Gıda Hattı

Ticaret Bakanlığı’nın paralarını, özel şirket hesaplarında tutmuşlar!

21 Ekim 2021, 16:10
Paylaş
Ticaret Bakanlığı’nın paralarını, özel şirket hesaplarında tutmuşlar!

Eşinin şirketinden Bakanlığa dezenfektan alındığının ortaya çıkmasından sonra Ruhsar Pekcan’ın görevden alındığı Ticaret Bakanlığı’nın 2020 yılı Sayıştay Denetim Raporu, çarpıcı bulgular içeriyor. Gümrük kapılarının işletilmesinden kaynaklı yasal olarak Bakanlığa ayrılan milyonlarca liranın, mevzuata aykırı şekilde özel şirket hesabında tutulduğu tespit edildi.

Sayıştay Başkanlığı’nın Ticaret Bakanlığı 2020 yılı Denetim Raporu’nda, Bakanlığın mali rapor ve tablolarının, “Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular” bölümünde belirtilen hesap alanları hariç olmak üzere “tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği” kanaatine yer verildi.

Ticaret Bakanlığının mali rapor ve tablolarının Denetim Bulgularına konu edilen söz konusu hesaplar ise, Bakanlığın mevzuata aykırı uygulamalarını ve hesap hatalarını gözler önüne serdi. Denetimlerde sonucunda tespit edilen hususlara kamu idaresi tarafından verilen cevapların değerlendirilmesi suretiyle düzenlenen bulgular şöyle:

İhracatçı Birlikleri hesabından kullanılan 45 milyon TL, Bakanlık hesabında gösterilmemiş

A. Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular

Bulgu 1: Ticaret Bakanlığı Tarafından İhracatçı Birlikleri Müşterek Hesabından Kullanılan Tutarın Bakanlık Mali Tablolarında İzlenmemesi

Ticaret Bakanlığı tarafından, 01.01.2020–31.12.2020 tarihleri arasında İhracatçı Birlikleri Müşterek Hesabından kullanılan toplam 45.310.424,27 TL’nin Bakanlık mali tablolarında gösterilmediği görülmüştür. Hesabın ayrıntılı dökümü aşağıdadır:

Ticaret Bakanlığının denetim ve yönetim yetkisinin olduğu ve hatta yurtdışı personel sabit maaş giderlerinin dahi karşılandığı İhracatçı Birlikleri Müşterek Hesabı’ndan, Bakanlığın faaliyet alanına giren giderlerinin karşılanması amacıyla 2020 yılında 45.310.424,27 TL kullanıldığı ve hesapta 2020 yılsonu itibari ile 76.506.510,76 TL hesap mevcudu bulunmasına rağmen Bakanlık mali tablolarında gösterilmediği tespit edilmiş olup, söz konusu uygulama kanuna aykırılık teşkil etmektedir.

Serbest bölgelerde kullanılan hazine taşınmazlarının rayiç bedelleri güncellenmemiş!

Bulgu 2: Serbest Bölgelerde Tahsisli Kullanılan Hazine Taşınmazlarının Varlık Hesaplarında İzlenmemesi

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu uyarınca Bakanlar Kurulu Kararı ile mülga Ekonomi Bakanlığı'na tahsis edilen Hazine mülkiyetindeki taşınmazların muhasebe kayıtlarında izlenmediği görülmüştür.

Yapılan incelemede, Serbest Bölgeler Kanunu uyarınca Bakanlar Kurulu Kararı ile mülga Ekonomi Bakanlığı'na tahsis edilen hazine mülkiyetindeki taşınmazlara ilişkin olarak tapu kayıtlarında arazi ve tarla olarak görünen Ege, Adana-Yumurtalık, Mersin, Kocaeli, Samsun Serbest Bölge arazileri üzerine inşa edilen 563 adet üstyapı ile ilgili olarak mevzuat düzenlemeleri doğrultusunda yapılması gereken fiili envanter çalışmalarının, akabinde emlak değerleri ile muhasebe kayıtlarına alma işlemlerinin 31.12.2014 tarihi itibariyle yapılmadığı, dolayısıyla 31.12.2017 tarihi itibariyle de söz konusu taşınmazların rayiç değerleri ile güncellenemediği tespit edilmiştir.

