Gıda Hattı

Tüketicinin korunmasına uzlaşma geldi!

30 Mayıs 2018, 10:12
Paylaş
Tüketicinin korunmasına uzlaşma geldi!

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında uzlaşma komisyonlarının kurulması ve çalışması ile uzlaşma başvurularına ilişkin usul ve esasları belirledi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Uygulanan İdari Para Cezalarına İlişkin Uzlaşma Yönetmeliği, 30 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayımlandı.

gumruk-ve-ticaret-bakanligi-binasi-gidahattiUzlaşma komisyonlarının kurulması ve çalışması ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında yapılan uzlaşma başvurularına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Yönetmelik, Kanunun 77’nci maddesinin 12 ve 137üncü fıkraları hariç olmak üzere, aynı madde uyarınca uygulanmasına karar verilen idari para cezalarını kapsıyor.

Uzlaşma talepleri

Yönetmeliğe göre, Kanun uyarınca muhataba tebliğ edilen idari para cezaları uzlaşma talebine konu edilebilecek.

Uzlaşma talebine konu edilen idari para cezaları hakkında, muhatap tarafından, tespit edilen eksiklik veya aykırılıkların; Kanunun hükümlerine yeterince nüfuz edememekten veya Kanun hükümlerini yanlış yorumlamaktan kaynaklandığı, İhtilaf konusu olayda yargı kararları ile idarenin görüş farklılığının olduğu hususları ileri sürülerek uzlaşma talebinde bulunulabilecek.

İptali için idari yargı yoluna başvurulmuş idari para cezaları, Reklam Kurulu tarafından verilen idari para cezaları, Muhataba tebliğ edilen idari para cezasının bir kısmı, Ödenen idari para cezaları, Daha önce uzlaşmaya konu edilmiş ancak uzlaşma görüşmeleri sonuçsuz kalmış ya da uzlaşma sağlanamamış idari para cezaları, uzlaşmaya konula edilemeyecek.

tuketici-haklari-gidahattiUzlaşma komisyonları 

Yönetmelik kapsamına giren idari para cezalarına ilişkin uzlaşma taleplerinin değerlendirilmesi amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca komisyonlar kurulacak. Komisyonların başkan ve üyeleri, Müsteşar, Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Müsteşar Yardımcısı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü ile Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanları arasından başkan dâhil üç üyeden oluşacak şekilde Bakan tarafından belirlenecek.

Bakanlık ve valilikler tarafından Kanun kapsamında uygulanmasına karar verilen idari para cezaları hakkındaki uzlaşma başvuruları, komisyonlar tarafından karara bağlanacak.

Uzlaşma talep başvurusu

Uzlaşma talebi, idari para cezası kararının tebliği tarihinden itibaren onbeş gün içinde yapılacak. Muhatabın kendisi, kanuni temsilcisi, veli ya da vasisi veya bunların uzlaşma yetkisi bulunan resmi vekâletini haiz vekili uzlaşma talebinde bulunabilecek.

Uzlaşma başvurusunda bulunulması halinde Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda düzenlenmiş olan dava açma süresi ve idari para cezası ödeme süresi duracak. Uzlaşmanın sonuçsuz kalması veya sağlanamaması hallerinde, söz konusu süreler kaldığı yerden işlemeye başlayacak.

Süresi içinde uzlaşma başvurusunda bulunan muhatap, uzlaşma talep ettiği idari para cezaları için başvurusuna ilişkin süreç sonuçlanmadan yargı yoluna başvuramayacak.

Uzlaşma işlemlerinin süresi

Muhatabın uzlaşma talebi, dilekçenin Bakanlık birimlerinin kayıtlarına girdiği tarihten itibaren üç ay içinde sonuçlandırılacak.

Uzlaşmanın sağlanması halinde komisyonların düzenleyecekleri uzlaşma tutanakları kesin olacak ve gereği Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü veya valiliğin ilgili birimince derhal yerine getirilecek.

Yönetmelik kapsamında oluşturulan komisyonların çalışmaları ve işlemleri hakkında, muhatap ya da idare tarafından dava açılamayacak, hiçbir mercie şikâyet veya itirazda bulunulamayacak, herhangi bir idari inceleme, araştırma ve soruşturmaya konu edilemeyecek ve kaldırma, geri alma, değiştirme veya yeni bir işlem yapma talebinde bulunulamayacak.

Komisyonların çalışmaları gizli olacak.

Uzlaşmanın sonuçsuz kalması veya sağlanamaması hallerinde muhatap, kendisine tebliğ edilen idari para cezasına karşı, uzlaşmanın sonuçsuz kaldığı veya sağlanamadığına dair düzenlenen tutanak tarihinden itibaren Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde idari yargı yoluna gidebilecek.

para-tl-gidahattiPara cezasında indirim, yüzde 50’yi geçemeyecek

Yönetmelik uyarınca üzerinde uzlaşma talebinde bulunulan idari para cezaları hakkında uzlaşmanın neticesine bakılmaksızın 5326 sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca ayrıca peşin ödeme indiriminden yararlanılamayacak.

Uzlaşmanın sağlanması halinde idari para cezasında yapılacak indirim, uzlaşma talebine konu edilen idari para cezasının yüzde ellisini geçemeyecek.

Uzlaşma konusu yapılan idari para cezaları, uzlaşmanın sağlanması halinde, uzlaşma tutanağının tebliğinden itibaren onbeş gün içinde ödenecek.

Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce yapılmış uzlaşma başvuruları için uzlaşma işlemlerinin sonuçlandırılmasına ilişkin süreler, Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren başlayacak.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.