AramaArama
Gıda Hattı
banner
AramaArama

OHAL mağduriyetlerine üst düzey komisyon!

OHAL mağduriyetlerine üst düzey komisyon!
23 Ocak 2017, 10:15

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında, kanun hükmünde kararnameler ile yapılan işlemlere ilişkin başvuruları değerlendirmek üzere Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kuruldu.

Resmi Gazete’nin 23 Ocak 2017 tarihli sayısında Olağanüstü Hal kapsamında çıkartılan üç kararnameye yer verildi.

ohal-uygulamasi-gidahattiOlağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK 683), kamu görevinden çıkartılanlar, kamu görevine iade edilenler ve kapatılan kurumların yer aldığı listeleri içeriyor.

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK 684) ile terör eylemi nedeniyle yaralanıp, ilgili mevzuatına göre malul sayılmamaları nedeniyle aylık bağlanamayanlar için Terörle Mücadele Kanunu’nda düzenleme yapıldı.

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK 685) ile ise Anayasanın 120’nci maddesi kapsamında ilan edilen ve 21/7/2016 tarihli ve 1116 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararıyla onaylanan olağanüstü hal kapsamında, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle başka bir idari işlem tesis edilmeksizin doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen işlemlere ilişkin başvuruları değerlendirmek ve karara bağlamak üzere Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kuruldu.

Buna göre Komisyon, üçü kamu görevlileri arasından Başbakan tarafından, biri Adalet Bakanlığının merkez teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarında çalışan hâkim ve savcılar arasından Adalet Bakanınca, biri mülki idare amirleri sınıfına mensup personel arasından İçişleri Bakanınca, birer üyesi de Yargıtay ve Danıştay’da görev yapan tetkik hâkimleri arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenen yedi üyeden oluşacak. Komisyon, kendi üyeleri arasından yapacağı seçimle bir başkan ve bir başkanvekili seçecek.

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, OHAL kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararnameler ile tesis edilen;

Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da ilişiğin kesilmesi,

Öğrencilikle ilişiğin kesilmesi,

Dernekler, vakıflar, sendika, federasyon ve konfederasyonlar, özel sağlık kuruluşları, özel öğretim kurumları, vakıf yükseköğretim kurumları, özel radyo ve televizyon kuruluşları, gazete ve dergiler, haber ajansları, yayınevleri ve dağıtım kanallarının kapatılması,

Emekli personelin rütbelerinin alınması işlemlerine ilişkin başvuruları değerlendirecek.

basbakanlik-bina-gidahattiKomisyonun görev süresi 2 yıl

Komisyon, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl süreyle görev yapacak. Bakanlar Kurulu, gerek görmesi halinde bu süreyi bitiminden itibaren birer yıllık sürelerle uzatabilecek.

Komisyonun ilk seçilen üyeleri, iki yıllık sürenin sonuna kadar görev yapacak. Sürenin uzatılmasına karar verilmesi halinde belirlenen usule göre yeni üyeler belirlenecek. Daha önce görev yapan üyeler de yeniden görev alabilecekler.

Üyelerin süreleri dolmadan herhangi bir nedenle görevlerine son verilemeyecek. Ölüm, istifa veya herhangi bir diğer nedenle boşalan üyelikler için en geç iki ay içinde yeni üyeler belirlenecek.

Komisyon, görev alanı ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi ilgililerden talep edebilecek. Soruşturmanın gizliliğine ve Devlet sırlarına ilişkin ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla kamu kurum ve kuruluşları ile yargı mercileri, Komisyonun görevi kapsamında ihtiyaç duyduğu her türlü bilgi ve belgeyi gecikmeksizin Komisyona göndermek veya yerinde incelenmesine imkân sağlamak zorunda olacak.

Komisyona başvurular valilikler aracılığıyla yapılır. Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılanlar ya da ilişiği kesilenler, en son görev yaptıkları kuruma da başvurabilecekler. Valilikler ve ilgili kurumlar kendilerine yapılan başvuruları gecikmeksizin Komisyona iletecekler.

Komisyonun başvuru almaya başladığı tarihten önce yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle ilgili olarak başvuru alma tarihinden itibaren altmış gün içinde; bu tarihten sonra yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle ilgili olarak ise Resmi Gazetede yayımlanma tarihinden itibaren altmış gün içinde yapılmayan başvurular işleme alınmayacak.

Ön inceleme

Komisyona yapılan başvurular, aranan şartlara uygunluk bakımından ön incelemeye tabi tutulacak. Ön inceleme sonucunda süresi içinde yapılmadığı, başvuru sahibinin konuyla ilgili hukuki menfaatinin bulunmadığı, Kanun Hükmünde Kararname kapsamına girmediği veya diğer şekil şartlarını taşımadığı tespit edilen başvurular reddedilecek.

İncelemelerini dosya üzerinden yapacak olan Komisyon, inceleme sonucunda başvurunun reddine veya kabulüne karar verebilecek.

memur-gidahattiKararların uygulanması

Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılan ya da ilişiği kesilenlere ilişkin başvurunun kabulü halinde karar Devlet Personel Başkanlığına bildirilecek ve bu şekilde bildirilen personelin atama teklifleri; statüleri, unvanları ve yürüttükleri görevler itibarıyla başka kurumlarda görevlendirilmeleri mümkün olmayanlar hariç olmak üzere daha önce istihdam edildikleri kurumlar dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında eski statülerine ve unvanlarına uygun kadro ve pozisyonlara Devlet Personel Başkanlığı tarafından ikamet ettikleri il dikkate alınarak 15 gün içinde yapılacak.

İptal davaları

Komisyon kararlarına karşı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenecek Ankara idare mahkemelerinde iptal davası açılabilecek.

Meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına karar verilenler, kararın kesinleşmesinden itibaren altmış gün içinde ilk derece mahkemesi olarak Danıştay’a dava açabilecekler.

Komisyonun ilk üyeleri, bir ay içinde seçilecek.

Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Komisyon tarafından başvuruların alınmaya başlanacağı tarih, yayım tarihinden itibaren altı ayı geçmemek üzere Başbakanlık tarafından ilan edilecek.

 

Yorumlar

Bir cevap yazın

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.