AramaArama
Gıda Hattı
banner
AramaArama

OHAL Komisyonu ne zaman çalışmaya başlayacak, nasıl çalışacak?

OHAL Komisyonu ne zaman çalışmaya başlayacak, nasıl çalışacak?
13 Temmuz 2017, 12:15

15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamalarına ilişkin olarak kurulan OHAL Komisyonu çalışma esasları belirlendi.

Başbakan Binali Yıldırım, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun 17 Temmuz 2017 tarihinden itibaren çalışmaya başlayacağını açıklarken, Komisyonunun çalışmasına ilişkin usul ve esasları içeren Başbakanlık Tebliği de, 12 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.

binali-yildirim-gidahattiOlağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna yapılan başvurulara ve Komisyonun çalışmalarına ilişkin hususların düzenlendiği Tebliğe göre, Komisyon, olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararnameler ile tesis edilen;

Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da ilişiğin kesilmesi,

Öğrencilikle ilişiğin kesilmesi,

Dernekler, vakıflar, sendika, federasyon ve konfederasyonlar, özel sağlık kuruluşları, özel öğretim kurumları, vakıf yükseköğretim kurumları, özel radyo ve televizyon kuruluşları, gazete ve dergiler, haber ajansları, yayınevleri ve dağıtım kanallarının kapatılması,

Emekli personelin rütbelerinin alınması işlemlerine ilişkin başvuruları değerlendirerek karara bağlayacak.

Söz konusu işlemlere bağlı olarak olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerde yer alan ilave tedbirler ile kanun yollarının açık olduğu işlemler hakkında ayrıca başvuru yapılamayacak.

Başvuru yetkisi

Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılanlar ya da ilişiği kesilenler ile öğrencilikle ilişiği kesilenler ve rütbesi alınan emekli personel şahsen, kanuni temsilcisi veya vekili aracılığıyla başvuru yapabilecek.

Kapatılan kurum veya kuruluşlar adına başvuru yapma yetkisi, kapatılma tarihi itibarıyla kurum veya kuruluşu temsile kanunen yetkili olanlara ait olacak.

Başvuru hakkı olan kişinin, başvuru süresi başlamadan veya başvuru süresi sona ermeden önce ölmesi halinde kanuni mirasçılardan biri mirasçılık belgesi ibraz etmek kaydıyla ölüm tarihinden itibaren altmış gün içinde başvuruda bulunabilecek.

15-temmuz-darbe-girisimi-3-gidahattiBaşvuru süresi ve şekli

Komisyona başvuru süresi; Komisyon tarafından başvuruların alınmaya başlanacağı tarihten önce yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle tesis edilen işlemler hakkında, başvuruların alınmaya başlanacağı tarihten itibaren, Komisyon tarafından başvuruların alınmaya başlanacağı tarihten sonra yürürlüğe konulacak kanun hükmünde kararnamelerle tesis edilen işlemler hakkında ise ilgili kanun hükmünde kararnamenin Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 60 gün olacak.

Başvuru tarihi, valiliklere veya kurumlara başvurunun yapıldığı tarih olarak kabul edilecek. Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde tutuklu veya hükümlü bulunan kişiler bakımından başvuru tarihi, kurum müdürlüğüne başvurunun yapıldığı tarih olacak.

Başvurular, Komisyon tarafından oluşturulan https://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ve Tebliğ ekinde yer alan ilgili başvuru formu doldurulup alınan çıktı imzalanmak suretiyle valiliklere veya en son görev yapılan kuruma varsa ekleriyle birlikte yazılı olarak yapılacak. Komisyona doğrudan başvuru yapılamayacak.

Komisyon, kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da ilişik kesme ile öğrencilikle ilişik kesme ve emekli personelin rütbesini alma işlemleriyle ilgili bilgi, belge, bulgu, olgu ve kanaatlerini ilgilinin en son görev yaptığı Bakanlıktan veya kurumdan talep edebilecek.

darbe-girisimi-gidahattiSözlü ifade verme ve tanık dinletme olmayacak

Komisyon, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı yönünden dosya üzerinden incelemelerini yaparak, başvurunun reddine veya kabulüne karar verecek. Sözlü ifade verme veya tanık dinletme talepleri dikkate alınmayacak. Komisyon, sonuçlandırdığı başvurulara ilişkin dosyaları ilgili kurum ve kuruluşlara devredecek.

Komisyon kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ekinde belirtilen kurum veya kuruluşlar aleyhine Hâkimler ve Savcılar Kurulunca belirlenecek Ankara idare mahkemeleri nezdinde iptal davası açılabilecek. Davalarda ayrıca Başbakanlığa ve Komisyona husumet yöneltilemeyecek.

Komisyonun görev alanına giren konularda daha önce herhangi bir yargı merciine başvurulmuş veya dava açılmış olması halinde, bu dosyalar hakkında yargı mercilerince karar verilmesine yer olmadığına ve tarafların yaptıkları masrafların üzerlerinde bırakılmasına dosya üzerinden kesin olarak karar verilecek. Bu dosyalar yargı mercilerince, başvuruların alınması süresinin tamamlanmasından sonra Komisyona gönderilecek.

Yorumlar

Bir cevap yazın

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.