2018 ve 2019 yılları Sayıştay Denetim Raporlarına da konu edilen hususlardan, Antalya ve İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi birimlerindeki muhasebeleştirme işlemlerinin tamamlandığı, diğer birimlerde ise çalışmaların devam ettiği kamu idaresi cevabından anlaşılmaktadır.

Gümrük kapılarından Bakanlığa ayrılan paylar, özel şirket hesabında tutulmuş!

Bulgu 3: Bakanlık Adına Ayrılan Kantar Payı Gelirlerinin Özel Bir Şirket Hesabında Tutulması ve Bu Hesaptan Harcama Yapılması

Ticaret Bakanlığı, TOBB ve özel bir Şirket arasında gümrük kapılarının Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle yaptırılması/modernize edilmesi amacıyla imzalanan uygulama sözleşmeleri kapsamında, işletme süresince elde edilen gelirlerden Bakanlık payına düşen kısmın imzalanan protokol ile Şirket adına açılan banka hesaplarında tutulduğu, yapılan harcamalardan Şirketin sorumlu olmayacağına dair anılan protokole hüküm konulduğu ve bu gelirlerden yapılan harcamalarda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine uyulmadığı görülmüştür.

Bakanlık adına ayrılan paylar Bakanlık açısından bir kamu geliri olup, bu payların Bakanlık adına açılacak bir banka hesabında izlenmesi ve bu hesaba yatırılan tutarlar ile bu hesaptan yapılan ödemelerin Kamu İdarelerine Ait Özel Hesaplara İlişkin İşlemlerin Muhasebeleştirilmesine Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda muhasebeleştirilmesi ve bu suretle Bakanlık mali tablolarında yer alması gerekmektedir.

Söz konusu tespit 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 yılı Sayıştay Denetim Raporlarında da ele alınmış ancak konuyla ilgili olarak herhangi bir gelişme sağlanamamıştır.

Öncelikle Bakanlığa ait bir kamu kaynağının özel bir Şirkete ait banka hesaplarında tutulması kamu maliyesinin temel ilkelerine aykırılık teşkil etmektedir. Ayrıca Bakanlık tarafından talep edilen işlerin temin işlemlerinin kamu harcama mevzuatına uyulmadan, özel bir Şirket tarafından gerçekleştirilmesi ve Protokolle Şirketin bu işlemlerden sorumlu tutulamayacağının belirtilmesi, şeffaf, saydam ve hesap verebilir bir kamu yönetimi anlayışıyla bağdaşmamaktadır.

81 milyon TL’nin üzerinde para birikmiş!

2020 yılı Aralık ayı sonu itibariyle Bakanlık payı hesabında toplam 81.337.406,67 TL olduğu görülmüştür. Öte yandan 2020 yılı içerisinde Kantar Payı hesabından, 4734 sayılı Kanun hükümlerine ve herhangi bir denetime tabi olmadan Bakanlık ihtiyaçları için (organizasyon gideri, proje alım gideri, mal ve malzeme alım gideri vb.) toplam 39.663.188,00 TL harcama yapılması onaylanmıştır.

Gümrük kapılarının Yap-İşlet-Devret modeliyle yaptırılması/modernize edilmesi amacıyla imzalanan uygulama sözleşmeleri kapsamında, işletme süresince elde edilen gelirlerden Bakanlık payına düşen kısmın yasal düzenlemelere aykırı olarak imzalanan protokol ile özel bir Şirket adına açılan banka hesaplarında tutulması, yapılan harcamalardan Şirketin sorumlu olmayacağına dair anılan protokole hüküm konulması, bu gelirlerden yapılan harcamalarda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine uyulmaması mevzuata aykırılık teşkil etmekle birlikte, yapılan işlemler sonucu Bakanlık 2020 yılı Bilanço ve Faaliyet Sonuçları Tablosunda toplamda 81.337.406,67 TL hataya neden olunmuştur.

Bulgu 4: Dönem Sonu İşlemlerinin Eksik Yapılması

2020 yılı dönem sonu işlemlerine ilişkin yapılan incelemelerde bazı eksiklikler tespit edilmiştir.

Yapılan incelemelerde, 480-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabında kayıtlı olan 1.208.526.374,90 TL’den vadesi bir yılın altına inen kısmın 380-Gelecek Aylara Ait Gelirler

Hesabına aktarılmadığı, 320-Bütçe Emanetleri Hesabında kayıtlı 1.233.213,02 TL’nin yardımcı hesaplar itibarıyla güncellenmediği ve 104-Proje Özel Hesabında Avro cinsinden izlenen 614.076,83 TL’nin değerlemeye tabi tutulmadığı anlaşılmıştır.

