Gıda Hattı

Tatlandırıcı ithalatı için yeni düzenleme!

30 Aralık 2018, 08:09
Paylaş
Tatlandırıcı ithalatı için yeni düzenleme!

Tatlandırıcı ithalatı ile gübre ithalatı konusunda iki tebliğ yayımlandı. Yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların ithalatı ile gübre ithalatında Tarım ve Orman Bakanlığının uygunluk yazısı aranacak.

Ticaret Bakanlığının Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliği (İthalat: 2019/4), 29 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete’nin 2. Mükerrer sayısında yayımlandı.

Tatlandırıcı ithalatı için uygunluk yazısı aranacak

Buna göre, Tebliğde gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) ve tanımları belirtilen eşyanın; Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi ve Hariçte İşleme Rejimine tabi tutulması halinde gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince, Tarım ve Orman Bakanlığının uygunluk yazısı aranacak.

Gübre ithalatı

Ticaret Bakanlığının Gübre İthaline İlişkin Tebliği (İthalat: 2019/16) de, aynı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğde gümrük tarife pozisyonları (G.T.P.) ve tanımları belirtilen eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulması halinde gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince Tarım ve Orman Bakanlığının uygunluk yazısı aranacak.

Uygunluk yazısı alınacak diğer eşya

Tebliğde G.T.P. ve tanımları belirtilen ve Avrupa Birliğinde serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulması halinde gümrük beyannamelerinin tescilinde de, gümrük idarelerince Tarım ve Orman Bakanlığının uygunluk yazısı aranacak.

Avrupa Birliğinde serbest dolaşım statüsü kazanmış eşyanın gümrük işlemlerinin kısmen ya da tamamen gerçekleşmesini müteakip; söz konusu maddeye ait EC Fertilizer kriterleri esas alınarak düzenlenen analiz raporu, ithalatçı tarafından on beş iş günü içinde Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü veya bağlı bulunduğu İl Müdürlüğüne verilecek.

Uygunluk yazısı alınmayacak eşya

Tebliğin 1 inci ve 3 üncü maddelerinde G.T.P. ve tanımları belirtilen eşyadan bazılarının gübre olarak kullanılmayacak olması halinde, bu ürünlerin ithalatında uygunluk yazısı ibrazı zorunlu olmayacak.

Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimi kapsamında ithalatın kısmen ya da tamamen gerçekleşmesini müteakip on beş iş günü içinde gümrük beyannamesinin ilgili gümrük idaresince onaylanmış bir sureti ve her halükarda uygunluk yazısının geçerlilik süresinin bitimini müteakip on beş iş günü içinde elektronik olarak düzenlenenler hariç olmak üzere uygunluk yazısının aslı, ithalatı gerçekleştiren firmalarca Tarım ve Orman Bakanlığına verilecek.

Tebliğe aykırı hareket edenler ve yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun ilgili hükümleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanacak.

Her ikisi de 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecek olan Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütecek.

Haber Etiketleri

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.