Gıda Hattı

Takviye edici gıdalarda 2-4 yaş grubuna özel düzenleme

21 Kasım 2015, 12:45
Paylaş
Takviye edici gıdalarda 2-4 yaş grubuna özel düzenleme

Takviye Edici Gıdalara ilişkin yapılan düzenlemelerle, 2-4 yaş grubu çocuklara yönelik takviye edici gıdaların onay başvuruları, Takviye Edici Gıda Komisyonu tarafından değerlendirilerek karara bağlanacak. Önceden ithal edilen, üretilen, işlenen ve piyasaya arz edilen takviye edici gıdalar için onay alınması ve söz konusu gıdaların Tebliğ hükümlerine uygun hale getirilmesinde son tarihler de, 31 Aralık 2015’ten 31 Aralık 2016’ya uzatıldı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmelik ile Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliği değişiklikleri, 21 Kasım’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Takviye edici gıdaların onay şartlarının yeniden düzenlendiği Yönetmelik ile Takviye Edici Gıda Komisyonu’nun Görevleri; “Takviye edici gıdalarda kullanılan vitaminler, mineraller ve bunların dışında besleyici veya fizyolojik etkileri bulunan maddeler ile ilgili değerlendirme yapmak ve değerlendirme sonucunu Bakanlığa sunmak” ve “2-4 yaş grubu çocuklara yönelik takviye edici gıdaların onay başvuruları ile ilgili değerlendirme yapmak ve değerlendirme sonucunu Bakanlığa sunmak” olarak belirlendi.

Başlığı “Takviye edici gıdaların onayı” olarak değiştirilen Yönetmeliğin 12. Maddesi’ne göre de, gıda işletmecisi, onay başvurusu yapacağı her takviye edici gıda için Ek-1’de belirtilen bilgi ve belgeler ile il müdürlüğüne müracaat edecek. İl müdürlüğü, dosyadaki bilgi ve belgelerin eksik veya yanlış hazırlanmış olması durumunda, eksiklik ve/veya yanlışlıkları; dosyadaki bilgi ve belgelerin tam ve doğru olması durumunda, takviye edici gıdaya vermiş olduğu onay numarasını gıda işletmecisine resmî yazı ile bildirecek.

2-4 yaş grubuna yönelik takviye edici gıdanın onay başvurusu ise takviye edici gıda komisyonu tarafından değerlendirilmek üzere Bakanlığa gönderecek. Söz konusu gıdanın onayına yönelik olarak ilave bilgi ve belgeler isteyebilecek olan Bakanlık, değerlendirme sonucunu resmi yazıyla il müdürlüğüne bildirecek.

Gıda işletmecileri, Bakanlığın resmî internet sitesinde yayımlanan kullanımına kısıtlama getirilen takviye edici gıda bileşenleri için belirlenen limitlere, Bakanlığın resmî internet sitesinde yayımlandığı tarihten itibaren iki yıl içerisinde uyum sağlayacak.

Değişiklik ile Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ithal edilen ve/veya üretilen ve/veya işlenen ve/veya piyasaya arz edilen takviye edici gıdalar için Yönetmeliğe göre onay alınması için son tarih de, 31 Aralık 2015’ten 31 Aralık 2016’ya uzatıldı.

Takviye Edici Gıdaların Onay Başvurusunda istenen bilgi ve belgeler de; “Takviye edici gıdanın ticari markası ve ismi, Yüzde bileşen listesi, Spesifikasyon belgesi, Tavsiye edilen günlük alım dozu, Takviye edici gıdanın üretildiği işletmede HACCP ve/veya GMP uygulandığına dair taahhütname, Fason üretimlerde fason sözleşmesi, Bitki listesinde pozitif olan ve takviye edici gıdada kullanımına izin verilen botaniğin adı, latince adı ve kullanılan kısmı, İşletmenin kendi alan adı ve URL adres/adresleri, (varsa) Ücret makbuzu, Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen taahhütname” olarak belirlendi.

2 yaşın altında bebek ve çocuklara takviye edici gıda yok

Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile de, takviye edici gıdaların özellikleri belirlendi.

Buna göre, Tebliğ kapsamındaki takviye edici gıdalarda, sadece Ek-1’de yer alan vitamin ve mineraller, ek-2’de belirtilen formlarda ve alt formlarında kullanılacak. Ek-2’de yer almayan alt formlar Bakanlıkça değerlendirilerek, Bakanlık resmî internet sitesinde yayımlanacak.

