Gıda Hattı

Tarım arazilerine yasal koruma

3 Nisan 2007, 16:03
Paylaş
Tarım arazilerine yasal koruma

Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı kanunu’nda değişiklik yapan 5578 sayılı Kanun Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Türk tarımında en büyük sorunlardan birisi, tarım arazilerinin giderek küçülmesi. Arazilerin daha fazla bölünmesinin önüne geçmek amacıyla çıkartılan kanunun “Tarım arazilerinin sınıflandırılması ve arazi parsel büyüklüklerinin belirlenmesi”ne ilişkin maddesinde yapılan değişikliğe göre, belirlenen küçüklüklere erişmiş tarımsal araziler, miras hukuku bakımından bölünemeyecek eşya niteliği kazanacak.

Mutlak tarım arazileri ve özel ürün arazilerinde 2 hektar, dikili tarım arazilerinde 0,5 hektar, örtü altı tarımı yapılan arazilerde 0,3 hektar ve marjinal tarım arazilerinde 2 hektardan küçük olamayacak araziler, ifraz edilemeyecek, bölünemeyecek, küçük parsellere ayrılamayacak. Ancak, çay, fındık, zeytin gibi özel iklim ve toprak istekleri olan bitkilerin yetiştiği yerler ile seraların bulunduğu alanlarda, Tarım Bakanlığı’nın uygun görüşü ile daha küçük parseller oluşturulabilecek.

Bölünmez büyüklükteki tarım arazileri; mirasa konu olmaları ve üzerlerinde birlikte mülkiyetin mevcut olması durumunda, ifraz edilemeyecek, üçüncü şahıslara satılamayacak, devredilemeyecek veya rehn edilemeyecek.

Arazi toplulaştırma yetkisi

Kanunda yapılan değişiklikle Tarım Bakanlığı’nın yanı sıra köy tüzel kişiliği, belediyeler, kooperatifler, birlikler gibi tüzel kişilikler veya kamu kuruluşları da “arazi toplulaştırması” yapabilecek. Bunlar özel arazi toplulaştırması yapmak istemeleri durumunda, gerekçeleri ile bakanlığa başvuracaklar.

Gerekçeleri yeterli görülerek, bakanlığın teklifi ile Bakanlar Kurulu kararı alınan tüzel kişilik veya kuruluş, toplulaştırma projesi hazırlayacak ve onay için bakanlığa iletecek. Anayasa Mahkemesi’nden sürpriz karar

Kanunun 6‘ncı maddesinde ise 11 Ekim 2004 tarihinden önce, gerekli izinler alınmadan tarım dışı kullanıma açılmış bulunan arazilere ilişkin işlemlerin tamamlanması için ek süre verilmesi hükmü getirilmişti. Ancak Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in maddenin iptali istemini görüşen Anayasa Mahkemesi, yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Sektörde Anayasa Mahkemesi kararının yol açacağı sıkıntılar şöyle sıralanıyor:

- Çoğunluğu vergilerini düzenli ödemeyen, SSK’lı işçi çalıştırmayan, çevre güvenliğine, gıda hijyen standartlarına uymayan bu tesislerin aynı statüde devam edecek olması.

- 20 bin tesisin kayıt dışı kalması ve ekonominin içine alınması imkanının ortadan kalkacak olması.

- Bu işletmelerin yeni yatırımcılar için kötü emsal teşkil etmeye ve haksız rekabet yaratmaya devam edecek olması.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.