Gıda Hattı

MEYED'den yeni kampanya

7 Ağustos 2006, 15:05
Paylaş

Her beslenme çantasýna bir meyve suyu

Saðlýklý beslenme bilincinin geliþtiði tüm ülkelerde büyük ilgi gören ve temel öðün maddesine dönüþen meyve suyu, geçtiðimiz 2 yýlda ülkemizde de hakettiði deðeri görmeye baþladý.

Ýklimsel ve coðrafi özellikleri nedeniyle birçok meyve çeþidinin üretilebildiði ülkemizde yeni yeþeren meyve suyu içme alýþkanlýðýný desteklemek ve sürdürülebilir kýlmak amacýyla Meyve Suyu Endüstrisi Derneði MEYED, “Her Beslenme Çantasýna Bir Meyve Suyu” kampanyasý baþlatýyor.

Türkiye’de faaliyet gösteren 30 meyve suyu üreticisini temsil eden MEYED’in, yükseliþe geçen meyve suyu tüketim alýþkanlýðýný yaygýnlaþtýrmak ve bu bilinci inþa etmek amacýyla baþlattýðý “Her Beslenme Çantasýna Bir Meyve Suyu” kampanyasýnýn tanýtým toplantýsý 14 Eylül 2006 Perþembe günü Ýstanbul Mövenpick Otel’de gerçekleþtirildi. MEYED’in de üyesi bulunduðu Avrupa Meyve Suyu Birliði AIJN Genel Sekreteri Jan Hermans, MEYED Baþkaný Prof. Dr. Aziz Ekþi, Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Beslenme Bilimleri Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Sevinç Yücecan ile Saðlýk Bakanlýðý Ana Çocuk Saðlýðý ve Aile Planlamasý temsilcisi Dr. Hilal Bolat’ýn katýlýmýyla gerçekleþtirilen toplantýda kampanya start aldý.

Yeni eðitim-öðretim yýlýnýn açýlýþý öncesinde düzenlenen “Her Beslenme Çantasýna Bir Meyve Suyu” kampanyasýnýn önderliðini yapan MEYED Baþkaný Prof. Dr. Aziz Ekþi, vitamin ve mineral deposu meyve suyu  üretiminde Türkiye’nin rolüne dikkat çekti. Avrupa baþta olmak üzere dünyanýn 77 ülkesine meyve suyu ihrac eden Türkiye’nin iç meyve suyu tüketiminde de son 2 yýlda baþarýlý bir artýþ gösterdiðini vurguladý. Ekþi, “Türkiye, yaklaþýk 70 yýl geriden gelmesine raðmen yüksek kaliteli üretimi ve farklý çeþitleriyle dünya meyve suyu sektörünün önemli bir oyuncusu haline gelmiþtir. Ancak iç tüketime baktýðýmýzda kiþi baþýna düþen tüketim miktarýnýn son 2 yýlda artmýþ olmasýna raðmen Avrupa ve dünya ortalamasýnýn çok gerisinde kaldýðýný görüyoruz. Bu tarz kampanyalar ve saðlýk bilincinin artmasýyla meyve suyunun yararlarýnýn daha iyi anlaþýlacaðýndan hiç þüphemiz yok.” þeklinde konuþtu.Türkiye’de son 2 yýlda yaþanan artýþla meyve suyu tüketiminin kiþi baþýna 7.1 litreye ulaþtýðýnýn altýný çizen Ekþi, “2005 yýlýnda 97 bin ton meyve suyu ihracatý gerçekleþtirdik. Ancak iç pazarda talebin hýzla artmayýþý ve pazar paylarýnýn yaklaþýk olmasý üreticileri yeni ürün tasarlamaya itiyor. Bizim MEYED olarak ana amacýmýz, saðlýklý, baðýþýklýðý arttýrýcý ve yararlý olan meyve suyu tüketim bilincini çocuklarýmýza ve ebeveynlerine aþýlayarak tüketimi arttýrmak ve içecek sýralamasýnda meyve suyunu ilk sýralara taþýmaktýr. Unutulmamalýdýr ki meyve suyu saðlýklý beslenmenin vazgeçilmez parçasýdýr” dedi.

Avrupa Meyve Suyu Birliði AIJN Genel Sekreteri Jan Hermans ise dünya genelinde meyve suyu tüketimine iliþkin verileri aktardýðý konuþmasýnda, 2005 yýlýnda 11.3 milyar litre meyve suyunun tüketildiði AB ülkelerinde Almanya, Fransa ve Ýngiltere’nin bu tüketimin yüzde 55’ini gerçekleþtirdiðine dikkat çekti. Dünya Saðlýk Örgütü WHO’nun gerçekleþtirdiði Global  Beslenme Stratejisi, Fiziksel Aktivite ve Saðlýk araþtýrmasýnýn sonucu olarak, obezite ve çeþitli hastalýklara karþý meyve suyunu önerdiðini belirten Hermans, yapýlan araþtýrmalarýn meyve suyu tüketen çocuklarýn tüketmeyen çocuklara oranla %18 daha az þiþmanlýk riski taþýdýðýný ortaya koyduðunu söyledi.

Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Beslenme Bilimleri Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Sevinç Yücecan ise konuþmasýnda vitamin ve mineral deposu olan meyve suyunun bilinçli tüketiminin saðlýklý yeni nesiller için bir ön gereklilik olduðuna dikkat çekti. Küçüklerin olduðu kadar büyüklerin de meyve suyunu günlük öðünlerine dahil etmesinin vücut direncini yükselteceðini ifade etti. Yücecan, “Meyve suyu içerdiði vitamin ve mineraller nedeniyle tüm dünyada günlük öðünün vazgeçilmez bir parçasýdýr. Bu nedenle de çocuklarýn günlük vitamin ihtiyacýný zevkli ve eðlenceli bir þekilde karþýlamasýnda önemli bir yer teþkil eder. Örneðin yapýlan araþtýrmalar 1 bardak üzüm suyunun 66.2 mg C vitamini içerdiðini göstermiþtir. Bu oran 4-8 yaþ arasý çocuklarda günlük gereksinimin % 264.8’ini, 9-13 yaþ gurubu arasý çocuklarda ise % 147.1’ini karþýlamaktadýr. Biz bu kampanya ile gerek çocuklarýmýzý yaklaþan kýþa karþý güçlü ve dirençli kýlmayý, gerekse meyve suyu tüketim bilincini genç yaþta aþýlayarak yeni saðlýklý nesiller yetiþtirmeyi hedefliyoruz.” þeklinde konuþtu.

 Konuþmalarýn ardýndan, “Her Beslenme Çantasýna Bir Meyve Suyu” kampanyasý kapsamýnda toplantýya katýlan Özel Cihangir Okullarý Ýlköðretim birinci sýnýf öðrencilerine içinde meyve suyu olan beslenme çantalarý hediye edildi.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.