Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir Tarım

Sürdürülebilirlik; bugünkü toplum düzeni , yaşam standartları ve iş modellerinin, doğada var olan kaynakların gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşılama olanaklarına zarar vermeden kullanımını sağlayacak şekilde tanımlanması ve uygulanmasıdır.

Sürdürülebilirlik kavramı, toplumsal, ekonomik ve ekolojik olmak üzere üç boyutlu olup yaşamakta olduğumuz güncel küresel problemlere çözüm getirmek üzere geliştirilmiştir.

Sürekli artan dünya nüfusu ve giderek artan yeni kaynak gereksinimleri yükselen enerji fiyatları, Sera gazlarının etkisiyle oluşan iklim değişiklikleri nedenleriyle “Sürdürülebilirlik” kavramı önem kazanmıştır.

Sürdürülebilirlik göstergeleri aşağıda yer almaktadır;

Gıda Sanayinin faaliyet alanı tarımsal ham maddelerin işlenerek kaliteli gıda ve içecek ürünlerine dönüştürülmesidir.

1.Enerji kullanımı

2.Sera gazı emisyonları

3.Kaynak ve atık yönetimi

4.Su ve atık su yönetimi

5.Ambalajlama

Bu sürecin odak noktasındaki belli başlı konulardır.

Sürdürülebilir tarım Tarım, gıda zincirinin başlangıç noktasıdır. Sürdürülebilir tarım;

Korunmasını sürekli geliştirecek sistem ve uygulamaları içerir.

Sürdürülebilir Tarımın 3 Boyutu

1.Çevre Boyutu

Doğal kaynakların korunması ve tüm sürdürülebilir tarım sistemlerinin temel taşları olan ekosistemlerin mümkün olduğunca geliştirilmesi gereklidir.

Toprak verimliliğini koruyacak, erozyonu, kirliliği, tuz artışını, tarıma elverişli arazilerin ve biyolojik çeşitliliğin azalmasını önleyecek sorumlu ürün yetiştirme uygulamaları yapılmalıdır.

Niteliğini ve niceliğini korumak için suyun sorumlu ve sınırlı kullanımı gereklidir.

Enerji verimliliği, sera gazlarının ve diğer emisyonların azaltılması, hava kirliliğini ve küresel ısınmayı durdurmada hayati önem taşır.

Gıda zincirinin tüm safhalarında hayvan sağlığı korunmalıdır. Hayvan hastalıklarının eradikasyonu için hızlı ve planlı hareket edilmelidir.

Atık üretiminin mümkün olduğunca önlenmesi ama bu mümkün olmadığında içinde bulunulan koşullara uygun olarak atıkların tekrar kullanımı, geri dönüşümü ya da geri kazanımı sağlanmalıdır.

2.Toplumsal Boyut

Sürdürülebilir tarım politikalarının oluşturulabilmesi, temel toplumsal bakış açılarının dikkate alınması gerektirir. Çiftçiler, tarımda çalışanlar ve aileleri için çalışma ve yaşama koşulları iyileştirilmeli, bu kişilere becerilerini ve yeteneklerini geliştirme fırsatları verilmeli, sendikalaşma özgürlüğü tanınmalıdır.

3.Ekonomik Boyut

Tarım faaliyetlerinden geçim sağlayabilecek koşulların oluşturulması için sürdürülebilir tarımsal üretimin pazara yönelik olması ve tüketici ihtiyaçlarına karşılık vermesi gerekir.