Gıda Hattı

Son dakika… BDDK’dan kredi borçluları için çok önemli karar!

8 Aralık 2020, 11:24
Paylaş
Son dakika… BDDK’dan kredi borçluları için çok önemli karar!

BDDK tarafından pandeminin olası etkileri nedeniyle yürürlüğe konulan bazı uygulamaların süresi uzatıldı. Bu kapsamda kredilerin takibe düşme süresini 90 günden 180 güne çıkaran uygulama da, 30 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan açıklamada, 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren, COVID-19 salgınının özelde bankacılık sektörü genelde de makroekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik olarak bankalar tarafından yerine getirilmesi gereken bazı yükümlülüklerde ve uluslararası düzenlemelerin uygulanmasında, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de geçici nitelikli bazı düzenlemeler yapıldığı hatırlatıldı.

Açıklamaya göre, detaylarına, kurumun web sitesinden duyurulan 08.12.2020 tarihli, 9311 ile 9312 sayılı Kararlardan da ulaşılabileceği üzere;

 • İçinde bulunduğumuz süreçte pandeminin olası etkilerinin devam etmesi nedeniyle bazı düzenlemelerin uzatılmasına,
 • Bankacılık sektörünün mali bünyesine ilişkin göstergelerin daha şeffaf bir şekilde izlenebilmesi ve olası risklerin daha etkin bir şekilde yönetilebilmesi amacıyla geçici nitelikli olan diğer bazı uygulamaların ise sonlandırılmasına,

karar verildi.

Açıklamada, “İlerleyen dönemde pandeminin etkilerinin zayıflamasıyla birlikte, devamına karar verilen uygulamaların, 9312 sayılı mezkur Kurul kararında da belirtildiği üzere, 30.06.2021 tarihinde sonlandırılması planlanmaktadır” denildi.

Altın ve döviz alım işlemlerinde kaldırılan uygulamalar

Kurulun 9311 sayılı Kararı ile,

Kurulun 20.05.2019 tarihli ve 8374 sayılı Kararı ile getirilen; gerçek kişilerin günlük 100.000 USD ve üzerinde (veya diğer döviz cinslerinde buna denk gelen tutar) döviz (efektif dahil) alım işlemlerinde dövizin ilgilinin hesabına aktarılmasının ve/veya kullanıma açılmasının/fiziki teslimatının bir iş günü valörlü olarak gerçekleştirilmesine ilişkin uygulama ile Kurulun 21.05.2020 tarihli ve 9033 sayılı Kararı ile getirilen; gerçek ve tüzel kişilerin günlük 100 gr ve üzerinde altın alım işlemlerinde, altının ilgilinin hesabına aktarılmasının ve/veya kullanıma açılmasının bir iş günü valörlü olarak gerçekleştirilmesine ilişkin uygulamanın kaldırılmasına,

Karar verildi.

BDDK düzenlemeleri için süre uzatımı

Kurul tarafından alınan 9312 sayılı Karar ise şöyle:

A. Pandemi nedeniyle küresel piyasalardaki belirsizliklerin ve risklerin yüksek olduğu bir dönemde, reel kesimi, banka müşterilerini ve bankaları desteklemek amacıyla, bankalar tarafından yerine getirilmesi gereken bazı yükümlülüklerde geçici nitelikli bazı düzenlemeler yapan geçmişte alınmış bazı Kurul Kararlarının ve talimatların tekrar değerlendirilmesi sonucunda, pandeminin olası etkilerinin devam ettiği içinde bulunduğumuz süreçte, söz konusu düzenlemelerin aynı amaçlarla uzatılmasının yerinde olacağına ve bu çerçevede 30.06.2021 tarihine kadar,

 • Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik uyarınca kredi riskine esas tutar hesaplamasında; parasal varlıklar ile parasal olmayan varlıklardan, tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı para birimindeki kalemler dışında kalanların Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca değerlenmiş tutarları ve ilgili özel karşılık tutarları hesaplanırken, hesaplama tarihinden önceki son 252 iş gününe ait Merkez Bankası döviz alış kurlarının basit aritmetik ortalamasının kullanılabilmesine,
 • Bankaların sahip oldukları menkul kıymetlerden, “Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Menkul Değerler” portföyünde yer alanların net değerleme farklarının negatif olması durumunda, bu farkların Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik uyarınca hesaplanacak ve sermaye yeterliliği oranı için kullanılacak özkaynak tutarında dikkate alınmayabilmesine,
 • Bankaların sahip oldukları menkul kıymetlerden, 23/3/2020 tarihi itibariyle portföylerinde yer alanların değer düşüş karşılıklarının Yabancı Para Net Genel Pozisyon / Özkaynak Standart Oranın Bankalarca Konsolide ve Konsolide Olmayan Bazda Hesaplanması ve Uygulanması Hakkında Yönetmelik kapsamında yabancı para net genel pozisyonu hesaplamasında dikkate alınmayabilmesine,

