Gıda Hattı

Tarım arazilerini koruyan üreticiler desteklenecek

31 Mart 2016, 16:02
Paylaş
Tarım arazilerini koruyan üreticiler desteklenecek

Toprak ve su kalitesinin korunması, doğal kaynakların sürdürülebilirliği, erozyonun önlenmesi ve tarımın olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik olan Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma Programını tercih eden üreticilerin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Tebliği; Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma Programını (ÇATAK) tercih eden üreticilerin desteklenmesinde görev alacak kurum ve kuruluşların belirlenmesi ile desteklemeye ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

ciftci-kadin-gidahattiBakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine İlişkin Karara dayanılarak hazırlanan Tebliğe göre, söz konusu karar ile belirlenen illerde; ÇATAK programının uygulanacağı alanların önceliğini ve çerçevesini belirlemeye ilişkin çalışmalar il ÇATAK uygulama komisyonu yürütecek. Komisyon tarafından il/ilçe ÇATAK uygulama birimlerinin görüşleri dikkate alınarak, bozuk vasıflı orman alanları ve boş orman toprakları haricindeki hassas bölgelerde mahallinde ayrıntılı etüt, değerlendirme ve tespitler yapılacak. İl ÇATAK uygulama komisyonunun teklifi ve Bakanlığın uygun görüşü alınarak hassas bölgelerde belirlenen uygulama alanı, mahallinde ilan edilecek.

ÇATAK programını tercih eden üreticilerin, bu amaçla yapılan alan bazlı desteklemeden yararlanabilmeleri için Tebliğ ekindeki başvuru formu ve ekleriyle birlikte, Tebliğ hükümlerine uygun olarak uygulamanın yapıldığı yerdeki il/ilçe müdürlüğüne müracaatta bulunmaları gerekecek.

ÇATAK desteklemesinden yararlanmaya hak kazanan üreticiler, ikinci ve üçüncü yıllarda ÇKS kayıtlarını güncelleyerek hibe sözleşmesi doğrultusunda yükümlülüklerini yerine getirdiğini gösterir bilgi ve belgeleri uygulamanın yapıldığı yerdeki il/ilçe müdürlüğüne ibraz edecekler.

İl ÇATAK uygulama komisyonu, 1 Şubat - 30 Eylül tarihleri arasında olmak üzere ÇATAK programı için illerine ait başvuru tarihlerini belirleyecek ve mahallinde ilan edecek.

Hibe sözleşmesi imzalanmayan hiçbir üretici ÇATAK programı desteğinden yararlandırılmayacak, ön başvurular destekten yararlanma hakkı kazandırmayacak.

tarim-uretici-gidahattiÜretici bir destekleme döneminde ÇATAK programı destekleme kategorilerinden birden fazlasını uygulayabilecek. Bu durumda, aynı uygulama alanı için birim alana destek miktarı, üretici tarafından uygulanan kategorilerden en yüksek destek miktarına sahip kategori dikkate alınarak belirlenecek. Aynı uygulama alanında gerçekleştirilen her kategori için ayrı ayrı destekleme yapılmayacak.

Arazi müracaat eden üreticiye ait değil ise ÇATAK Programından Yararlanma Ön Başvuru Formu alınırken, müracaat tarihinden itibaren en az üç yıllığına imzalanmış Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğine uygun kira sözleşmesi ve/veya muvafakatname ve/veya taahhütname istenecek. Üç yıl süresince devir yapılamayacak. Aksi halde, destekleme ödemesi iptal olacak.

Üreticilere yapılacak destekleme üç kategoride uygulanacak. İl ÇATAK uygulama komisyonu tarafından ilan edilen ve hassas bölge içerisinde bulunan uygulama alanında, ilk defa uygulanmak koşuluyla söz konusu kategorileri üç yıl süresince gerçekleştirenler desteklenecek. Destekleme ödemeleri dekar başına yılda bir defa olmak üzere üç yıl süre ile yapılacak.

Birinci kategori: Tek yıllık bitkilerin üretildiği alanda minimum işlemeli tarımın yapılması.

İkinci kategori: Toprak ve su yapısının korunması ile erozyonun önlenmesi amacıyla; setleme, teraslama, canlı veya cansız perdeleme, taş toplama, açık drenaj uygulaması, jips uygulaması, kükürt veya kireç uygulaması, malçlama, ahır veya çiftlik gübresi ile gübreleme, yeşil gübreleme, aşırı otlatmanın engellenmesi, çok yıllık buğdaygiller veya yonca hariç çok yıllık baklagiller ile alanı kaplama gibi tedbirlerden her yıl en az iki uygulamanın yapılması veya bu tedbirlerin en az biriyle birlikte arazinin boş bırakılması uygulaması.

Üçüncü kategori: Çevre dostu tarım teknikleri ve kültürel uygulamalardan oluşan ve aşağıda belirtildiği şekilde gruplandırılan uygulamalardan birisinin tatbik edilmesi:

tarim-arazisi-betonlasma-gidahattiTarımsal girdilerin çevreye duyarlı bir şekilde kullanımını sağlamak üzere; su tüketimini asgariye indirecek uygun basınçlı sulama sistemleri ile birlikte entegre ürün yönetimi genel prensiplerinde gübre ve bitki koruma ürünlerinin kullanılması.

Organik tarım veya iyi tarım uygulamalarının, bu kategori veya diğer kategorilerde yer alan tedbirlerden en az biri ile birlikte uygulanması.

Kapalı drenaj sisteminin, bu kategori veya diğer kategorilerde yer alan tedbirlerden en az biri ile birlikte uygulanması.

Ödemeler T.C. Ziraat Bankası tarafından yapılacak.

Tebliğ ile yürürlükten kaldırılan Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/24) hükümlerine dayanarak, karşılıklı hibe sözleşmesi imzalamış üreticiler, hibe sözleşmesi hükümlerine göre uygulamalarına devam edecekler. Bu üreticilerin ikinci veya üçüncü yıl destekleme ödemeleri, daha önce imzalanmış olan hibe sözleşmesi hükümlerine göre devam ettirilecek.

GIDAHATTI DERGİSİNİ ÜCRETSİZ İNDİRİN

android Apple

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.