Dönem sonu işlemlerindeki bu eksiklikler Bakanlık mali tablolarının hatalı gözükmesine neden olmakla birlikte, bütçe emanetlerinden talep edilmeyen tutarların yıllar itibarıyla takibinin yapılamamasına da yol açmaktadır.

Gürbulak Gümrük Kapısı hesapları

Bulgu 5: Yap-İşlet-Devret Modeli ile Yaptırılan Gürbulak Gümrük Kapısına İlişkin İşlemlerin Hatalı Muhasebeleştirilmesi

Ticaret Bakanlığı tarafından Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli ile yaptırılan/modernize edilen Gürbulak Gümrük Kapısına dair iş ve işlemlerin hatalı muhasebeleştirildiği görülmüştür.

Gürbulak Gümrük Kapısı işletme hakkının devri modeli kapsamında bulunmakta iken, 13.07.2020 tarihinde 302.020.684,85 TL üzerinden yeni YİD sözleşmesi imzalanmış ve 29.07.2020 tarihinde 19 yıllığına işletmeye açılmıştır.

YİD modeli ile yaptırılan Gürbulak Gümrük Kapısına ilişkin işlemlerin, anılan düzenlemelere uygun olarak muhasebeleştirilmemesi sonucunda sayılan hesaplar itibariyle 2020 yılı Bilançosunda toplam 302.020.684,85 TL hataya neden olunmuştur.

TİM ve ihracatçı birliklerine tahsislerin hukuki dayanağı kalmadı

Bulgu 6: Mülga Dış Ticaret Müsteşarlığına Tahsis Edilen Hazine Arazilerinin Tahsis Şartlarını Kaybetmesi, Bu Arazilerde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve 17 İhracatçı Birliğine Ait Hizmet Binalarının Bulunması ve Cins Tashih İşlemlerinin Yapılmamış Olması

Mevzuat düzenlemelerine göre, 30.09.2014 tarihine kadar kayıt ve kontrol işlemleriyle görevli birimlerce taşınmazların fiili envanterinin tamamlanması, 01.10.2014 tarihi itibariyle bu taşınmazların ilgili muhasebe birimlerince fiili envanter bilgileri üzerinden muhasebe kayıtlarına alınması ve 31.12.2017 tarihine kadar da rayiç değerlerin tespit edilerek muhasebe kayıtlarının bu değerler üzerinden güncellenmesi gerektiği halde, söz konusu işlemlerin tamamlanmadığı anlaşılmaktadır.

Tahsisin yapıldığı tarihlerde birlikler hukuki olarak bağlı kamu kuruluşu iken 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile kamu kurumu olma özelliğini yitirmişlerdir. Bakanlık ile söz konusu kuruluşlar arasında hiyerarşik bağ bulunması ve bu kuruluşların kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları olmalarına rağmen, ilgili kuruluşlar tahsis yapılabilecek kamu kurumları listesinde sayılmadığı gibi, tahsis veya bedelsiz devir yapılabilecek vasıflara da haiz değillerdir. Bu nedenle, Kamu kurumu olmayan bir kurum ya da kuruluşa kamu arazisi tahsisi veya bedelsiz kullandırma yapılması mümkün değildir.

Tahsis amacının uygulanma olanakları ortadan kalkmış tahsislerin iptal edilmesi, bu iptale istinaden yapılan tüm bina ve tesislerin bedelsiz olarak Hazine’ye geçmesi, söz konusu taşınmazlar üzerinde TİM ve İhracatçı Birlikleri lehine irtifak hakkı oluşturulmasının uygun olacağı ve bu taşınmazların mevcut kullanım şekli ile tapu kaydının birbirine uygunluğunun sağlanması açısından Bakanlığın durumu tespit eden yazısı üzerine taşınmaz maliki ilgili muhasebe birimince (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) gerekli cins tashihleri yapılarak muhasebe kayıtlarına alınması gerekmektedir.

