Gıda Hattı

Tarıma dayalı yatırımlara hibe desteği için Cumhurbaşkanı Kararı!

28 Temmuz 2020, 09:53
Paylaş
Tarıma dayalı yatırımlara hibe desteği için Cumhurbaşkanı Kararı!

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, 2021-2025 döneminde kırsal kalkınma için tarıma dayalı ekonomik ve kırsal ekonomik altyapı yatırımlarına hibe desteği verilecek.

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2800), 28 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararın amacı

Kararla; doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, geriye dönük izlenebilirliğin sağlanması ve gıda güvenilirliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak için yeni teknoloji içeren tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ile kırsal ekonomik altyapı yatırımlarının desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

5 yıl hibe desteği verilecek

Karar, 1/1/2021-31/12/2025 tarihleri arasında, kırsal alanda ekonomik, sosyal ve altyapısal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak amacıyla; ihracata yönelim yatırımlar ve üretici örgütleri ile kadın ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin tarıma dayalı ekonomik ve kırsal ekonomik altyapı faaliyetlerine yönelik yatırımları için yapılacak hibe ödemelerine ilişkin hususları kapsıyor.

Desteklenecek yatırım konuları ve nitelikleri

Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım Konuları

Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, depolanması ve paketlenmesine yönelik yatırımlar,

Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar,

Karar kapsamında yer alan tarıma dayalı ekonomik yatırım konuları arasında bulunan tesislerin enerji ihtiyacının karşılanmasında kullanılmak üzere; yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya lisanssız elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesisler,

Su ürünleri yetiştiriciliği yapılmasına yönelik yatırımlar,

Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar.

Kırsal ekonomik altyapı yatırım konuları

Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri

Arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar

Bilişim sistemleri ve eğitimi,

El sanatları ve katma değerli ürünler

İpekböceği yetiştiriciliği

Su ürünleri yetiştiriciliği

Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler için makine parkları

Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği

Bu yatırım konularında; yeni yatırımlar, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımlar, kapasite artırımı, modernizasyon ve/veya teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar desteklenecek.

Yatırımcılar ülke genelinde her proje kabul döneminde bir adet proje başvurusu yapabilecek. Yatırım konularına ilişkin usul ve esaslar, çıkartılacak tebliğler ile belirlenecek.

Proje tutarının %50’sine kadar hibe desteği verilecek

Tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ile kırsal ekonomik altyapı yatırımlarına hibeye esas proje tutarı üst limitinin %50’sine kadar hibe yoluyla destek verilecek. Hibeye esas proje tutarı üst limitleri tebliğ ile belirlenecek.

Hibe ödemesi yapılabilmesi için hibe sözleşmesi imzalanması gerekecek.

Karar uyarınca tarıma dayalı ekonomik ve kırsal ekonomik altyapı faaliyetlerine yönelik yatırım konularının uygulanacağı iller, nitelikleri ve bütçeleri tebliğ ile belirlenecek.

Hibe desteklemelerinden, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kaynaklarından finansman sağlayan veya bağlantısı olan gerçek veya tüzel kişiler yararlanamayacak.

Destekleme ödemelerinde haksız yere yararlandığı tespit edilen yatırımcılar, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak.

Karar, 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girecek.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.