Gıda Hattı

Tarıma Dayalı Yatırımlara Destek

19 Nisan 2007, 12:58
Paylaş

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca 18.04.2007 tarih ve 26497 sayılı Resmi Gazete’de Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Yönetmeliği yayınlandı.

Yönetmelikle, doğal kaynakların korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, yerinde istihdam yaratarak kırsal göçün önlenmesi, tarımsal üretim ile tarımsal sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının yaratılması, tarımsal sulama alt yapısının geliştirilmesi, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, temel kamu hizmetlerinin düzeyinin yükseltilmesi, hizmetlere erişimin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin yaratılmasına ilişkin usul ve esaslar düzenleniyor. Adıyaman, Ardahan, Artvin, Batman, Bolu, Burdur, Çanakkale, Denizli, Gümüşhane, Hatay, Karaman, Konya, Malatya, Niğde, Rize ve Tokat illerinde ekonomik yatırımlar destekleme programı kapsamında;

a) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması, ambalajlanması ve paketlenmesine yönelik yeni yatırım tesislerin yapımı,

b) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması, ambalajlanması ve paketlenmesine yönelik faaliyette bulunan mevcut faal olan veya faal olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar,

c) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması, ambalajlanması ve paketlenmesine yönelik önceden başlamış, yarım kalmış veya kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımlar,

ç) Alternatif enerji kaynakları kullanan seraların yapımına yönelik yatırımlar desteklenecekk.

Ardahan, Artvin, Bolu, Burdur, Çanakkale, Denizli, Gümüşhane, Hatay, Karaman, Konya, Niğde, Rize ve Tokat illerinde tarımsal alt yapıları destekleme kapsamında sadece şebekesi olan mevcut sulama tesislerinin basınçlı toplu sulama tesisine dönüştürülmesine yönelik iyileştirme ve geliştirmesine dönük yatırımlar 2007 yılı destekleme kapsamına alındı. Başvuruların yönetmeliğin yayınlanmasından itibaren 60 gün içinde Tarım İl Müdürlüklerine yapılması ve yatırımların 30.11.2007 tarihine kadar tamamlanması gerekiyor.

Ekonomik yatırımlar destekleme programı kapsamında yapılacak yatırımlarım yüzde 50’si hibe olarak verilecek ve yatırım tutarı, bireysel başvurular için 50.000 Yeni Türk Lirasını, grup başvuruları için ise 350.000 Yeni Türk Lirasını geçemeyecek.

Tarımsal altyapı yatırımlarını destekleme programı kapsamında yapılacak yatırımlarım yüzde 75’si hibe olarak verilecek ve yatırım tutarı 400.000 Yeni Türk Lirasını geçemeyecek.

Makine ve ekipman desteği

Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı Makine Ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi’ne ilişkin yönetmelikte, Resmi Gazete’de yayınlandı. Yönetmelik, işlemesiz tarım tekniğinin yaygınlaştırılması yoluyla üretim maliyetlerinin azaltılması, işletmelerin rekabet gücünün artırılması ve çevrenin korunması amacıyla satın alınacak işlemesiz tarım makineleri alımının desteklenmesi, kaba yemde ürün kalite kaybının asgariye indirilmesi amacıyla balya makinesi ve silaj makinesi alımlarının desteklenmesi ve tarımsal sulamalarda su kaybının azaltılması ve verimin artırılması amacıyla modern basınçlı sulama sistemi ekipman alımlarının desteklenmesi ile tarıma dayalı yatırım tesislerinin ihtiyacı olan ürünün tesise ve pazara ulaşması aşamalarında soğuk zinciri tesis edecek taşıma araçlarının alımının desteklenmesine ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Adıyaman, Ardahan, Artvin, Batman, Bolu, Burdur, Çanakkale, Denizli, Gümüşhane, Hatay, Karaman, Konya, Malatya, Niğde, Rize ve Tokat İllerinde uyeni işlemesiz tarım makineleri satın alımları, Yeni balyalama ve silaj makinesi alımları ve Yeni soğuk hava tesisatlı taşıma aracı alımları: Ardahan, Artvin, Bolu, Burdur, Çanakkale, Denizli, Gümüşhane, Hatay, Karaman, Konya, Niğde, Rize ve Tokat illerinde basınçlı sulama sistemi için gerekli parsel içi yeni mal alımları için yapacakları yatırımın % 50’si oranında hibe yardımı yapılacak. Yatırım tutarı gerçek kişiler için 50.000 YTL , tüzel kişiler için 100.000 YTL’ye geçemeyecek. Müracaatlar için son tarih 01.11.2007, alımlar için ise 30.11.2007 olarak belirlendi.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.