Gıda Hattı

Organik gübreler için kriterler belirlendi

23 Şubat 2018, 10:08
Paylaş
Organik gübreler için kriterler belirlendi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, organik, mineral ve mikrobiyal kaynaklı gübrelerin kullanımını yaygınlaştırmaya yönelik esasları belirledi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmeliği, 23 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayımlandı.

toprak-gidahattiYönetmelik ile toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısının iyileştirilmesi, bitkisel üretimde verimliliğin artırılması, insan sağlığının korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla, organik, mineral ve mikrobiyal kaynaklı gübrelerin kullanımını yaygınlaştırmak, tanımlamak, bunlara ait analiz metotlarını belirlemek ve bu ürünlerin ithali, ihracı, üretimi, piyasaya arzı ile kayıt altına alınmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Yönetmelik, eklerinde belirtilen şartları karşılayan ürünlerin yanı sıra Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ekindeki ürünleri de kapsıyor.

Ağır metal sınır değerleri

Buna göre, yönetmelikte yer alan ürünlerdeki ağır metal sınır değerleri, insan ve çevre sağlığını korumak amacı ile yönetmelikte belirlenen ppm(mg/kg) cinsinden değerleri geçemeyecek.

Kalay sadece hayvansal orijinli organik gübrelerin üretiminde kullanılan hammaddelerde ve mamul ürünlerde aranırken, fosfor kaynaklarının kadmiyum içermesi ve fosforlu gübrelerde kadmiyum sınır değerinin bulunmaması nedeniyle herhangi bir fosfor kaynağı eklenerek yapılan organomineral gübrelerde kadmiyum ağır metal olarak değerlendirilmeyecek.

Ürünlere, iz element olarak çinko ve bakır eklenmişse bu değerler bitki besin maddesi olarak beyan edilecekler ve ağır metal olarak değerlendirilmeyecek.

toprak-analiz-gidahattiÜretim, İthalat ve İhracat Ön İzni

Yönetmelik kapsamında yurt içinde üretim yapacak firmaların üretim izinlerini, mikrobiyal gübreler ile Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ekinde yer alan ürünlerin, ilk ithalatı ile piyasaya arzını ve gerekli görülmesi halinde Yönetmelik eklerinde yer alan diğer ürünlerin ithalini ve piyasaya arzını değerlendirmek üzere bir Yetkili Komisyon oluşturulacak. Komisyonda Bitki Besleme ve Teknoloji Geliştirme Daire Başkanı, başkanlıkta görevli konu uzmanları ile üniversitelerin toprak bilimi ve bitki besleme bölümünden ve Biyoloji/Kimya alanları uzmanlarından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından, Sağlık Bakanlığından, Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden, Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE)’nden birer, ayrıca ihtiyaç duyulması halinde davet edilecek diğer kurum ve kuruluşların uzmanları bulunacak.

Yönetmelik ekleri ile Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Ek-1’inde yer alan ürünleri üretecek gerçek ve tüzel kişiler, üretim izni almak için yönetmelikle belirtilen belgelerle birlikte Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’ne (BÜGEM) başvuracaklar. Üretim iznine müracaat eden firmaların üretim tesisleri, gerekli görüldüğünde yerinde incelenecek.

Kamu kuruluşları, araştırmaları sonucu elde ettikleri ürünleri piyasaya arz ederken, Yönetmelik ve eklerinde belirtilen üretim izninden muaf olacak.

Yönetmelik eklerinde yer alan ve Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik kapsamına giren ancak Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonundan (GTİP) dolayı bu kapsamda ithalatı yapılamayan hayvansal menşeli ürünlere ithalat izni düzenlenebilmesi için de BÜGEM’e müracaat edilecek.

Yönetmelik eklerinde yer alan hayvansal menşeli ürünlere ihracat ön izni Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik kapsamında Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (GKGM) tarafından verilecek. Hayvansal menşeli ürünler dışında kalan diğer ürünlere ihracat ön izni ise BÜGEM tarafından verilecek.

İthalat ve ihracat ön izinleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tek Pencere Sistemi kapsamında yapılacak.

Lisans belgesi ve piyasaya arz

Yönetmelik kapsamında yer alan ürünleri üreterek veya ithal ederek piyasaya arz eden/edecek olan firmalar faaliyetlerini belgelemek amacıyla lisans belgesi almakla mükellef olacaklar. Lisans belgesi için belirtilen belgelerle BÜGEM’e müracaat edilecek.

Ürünleri üreterek veya ithal ederek piyasaya arz eden firmalar da, her bir ürün için ürünü piyasaya arz etmeden önce BÜGEM’e başvurarak tescil belgesi alacaklar.

Yönetmelik eklerinde yer alan ürünler ambalajlı ve tescil belgeli olarak piyasaya arz edilecek.

Yönetmelik kapsamında yer alan ürünlerin ambalaj veya etiketleri, ekte örneği ve açıklamaları verilen etiket ve işaretlemelere uygun olarak yapılacak.

Söz konusu ürünleri üreterek veya ithal ederek piyasaya arz eden kişi ve kuruluşlar, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar dâhilinde tedarik, satış ve stok miktarlarını içeren bilgileri, Gübre Takip Sistemi üzerinden veri sağlanıncaya kadar Bakanlığa gönderecekler.

organik-gubre-1-gidahatti İthalatı yasak ürünler

Yönetmelik kapsamında yer alan evsel atıklardan elde edilen kompost, ithal edilerek piyasaya arz edilemeyecek.

BÜGEM, Yönetmelikteki görevlerinden bazılarını kısmen veya tamamen il müdürlüklerine devredebilecek.

Yönetmelik ile 29/3/2014 tarihli ve 28956 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı, İhracatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılırken, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen tescil belgeleri, geçerlilik süresi bitimine kadar düzenlendiği tarihte geçerli olan mer’i mevzuat hükümlerine tabi olacak.

Haber Etiketleri

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.