AramaArama
Gıda Hattı

Pancar fiyatı mutabakatla, şeker fiyatları serbestçe belirlenecek

5 Haziran 2021, 09:46
Paylaş
Pancar fiyatı mutabakatla, şeker fiyatları serbestçe belirlenecek

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın düzenlemesine göre, pancar alım fiyatı şirketler ile üreticiler arasında mutabakatla; şeker satış fiyatları şirketler tarafından serbestçe belirlenecek. Şirketler şeker fiyatlarında rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan nitelikte anlaşma yapamayacak, şirketlerin oluşturduğu birlikler bu tür karar ve eylemleri gerçekleştiremeyecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 5 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Şeker ve Hammaddeleri Yönetmeliği ile, yurt içi şeker talebinin yurt içi üretimle karşılanmasına ve şeker sektöründe sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik olarak, şeker ve hammaddelerinin temini, üretimi, pazarlanması ve fiyatlandırılmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Şeker hammaddesinin temini ve fiyatlandırılması ile şekerin üretim, pazarlama ve fiyatının belirlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsayan Yönetmeliğe göre, Şirketlere veya fabrikalara tahsis edilen pancar şekeri kotalarının üretim ve arz garantisi için gerekli olan şeker pancarı, belirlenen ekim alanlarından, üreticiler veya temsilcileri ile şirketler veya fabrikalar arasında sözleşme düzenlenmesi suretiyle temin edilecek.

Şeker pancarı fiyatı mutabakatla belirlenecek

Şeker pancarı fiyatları veya avans fiyat her yıl, şirketler ile üretici veya üretici temsilcileri arasında, pancar ekiminden önce Ekim ayında başlayacak müzakereler sonucunda; yıllık enflasyon oranı, üretici maliyetlerindeki artış, dünya pancar fiyatları ve alternatif ürün paritesi dikkate alınarak en geç Kasım ayı sonuna kadar varılacak mutabakatla belirlenecek.

A ve B kotası şeker pancarı alım fiyatı, %16 polar şeker ihtiva eden 1 kg. firesi düşürülmüş pancarın fiyatı olarak ayrı ayrı belirlenecek.

Hammadde fiyatı konusunda üretici temsilcileri ile şirket arasında mutabakata varılamaması halinde, taraflardan birinin talebi üzerine Bakanlık tarafından hakem heyeti teşekkül ettirilecek.

B kotası şeker pancarı alım fiyatı, bölgesel özelliklere göre A kotası şeker pancarı alım fiyatının %90’ından az olamayacak.

C şekeri karşılığı C pancarı fiyatları, dünya borsa fiyatları da göz önünde bulundurularak her yıl Aralık ayı sonuna kadar, fabrika işleten gerçek ve tüzel kişiler tarafından üretici gözlemcisi gözetiminde belirlenecek.

Şeker Fiyatları ve Pazarlaması

Şeker satış fiyatları, şeker fabrikası işleten gerçek ve tüzel kişiler tarafından serbestçe belirlenecek. Fiyatların belirlenmesinde maliyetler, dünya borsa fiyatları, iç fiyatlar, arz talep dengesi, spekülatif etkiler ve diğer ilgili hususlar dikkate alınacak.

Doğrudan veya dolaylı olarak şeker fiyatlarında rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte şirketler arası anlaşma yapılamayacak ve şirketlerin oluşturduğu birlikler bu tür karar ve eylemleri gerçekleştiremeyecek.

Şeker ihracat ve ithalatı

Dünya borsa fiyatları, iç fiyatlar, arz talep dengesi, spekülatif etkiler ile diğer ilgili hususlar dikkate alınarak şeker ticaretinde yapılması istenen düzenlemeler konusunda Bakanlık, Ticaret Bakanlığına görüş bildirecek.

İmalatçı-ihracatçıların dâhilde işleme rejimi veya benzer uygulamalar çerçevesinde hammadde veya yardımcı madde olarak kullandıkları yabancı menşeli şeker, C şekeri kapsamında olacak ve doğrudan veya işlenmiş ürün olarak yurt içinde pazarlanamayacak. Bu kapsamda ithal edilecek şeker için Bakanlık, Ticaret Bakanlığına görüş bildirecek.

Yürürlük tarihleri

28/6/2002 tarihli ve 24799 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hammadde ve Şeker Fiyatları Yönetmeliği yürürlükten kaldıran Yönetmelikteki geçici madde uyarınca, Mülga Şeker Kurulunun şirketler veya fabrikalar nezdinde pancar ekim alanlarını belirleyen ve düzenleme altına alan kararlarının yeni Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümleri yürürlüğünü muhafaza edecek.

Yönetmeliğin; “(2) Şeker pancarı posası, üreticilere teslimi ya da piyasaya arzı ambalajlanmış halde yapılır.” Hükmünü içeren 15 inci maddesinin ikinci fıkrası 1/9/2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelik hükümlerini, Tarım ve Orman Bakanı yürütecek.

Haber Etiketleri

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.