Gıda Hattı

Orta Vadeli Program (2008-2010) ile birlikte yeni hedefler

21 Ağustos 2007, 20:54
Paylaş

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanan “Orta Vadeli Mali Program (2008-2010)” Bakanlar Kurulu’nca kabul edildi.

Kamu mali yönetiminde yapılan reform kapsamında, yeni bir politika belgesi olarak ortaya çıkan ve 2008-2010 dönemini kapsayacak olan Orta Vadeli Mali Programın üçüncüsü, Dokuzuncu Kalkınma Planı ile genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda hazırlandı. 

“Türkiye’nin AB Müktesabatına Uyum Programı”nın hayata geçirilmesinin hızlandırılacağı Orta Vadeli Mali Plan'da, makroekonomik göstergelerdeki iyileşmenin süreceği tahminine yer verilirken, 2010 yılında ihracatın 137,5 milyar dolara, ithalatın 202 milyar dolara, turizm gelirlerinin 20,5 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor. 

Özelleştirme işlemleri sonucunda kamunun tütün, elektrik dağıtımı, petrokimya ve telekomünikasyon alanlarından tamamen çekilmesi; bunun yanı sıra, şeker üretimi  ve liman işletmeciliğindeki payının azalması öngörülmekte.
 
Orta Vadeli Mali Plan Kayıtdışı ile mücadele ve Tarımsal destekler, Tarım Stratejisi Belgesi (2006-2010) çerçevesinde Tarımsal yapının etkinleştirilmesi konularında da bir dizi yeni düzenlemeye gidiliyor.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.