Geçici kabulü yapılan yatırımlar

Bulgu 7: Geçici Kabulü Yapılan Yatırımların İlgili Maddi Duran Varlık Hesabına Aktarılmaması

258-Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında izlenen eğitim ve sosyal tesis binası inşaatına ilişkin tutarların geçici kabul yapılmasına rağmen 252-Binalar Hesabına aktarılmadığı görülmüştür.

Yapılan incelemelerde, “Ankara Gümrük Müsteşarlığı Eğitim ve Sosyal Tesis Binası İnşaatı” işinin geçici ve kesin kabullerinin yapıldığı, buna rağmen iş kapsamında yüklenici firmaya yapılan toplam 14.101.855,06 TL’lik hakediş ödemesinin 258-Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında izlenmeye devam ettiği ve 252-Binalar Hesabına aktarılmadığı tespit edilmiştir.

Bu hatalı uygulama, mali tablolarda 258-Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabının 14.101.855,06 TL fazla; 252-Binalar Hesabının aynı tutar kadar noksan görünmesine yol açtığı gibi, duran varlığa ilişkin amortismanların da 257-Birikmiş Amortismanlar ve Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabında raporlanamamasına sebep olmaktadır.

Gümrük vergi cezaları

Bulgu 8: Gümrük Vergileri Ek Tahakkuk ve Ceza Tutarlarından Takibe Alınan Ya da Tecil Edilenlerin Muhasebeleştirilmemesi

Yapılan incelemede, Bakanlık birimleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda tespit edilen hususlara yönelik olarak gümrük müdürlüklerince 2020 yılında kesilen ek tahakkuk ve cezalardan toplam 14.613.078,41 TL’lik ek tahakkuk/ceza tutarı ile ilgili süreçlerin tamamlanmış ve söz konusu tutarın kesinleşmiş olduğu; öte yandan daha önce kesilen ek tahakkuk ve ceza tutarlarından 8.110.498,95 TL’nin ise borçlunun talebi üzerine Bakanlık, Bölge Müdürlükleri ve Gümrük Müdürlükleri tarafından yapılandırma işlemine tabi tutulduğu ve bu tutarın taksitlendirildiği anlaşılmıştır.

Bu itibarla, Bakanlığa bağlı çeşitli birimler tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda tespit edilen ve gümrük müdürlüklerince kesilen ek tahakkuk ve ceza tutarlarından

takibe alınan ya da tecil edilenlerin sırasıyla 121-Gelirlerden Takipli Alacaklar, 122/222- Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabında muhasebeleştirilmemesi nedeniyle 2020 yılı Bilançosunda toplam 22.723.577,36 TL’lik hataya neden olunmuştur.

Tahsisli taşınmazlar mali tablolarda gösterilmemiş!

Bulgu 9: İdareye Tahsis Edilen Bazı Taşınmazların Mali Tablolarda Gösterilmemesi

Yapılan incelemelerde, Hazine mülkiyetinde olup Bakanlığa tahsis edilen Ankara sınırları içindeki lojmanlardan, kamu konutlarının ekonomiye kazandırılması kapsamında 310 adedinin satış işlemlerinin gerçekleştirildiği ancak bunların çoğunun muhasebe kayıtlarında yer almaması sebebiyle çıkış işlemlerinin yapılmadığı ve satış işlemleri henüz gerçekleşmeyen 54 adet lojmanın Bakanlık mali tablolarında gözükmediği anlaşılmıştır.

Bakanlık bütçesine aktarılması gereken tutarlar, TOBB hesabında tutulmuş!

B. DİĞER BULGULAR

Bu bölümde, mali rapor ve tablolara verilen görüş ile ilgili olmayan bulgular yer almaktadır.

Bulgu 1: İç Ticaret Hizmetlerini Geliştirmek Amacıyla Ayrılan Payların ve Yapılan Harcamaların Kamu Mali Sistemine Dahil Edilmemesi

Bakanlığın görev alanına giren iç ticaret hizmetlerini geliştirmek amacıyla, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak TOBB tarafından çıkarılan Yönetmelik uyarınca odalar, borsalar ve TOBB bütçelerinden her yıl ayrılan ve İç Ticaret Hizmetlerini Geliştirme Payı Hesabında biriken tutarların TOBB adına açılan bir banka hesabında toplandığı, bu hesaptan Bakan onayı ile Bakanlık ihtiyaçları için TOBB’un sorumluluğunda harcama yapıldığı, dolayısıyla ayrılan pay ve yapılan giderlerin kamu mali sistemi dışında yönetildiği anlaşılmıştır.

