Gıda Hattı

Nestle medikal beslenme yolunda

25 Aralık 2006, 16:55
Paylaş

Nestle, Novartis'in medikal beslenme bölümünü 2.5 milyar dolara satýn alacaðýný açýkladý.

Nestle Üst Yöneticisi (CEO) Peter Brabeck-Letmathe, satýn alma ile Nestle'nin, beslenmenin stratejik ana kategorilerinden birinde çok güçlü bir oyuncu haline geleceðini, bu sayede beslenme, saðlýk ve iyi yaþam þirketi olma yolundaki stratejik süreçte çok önemli bir adým attýklarýný vurguladý.

Yetkililer, 2006 yýlýnda 950 milyon dolar cirosuyla dünyanýn en büyük ikinci medikal beslenme þirketi konumundaki Novartis Medical Nutrition'ý satýn alma iþleminin, Nestle'yi daha önce ana faaliyet alanlarý içinde bulunmayan bu kategoride önemli bir oyuncu konumuna getireceði görüþünde.
 
Nestle'den yapýlan açýklamada, Novartis Medical Nutrition'ýn, Nestle'nin bünyesinde bulunan saðlýklý beslenme iþinin hem coðrafi hem de ürün bazýnda tamamlayýcýsý nitelikte olduðu belirtildi.
 
Açýklamada, medikal beslenme alanýnda 2 bin Novartis Medical Nutrition çalýþanýnýn Nestle'ye katýlýmýnýn, grubun araþtýrma geliþtirme gücünün artmasýný ve týbbi kurumlarla baðlarýnýn güçlenmesini saðlayacaðý ifade edildi.
 
2.5 milyar dolarlýk satýn almanýn, yasal onaylarýn ardýndan 2007 yýlýnýn ikinci yarýsýnda tamamlanmasý bekleniyor.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.