AramaArama
Gıda Hattı

Şeker kotaları yönetmeliği yenilendi

5 Haziran 2021, 13:26
Paylaş
Şeker kotaları yönetmeliği yenilendi

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle Şeker Piyasası’nın izlenmesi ve denetimi için kurallar belirlenirken, Şeker kotaları yönetmeliği de yenilendi.

Resmi Gazete’nin 5 Haziran 2021 tarihli sayısında, Şeker Piyasası ile Şeker Sektörünü yakından ilgilendiren düzenlemeler yapıldı.

Şeker piyasasına sıkı takip!

Şeker piyasasında faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerin izleme, inceleme ve denetimine ilişkin usul ve esasların belirlendiği Şeker Piyasası İzleme ve Denetim Yönetmeliği (Karar Sayısı: 4079), şeker piyasasında faaliyette bulunan her türlü gerçek ve tüzel kişiler ile bunların izleme, inceleme ve denetlenmesine yönelik çalışmaları ve bu çalışmalar sonucunda yapılacak iş ve işlemleri kapsıyor.

4634 sayılı Şeker Kanununa dayanılarak hazırlanan Yönetmeliğe göre, Şirketler, Kanun kapsamındaki her şeker cinsi ve hammaddesi için ürün özellikleri, kampanya süresi, üretim, satış ve stok faaliyetlerine ait her türlü bilgiler ile ekim alanları ve sözleşme bilgilerini doğru olarak derlemek, kayıtlarını tutmak, muhafaza etmek ve mevzuat çerçevesinde talep edilen usul ve şekilde doğru ve tam olarak Bakanlığa bildirmekle yükümlü olacaklar.

Şeker miktarında %3’ün üzerindeki sapmalar, para cezası ile cezalandırılacak

Fabrikalarda ölçülen miktarlar ile satışa esas kayıtlar ve stok miktarları arasındaki %3’ün üzerindeki miktarda gerekçesiyle açıklanamayan şekerin, A kotası dışı satıldığı kabul edilerek, şirkete idari para cezası uygulanacak.

Şirketler tarafından bildirilmeyen depo ve tesisler ile buralarda tespit edilen ürünler hakkında bildirilmeyen veya eksik ya da yanlış bildirilen miktar için de para cezası uygulanacak.

Bakanlık şirketlere, pazarladıkları ürünlerin imalatçılar ve perakendeciye ulaşana kadar olan süreci izlemeye elverişli bir takip sistemi kurdurabilecek.

İki yılda bir en az bir kez denetim yapılacak

Denetimler, risk esasına göre planlanarak Bakanlık tarafından yürütülecek.

Şirket ve bünyesindeki fabrikalar, iki yılda en az bir defa denetlenecek. Bakanlık ihtiyaç halinde izleme ve denetlemeye ilişkin olarak adli ve mülki makamlar ile diğer kurum ve kuruluşlardan talepte bulunabilecek.

Yapılan denetimlerde, ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık tespit edilmesi halinde, fiilin niteliğine göre Kanunda öngörülen yaptırımlar uygulanacak.

Şeker Kotaları için yeni yönetmelik

Şeker Kotalarının Düzenlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik (Karar Sayısı: 4080) ile de, yurt içi şeker üretimi ve arzında istikrarı sağlamak üzere şeker kotalarının tespiti, tahsisi, iptali ve transferi ile yeni kota tahsisi ve bu konulardaki uygulamanın usul ve esasları düzenlendi.

Şeker kotalarının tespiti, şirketlere tahsisi, iptali ve transferi ile yeni şeker fabrikası kurulması ve kapasite artırımına ilişkin hususları kapsayan Yönetmeliğe göre,

Sakaroz kökenli ve diğer şekerler için ayrı ayrı olmak üzere, şeker türlerine göre ülke ve şirket kotaları, her yıl en geç 30 Haziran tarihine kadar, takip eden pazarlama yılı için tespit ve tahsis edilecek. Kotalar, beşer yıllık dönemler veya dönemsel olarak belirlenecek.

Şirketlere yeni kota tahsisinde, Cumhurbaşkanı yetkili olacak

NBŞ izin belirlenecek toplam A kotası, ülke toplam A kotasının %5’ini geçemeyecek. Önceki düzenlemede olduğu gibi, bu oranı %50’sine kadar artırmaya, eksiltmeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Yeni fabrika kurulabilmesi ve/veya fabrikaların kapasitelerinin artırılabilmesi için şirketlerin kota temin etmeleri zorunlu olacak. Şirketlere yeni A ve B kotalarının tahsisinde de Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Her bir şeker türü için tahsis edilen toplam A kotası, toplam kotaya esas kapasitenin %90’ına ulaşıncaya kadar yeni fabrika kurulmasına izin verilmeyecek. Oranın %90’a ulaşması halinde şirketlere %5’e kadar kapasite artırım izni verilebilecek.

Kota iptal ve transferleri

Şirketler kendilerine tahsis edilen kotaları aktaramayacak, devredemeyecek ve satamayacaklar.

Kota tahsisine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararının yayımlandığı tarihten sonraki 15 gün içinde kotaları kullanıp, kullanmayacaklarını Bakanlığa yazılı olarak bildirecekler.

Şirketler haklı bir sebebe dayanmadan iki yıl üst üste kendilerine tahsis edilen kotalardan %90’ın altında arz sağladıkları takdirde, kota ile arz arasındaki fark kadar haklarını iki pazarlama yılı için kaybedecekler. Bu miktar, diğer şirketlere dağıtılacak.

Zorunlu hallerde Cumhurbaşkanı Kararı ile pazarlama yılı içinde kotalar arası şeker transferi yapılacak.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren her iki Yönetmelik hükümlerini, Cumhurbaşkanı yürütecek.

Resmi Gazete’de Şeker Kotalarının Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik de yayımlandı.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.