmen durumunu düzeltmeyen tütün ürünleri firmaları ve tütün ürünleri harici mal ve hizmet sektörlerindeki firmalara Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından 4207 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uyarınca idarî yaptırım uygulanacak. Verdiği taahhütnamenin aksi tespit edilen tütün ürünleri firmalarının ilgili belgeleri iptal edilecek.


GIDAHATTI DERGİSİNİ ÜCRETSİZ İNDİRİN

android Apple

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.