Kredilerin takibe düşme süreleri 180 gün olmaya devam edecek

 • 03.2020 tarihli ve 8948 sayılı Kurul Kararında belirtildiği üzere, Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü ve 5 inci maddeleri kapsamında kredilerin donuk alacak sınıflandırılması için öngörülen 90 gün gecikme süresinin, 180 gün olarak uygulanmasına ve 90 günlük gecikmeye rağmen İkinci Grupta sınıflandırılmaya devam olunan krediler için ayrılacak karşılıkların, bankaların TFRS 9 kapsamında beklenen kredi zararının hesaplanmasında kullandıkları kendi risk modellerine göre ayırmalarına devam olunmasına,
 • 03.2020 tarihli ve 8950 sayılı Kurul Kararında belirtildiği üzere, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde ve aynı maddenin altıncı fıkrasında belirtilen 90 gün gecikme süresinin, TFRS 9 kapsamında beklenen kredi zararı ayıran şirketler için de geçerli olmak üzere, 180 gün ve finansal kiralama şirketlerince 240 gün olarak uygulanmasına ve 90 günlük gecikmeye rağmen “Tasfiye Olunacak Alacaklar" hesabına aktarılmayan alacaklar için şirketlerce kendi risk modellerine göre karşılık ayrılmasına devam olunmasına,
 • 03.2020 tarihli ve 8970 sayılı Kurul Kararında belirtildiği üzere, Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesi kapsamında kredilerin İkinci Grupta sınıflandırılması için öngörülen 30 gün gecikme süresinin, Birinci Grupta izlenen krediler için 90 gün olarak uygulanmasına ve 30 günlük gecikmeye rağmen Birinci Grupta sınıflandırılmaya devam olunan krediler için ayrılacak karşılıkların, bankaların TFRS 9 kapsamında beklenen kredi zararının hesaplanmasında kullandıkları kendi risk modellerine göre ayrılmasına devam edilmesine,

Kredi anapara ve faiz ödemelerinde erteleme uygulaması

 • 03.2020 tarihli ve 8971 sayılı Kurul Kararında belirtildiği üzere, Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 12/A maddesinin altıncı fıkrası ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 11/A maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, bankalarca/şirketlerce kullandırılan tüketici ve taşıt kredilerinin anapara ve faiz ödemelerinin müşterilerin talebi üzerine 30.06.2021 tarihine kadar ertelenmesi halinde erteleme süresinin, Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 12/A maddesinin üçüncü ve altıncı fıkraları ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 11/A maddesinin ikinci ve beşinci fıkraları ile belirlenen vade sınırlarında dikkate alınmamasına,
 • 03.2020 tarihli ve 8975 sayılı Kurul Kararında belirtildiği üzere, bankaların kart borçlarını öteledikleri süre boyunca kart hamillerinden asgari tutar da dahil olmak üzere alacaklarını talep etmeyerek ödemesiz dönemler tanımlayabilmelerine,
 • 07.2020 tarihli ve 9093 sayılı Kurul Kararında belirtildiği üzere, asgari ödeme tutarı ödenmeyen kredi kartlarının Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca nakit kullanımı veya nakit kullanımı ile mal ve hizmet alımına kapatılmasının, kart çıkaran kuruluşların ihtiyarına bırakılmasına,
 • 06.2020 tarihli ve 9054 sayılı Kurul Kararında belirtildiği üzere, Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin(Karşılıklar Yönetmeliği) 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer verilen emtia ve gayrimenkullerin edinim tarihinden itibaren 3 yıl içinde elden çıkarılması zorunluluğunun uygulanmamasına,
 • Bankaların edinimleri