2020 yılı içerisinde anılan pay hesabında toplam 72.995.070,91 TL’lik tutar birikmiş olup yıl içerisinde bunun 32.533.506,30 TL’si harcanmıştır. Harcanmış olan bu tutar 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Ticaret Bakanlığına tahsis edilen 5.752.364.000,00 TL ödeneğin %0,57’sine tekabül etmektedir. Diğer taraftan 2020 yılı sonu itibariyle pay hesabının bakiyesi toplam 40.461.564,61 TL’dir.

Bu hesaptan yapılan harcamaların tamamı Bakanlığın çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gerçekleştirilmiş olup, ayrıntısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Görüleceği üzere, tabloda yer alan harcama kalemlerinin bir kısmı, doğrudan Bakanlık iç ticaret hizmetlerini geliştirme amacını da karşılamamaktadır. Örneğin yemekhane hizmeti gideri, iş yapma kolaylığı danışmanlık gideri, Bakanlık Makamı temsil ağırlama gideri, hizmet binası kiralama gideri vb. giderler doğrudan Bakanlık iç ticaret hizmetini geliştirmeye yönelik bir gider türü olarak kabul edilemez.

Tablo 6’da görüleceği gibi, 2020 yıl sonu itibarıyla yapılan harcama tutarı düşüldükten sonra söz konusu pay hesabında halen 40.461.564,61 TL bulunduğu, Kanunen ayrılan pay tutarlarının önemli bir kısmının hesapta beklediği, dolayısıyla 5174 sayılı Kanun’un öngördüğü şekilde ayrılan payların tamamının da amaca yönelik olarak kullanılmamış olduğu anlaşılmaktadır.

Bulgu 2: Kira Giderlerinin Muhasebeleştirilmesinde Tahakkuk Esasına ve Dönemsellik İlkesine Uyulmaması

Bakanlık birimleri için hizmet binası olarak kiralanan taşınmazlara ait kira ödemelerinin muhasebeleştirilmesinde aşağıdaki eksiklikler tespit edilmiştir.

Bulgu 3: Açılış Yevmiyesinde Bazı Hesapların Borç ve Alacak Kaydı İçermesi

Yeni faaliyet dönemine ilişkin açılış yevmiyesinde bazı hesapların aynı anda hem borç hem de alacak kaydı içerdiği görülmüştür.

Fazla amortisman ayrılmış!

Bulgu 4: Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabında Kayıtlı Değerden Fazla Amortisman Ayrılması

Elden çıkarılacak amortismana tabi duran varlıklara kayıtlı değerinden fazla amortisman ayrıldığı görülmüştür.

Yapılan incelemelerde, Bakanlığın 2020 yılı Bilançosunda 294-Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabında 25.358.990,03 TL olmasına rağmen 299-Birikmiş Amortismanlar Hesabının 25.656.370,26 TL bakiye verdiği, dolayısıyla ilgili varlık hesabına dönem sonunda kayıtlı değerinden 297.380,23 TL fazla amortisman ayrıldığı anlaşılmıştır.

Bulgu 5: Ege Serbest Bölgesi Genişleme Alanında ESBAŞ’ın Usullere Uymadan İnşaata Başlaması ve Kiralama Yapması, Bu İşlemlere Yetkili Merciler Tarafından İzin/Onay Verilmesi

Ege Serbest Bölgesi genişleme alanında, Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş.’nin (ESBAŞ) söz konusu arazilerin toplulaştırma işlemleri yapılmadan inşaatlara başladığı, kullanıcı firmalara yıllık toplam 287.218,20 ABD Doları’na 19.147,88 m2 arazi ve 1.017.415,50 ABD Doları’na ESBAŞ'a ait inşaatı biten binaların kapalı alan kiralaması yapıldığı tespit edilmiştir.

İşletici firma lehine işlem yapılmış!

Ege Serbest Bölgesi arazisi Hazineye ait serbest bölgelerdendir. Ancak alınan bir karar ile serbest bölge arazisine sınır, içerisinde ESBAŞ’ın özel arazisinin de bulunduğu, belirlenmiş alanlar serbest bölge genişleme alanı ilan edilmiştir. Toplulaştırma işlemleri yapılmadığından verilen yapı ruhsatları ve yapılan inşaatlar mevzuat hükümlerine uymamaktadır.

