Gıda Hattı

Sıfır gümrükle 400 bin ton şeker ithalatı için karar çıktı

27 Mayıs 2022, 00:54
Paylaş
Sıfır gümrükle 400 bin ton şeker ithalatı için karar çıktı

Cumhurbaşkanı Kararı ile 15 Ekim 2022 tarihine kadar kullanılmak üzere sıfır gümrükle 400 bin ton şeker ithalatı için tarife kontenjanı açıldı. Ticaret Bakanlığı da tebliğle, ithalata ilişkin usul ve esasları belirledi.

Şeker İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5615) ile Şeker İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ, 27 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Sıfır gümrükle 400 bin ton şeker ithal edilecek

Cumhurbaşkanı Kararı ile, İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar çerçevesinde, 1701 G.T.P numaralı kamış veya pancar şekeri olmak ve 15 Ekim 2022 tarihine kadar kullanılmak üzere 400 bin ton şeker ithalatı için tarife kontenjanı açıldı.

Tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak ithalatta gümrük vergisi 0 (sıfır) ve varsa ek mali yükümlülükler 0 (sıfır) olarak uygulanacak. Tarife kontenjanı dışında kalan ithalatta ise yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu eşya için tespit edilen gümrük vergisi ile varsa ek mali yükümlülükler uygulanacak.

İthal lisansı

Karar kapsamında yapılacak ithalat için Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünce ithalat lisansı düzenlenecek.

İthal edilecek eşyaya ilişkin serbest dolaşıma giriş beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmesi gerekecek.

Karar kapsamında düzenlenen ithal lisansları 15/10/2022 tarihine kadar geçerli olacak ve üçüncü kişilere devredilemeyecek.

Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanacak.

 

Öncelik, C şekeri tahsisat belgesi sahibi firmalarda

Ticaret Bakanlığının, Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarını içeren ve Resmi Gazete’de yayımlanan Şeker İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliği’ne göre de;

Şeker İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca 17.01 GTP’de sınıflandırılan şeker ithalatında açılan tarife kontenjanı, C şekeri tahsisat belgesi sahibi firmalar öncelikli olmak üzere, söz konusu ürünü şekerli mamul üretiminde hammadde olarak kullanan sanayici firmalara dağıtılacak.

Tarife kontenjanı taleplerine ilişkin başvuruların, Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 10 gün içerisinde, Bakanlık web sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan “E-İşlemler” bağlantısı altında bulunan “İthalat Belge İşlemleri” kısmından elektronik imza ile yapılması gerekecek.

Bakanlık beyanın doğruluğunu incelemekle yetkili olacak

Tebliğ kapsamında yapılan beyanın doğruluğu ve ithal mallarla ilgili incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya Bakanlık yetkili olacak. Gerekli görülmesi halinde, elektronik ortamda sunulan bilgi ve belgelerin asılları ile ilave ve/veya açıklayıcı bilgi ve belge istenebilecek.

Tebliğ Ek-1’de yer alan bilgi ve belgeleri tam ve eksiksiz olarak içermeyen veya başvuru süresi içerisinde yapılmayan başvurular olumsuz sonuçlandırılacak.

Firmalara başvuruda talep ettiği tarife kontenjanı miktarından daha fazla miktarda tahsisat yapılmayacak.

Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının, açılmış olan tarife kontenjanı miktarından daha düşük olması durumunda, talepler aynen karşılanacak. Ancak, değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının açılan tarife kontenjanı miktarından daha fazla olması durumunda ise dağıtım, İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar hükümleri çerçevesinde Ek-1’de sunulan bilgi ve belgeler dikkate alınarak gerçekleştirilecek.

İthal lisansı düzenlenmesi ve kullanımı

Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tarife kontenjanı tahsisatı yapılan firmalar adına Bakanlıkça elektronik olarak ithal lisansı düzenlenecek.

Bakanlıkça düzenlenen ithal lisansları, 15/10/2022 tarihine (bu tarih dahil) kadar geçerli olacak, bu süre kesinlikle uzatılamayacak.

Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalatta Bakanlıkça düzenlenen ithal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranacak. İthal edilecek eşyaya ilişkin gümrük beyannamesinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde tescil edilmiş olması gerekecek.

Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansıyla yapılacak ithalatta sadece ithal lisansında kayıtlı miktar kadar ithalat için gümrük vergisi ve/veya ek mali yükümlülük sıfır olarak uygulanacak.

İthal lisansı kapsamındaki ithalatın doğrudan ithal lisansı sahibi firma tarafından yapılması zorunlu olacak, lisans üçüncü kişilere devredilemeyecek.

Yaptırım

Tebliğ kapsamında yapılacak ithalat işlemlerine esas olan belgelerde tahrifat yapıldığının, sahte belge kullanıldığının, yanlış veya yanıltıcı bilgi verildiğinin, ithal lisansının üçüncü kişilere devredildiğinin veya ithal işlemlerinde Tebliğ ile belirtilen diğer hususlara aykırı davranıldığının tespiti halinde, yapılan tarife kontenjanı tahsisatı iptal edilecek.

Tebliğ, tarife kontenjanı kapsamında ithalatı gerçekleşecek eşyanın ithalatının tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerinin uygulanmasını engellemeyecek.

Bakanlık Tebliğ hükümlerine istinaden, genelgeler çıkarmaya, izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye yetkili olacak.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı ile Tebliğ hükümlerini yürütmeye, Ticaret Bakanı yetkili olacak.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.