 • 11.2019 tarihli ve 8653 sayılı Kurul Kararında belirtildiği üzere,
  • Geri alım hakkı uygulaması kapsamında teminatı bankaca kredi borcuna karşılık olarak edinilen veya ayni olarak ödeme yapılan kredilerin, Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası hükmünden istisna tutulmasına,
  • Yeniden yapılandırılan donuk alacakların, İkinci Grup altında yeniden yapılandırılmış bir alacak olarak sınıflandırılması için sağlanması gereken, Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin beşinci fıkrasının (b) bendinde “bir yıl" olarak belirtilen izleme süresinin “altı ay” olarak uygulanmasına,
 • 03.2020 tarihli ve 8948 sayılı Kurul Kararında belirtildiği üzere, Karşılıklar Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin beşinci alt bendinde er verilen “Yeniden yapılandırılarak canlı alacak olarak sınıflandırılan ve bir yıllık izleme süresi içerisinde anapara ve/veya faiz ödemesi otuz günden fazla geciken veya bu izleme süresi içinde bir kez daha yeniden yapılandırmaya tabi tutulan” kredilerin, 3.grup-Tahsil İmkânı Sınırlı krediler altında sınıflandırılmasını şart koşan hükmünün uygulanmamasına,

Yıl sonunda süresi dolacak uygulamalar

31.12.2020 tarihi itibariyle süresi dolacak olan,

 • 03.2020 tarihli ve 8967 sayılı Kurul Kararında belirtilen, Mevduat ve katılım bankalarına, likidite düzeylerine ilişkin Likidite Karşılama Oranını(LKO), Kalkınma ve yatırım bankalarına ise likidite düzeylerine ilişkin Likidite Yeterlilik Oranını(LYO) sağlamaları konusunda 31.12.2020 tarihine kadar muafiyet tanınmasına,
 • 04.2020 tarihli ve 8976 sayılı Kurul Kararında belirtilen,
  • 12.2020’ye kadar geçerli olmak üzere, çeşitli yönetmeliklerde bankalar, bağımsız denetim kuruluşları, derecelendirme kuruluşları, varlık yönetim şirketleri, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri için düzenlenmiş muhtelif bildirim ve raporlama sürelerine 60 gün süre ilave edilmesine ve 100 milyon TL ve üzeri kredisi bulunan müşterilerinden mevzuat gereği talep edilen ancak kredi müşterilerinden temin edilmesi gereken bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenmiş en güncel finansal tablolar ve diğer belgelerin 31.12.2020’ye kadar tamamlanabilmesi için süre tanınmasına,
  • Ayrıca, Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 11/A maddesinin (1) numaralı fıkrası hükmü kapsamında alınması gereken ancak kredi müşterilerinden temin edilemeyen belgelerin eksikliğine dair kayıtların tutulması ve eksik bilgi ve belgelerin kredi tahsisini müteakip 6 ay içinde tamamlanmasına ve 11/A maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca mevcut kredi müşterilerinden istenen bilgi ve belgelerden eksik olanların 2020 yıl sonuna kadar tamamlanmasına,
 • 04.2020 tarihli ve 8998 sayılı Kurul Kararında belirtilen, bankacılık hesaplarından kaynaklanan faiz oranı riski standart rasyosuna ilişkin olarak, bankaların 31/12/2020 tarihine kadar Bankacılık Hesaplarından Kaynaklanan Faiz Oranı Riskinin Standart Şok Yöntemiyle Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerinden muaf tutulmasına,
 • Bazı uygulamalar yıl sonunda sona erecek

 • 05.2020 tarihli ve 9041 sayılı Kurul Kararında belirtilen, 31.12.2020 tarihine kadar; Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğin 20 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendi uyarınca, finansal teminatlara ilişkin asgari 6 ayda bir yapılması gereken gerçeğe uygun değer hesaplaması yapılmasının bankaların ihtiyarına bırakılmasına ve finansal teminatların değerlemesinde 31.12.2019 tarihindeki gerçeğe uygun değerlerinin geçerli kabul edilebilmesine ilişkin diğer Kurul Kararlarının uygulamasına ise, bankacılık sektörünün mali bünyesine ilişkin göstergelerin daha şeffaf bir şekilde izlenebilmesini ve olası risklerin daha etkin bir şekilde yönetilebilmesini teminen 31.12.2020 tarihinden itibaren son verilmesine,

Karar verildi.

Haber Etiketleri

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.