Takviye edici gıdalarda kullanılan besin öğelerinin günlük maksimum limitleri etiket beyanı üzerinden Ek-3’e uygun olarak belirlenecek. Besin öğeleri dışındaki botanikler ve diğer maddeler ile ilgili Bakanlıkça maksimum limiti belirlenen bileşenlerin maksimum limit değerlendirmesi etiket beyanı üzerinden yapılacak. Takviye edici gıdaların bileşiminde bulunan botanikler, Bakanlık tarafından oluşturulan ve Bakanlık resmî internet sitesinde yayımlanan Bitki Listesine uygun olacak.

Takviye edici gıdalar son tüketiciye sadece hazır ambalajlı olarak sunulacak.

Vitamin ve mineral içeren takviye edici gıdalarda; üretici tarafından tüketilmesi tavsiye edilen ürünün günlük porsiyonundaki her bir besin öğesinin etikette belirtilen miktarı, 11 yaş ve üzeri bireyler için Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinde yer alan beslenme referans değerinin minimum %15’i olacak. 4-10 yaş grubu çocuklar için ise bu değerin yarısı alınacak.

Beslenme referans değerinin %15’inden az olan besin öğeleri ile besin öğeleri dışındaki botanikler ve diğer maddeler ile ilgili Bakanlıkça belirlenen minimum limitleri karşılamayan bileşenler, yalnızca etiketin bileşenler listesinde yer alacak.

Tebliğin eklerinde yer alan vitamin ve minerallerin, bunların formları ve alt formlarının adlandırmasında eş anlamlı kelimeler kullanılabilecek.

2-4 yaş grubuna yönelik ürünler ile ilgili değerlendirme Bakanlıkça yapılacak.

Piyasa kontrolleri sırasında beyan edilen değerler için sapma oranları, etiket beyanı üzerinden vitaminler için -% 20 ila +% 50 arasında, mineraller için -% 20 ila +% 45 arasında, diğer maddeler için -% 20 ila +% 20 arasında olarak uygulanacak. Bu oranlar dışındaki üreticinin beyan ettiği sapma oranları Bakanlıkça değerlendirilecek.

Uygulama sonucunda elde edilen değer; Ek-3’te yer alan ve maksimum limiti belirlenmiş besin öğeleri ile Ek-3’te yer alan maksimum limiti belirlenmemiş ancak maksimum limiti Bakanlıkça belirlenen besin öğeleri, botanikler ve diğer maddeler için maksimum değerler sapma oranı kadar geçilebilecek. Besin öğeleri için Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği kapsamındaki belirgin miktarın sapma oranı kadar altına inebilecek.

bebek beslenmesi2 yaşın altındaki bebek ve küçük çocuklar için takviye edici gıda üretilemeyecek ve piyasaya arz edilemeyecek.

Tebliğ kapsamında 2-4 veya 4-10 yaş grubuna yönelik ürünlerin etiketinde ürün adıyla birlikte “2-4 yaş grubu çocukların kullanımına uygundur.” veya “4-10 yaş grubu çocukların kullanımına uygundur.” ifadesi belirtilecek. Bu yaş gruplarına yönelik olmayan takviye edici gıdaların etiketinde çocuklara yönelik olduğunu ima eden şekil, resim ve ifade yer alamayacak.

Bir hastalığı önleme, tedavi etme veya iyileştirme özelliğine sahip olduğu beyan edilmeyen ve organ ismi kullanılmayan ifadeler ticari marka, marka adı veya ticari ad olarak kullanılabilecek.

Takviye edici gıdaların saşe, blister, ampul, şişe gibi hazır ambalajın dış ambalajla birlikte piyasaya arz edildiği durumlarda, hazır ambalajda Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği ve Tebliğde yer alan zorunlu etiket bilgileri aranmayacak. Zorunlu etiket bilgileri takviye edici gıdanın dış ambalajında aranacak.

Tebliğin geçici 1. Maddesinde yapılan değişiklikle de, gıda işletmecisinin, Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ithal edilen veya üretilen veya işlenen veya piyasaya arz edilen ve bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra da ithal edilmesi veya üretilmesi veya işlenmesi veya piyasaya arz edilmesi devam eden aynı takviye edici gıdaları Tebliğ hükümlerine uygun hale getirmek zorunda olduğu son tarih, 31 Aralık 2015’ten 31 Aralık 2016’ya uzatıldı.

GIDAHATTI DERGİSİNİ ÜCRETSİZ İNDİRİN

android Apple

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.