Söz konusu arazide 60.009,00 m2 alan Hazineye ait olup, Hazine bu araziler için hem kamulaştırma bedeli hem de mahkeme masrafları ödemiştir/ödemektedir. Buna göre neden öncelikle kamu arazisinin kiralanmadığının herhangi bir açıklaması yoktur.

Arazi kiralaması için toplam 574.436,40 ABD Doları ile söz konusu arazilerdeki inşaatı bitmiş binaların kiralanmasından kaynaklanan toplam 1.017.415,50 ABD Doları’nın ilk seneden itibaren kamu geliri olmaması, kamu gelirinde azalmaya sebep olmuş; kamu yararına değil işletici firma lehine işlem tesis edilmiştir.

Bulgu 6: İlama Bağlı Ödemelere İlişkin Muhasebe Kayıtlarında Eksiklikler Bulunması

Hukuk davaları sonucu oluşan İdare borçları ve avukatlık vekâlet ücretlerine ilişkin muhasebe kayıtlarında eksiklikler tespit edilmiştir.

Bulgu 7: Tek Hazine Kurumlar Hesabının Bakiye Vermesi

Bakanlığa bağlı muhasebe birimlerinin ödeme ve tahsilat hesaplarındaki tutarlardan gün sonlarında TCMB nezdinde açılmış Tek Hazine Kurumlar Ödeme ve Tahsilat Hesaplarına yapılan aktarımların yıl içinde eksik muhasebeleştirilmesi nedeniyle Bilançoda 102.5 Tek Hazine Cari Hesabının bakiye verdiği görülmüştür.

Yapılan incelemelerde, Tek Hazine Kurumlar Hesabına aktarma işlemlerinin yıl içinde eksik muhasebeleştirilmesi sebebiyle 102.5 Tek Hazine Cari Hesabının 20.654.750,44 TL bakiye verdiği tespit edilmiştir.

Bu eksik uygulama, Bilançoda 102 ve 519 no.lu hesapların toplam 20.654.750,44 TL hatalı gözükmesine neden olmaktadır.

Uluslararası kuruluşlara katkı ödemeleri de hesaplara girmemiş!

Bulgu 8: Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Katkı Taahhüt ve Ödemelerinin Nazım Hesaplarda İzlenmemesi

Bakanlık tarafından uluslararası kuruluşlara yapılan katkı taahhüt ve ödemelerinin taahhüt hesaplarında izlenmediği görülmüştür.

Bulgu 9: Yurtdışı Teşkilatına Gönderilen Avansların Süresinde Kapatılmaması

Bakanlık yurtdışı teşkilatının cari harcamalarında kullanılmak üzere mahallinde görevli personele gönderilen avansların mevzuatta öngörülen sürede kapatılmadığı görülmüştür.

Hizmet alımları, pazarlık usulü ile ihale edilmiş!

Bulgu 10: Süreklilik Arz Eden Bazı Hizmet Alımlarının Mali Yılın İlk 2-3 Aylık Dönemleri İçin Pazarlık Usulü ile İhale Edilmesi

Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca süreklilik arz eden hizmet alımlarının şartları oluşmamasına rağmen yılın ilk 2-3 aylık dönemleri için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21/b maddesinde belirtilen pazarlık usulü ile yapıldığı görülmüştür.

Yapılan incelemelerde, aşağıdaki tabloda detayları gösterilen ve süreklilik arz eden hizmet alımlarının, şartları oluşmamasına rağmen, mali yılın ilk 2-3 aylık dönemleri için pazarlık usulü ile ihale edildiği görülmüş; kalan dönemler için yılsonuna kadar açık ihale usulü ile tekrar ihaleye çıkılmaktadır.

Süreklilik arz eden hizmet alımlarının mali yılın ilk 2-3 aylık dönemleri için pazarlık usulü ile yapılmasında mevzuata uygunluk bulunmamaktadır.

Hizmet alımları için, ihale ile ilgili ilan süresi ve ihale sürecinin belirli bir zaman alacağı da dikkate alınarak, bir önceki mali yıl sona ermeden 12 aylık açık ihaleye çıkılması, hem 4734 sayılı Kanun’un temel ilkelerine uygun olacak, hem de idareyi fazla iş yükünden kurtaracaktır.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.