Gıda Hattı

Köyler tarımsal atıklarla ısınacak!

11 Nisan 2019, 16:18
Paylaş
Köyler tarımsal atıklarla ısınacak!

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), sürdürülebilir biyokütle kullanımı projesi kapsamında ısı ve enerji üretimi için proje çağrısına çıktı. Kurulacak tesislerde üretilecek ısı, tarımsal sanayi tesisinde veya bir bölgenin (köy, kasaba, mahalle, organize sanayi bölgesi vb.) ısıtılmasında kullanılacak.

Küresel Çevre Fonu (GEF) desteğiyle, TAGEM ve BM Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) tarafından, “Türkiye Ekonomisinin Yeşil Büyüme Yolunda Kalkınmasını Desteklemek Amacıyla Sürdürülebilir Biyokütle Kullanımı Projesi” yürütülüyor.

Sürdürülebilir Biyokütle Kullanımı Projesi

Proje ile tarımsal sanayi sektöründe modern biyo-enerji teknolojilerinin ve enerji verimliliği önlemlerinin gösterilmesi, alt sektörler arasında dönüşümün sağlanmasına yönelik politika ve çerçeve programları düzenlemek ve kapasite geliştirilmesi ve bilinç artışının sağlanmasına yönelik iş paketleri ile kullanılmayan tarımsal atıklar ve artıkların biyoenerji dönüşümünün sağlanarak ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor.

Proje çerçevesinde modern biyoenerji projelerinin desteklenmesi, pilot tesis ve tedarik zinciri kurulması amacıyla başvurular 8 Nisan – 15 Haziran 2019 tarihlerinde kabul edilerek, 20 Haziran –  20 Temmuz 2019 tarihlerinde değerlendirmeler yapılacak.

Tedarik Zinciri Destek Programı

TAGEM tarafından açılan Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi proje öneri çağrısı başlığı altında, ülkemizde gıda ve yem olmayan ve herhangi bir iş dalında değerlendirilmeyen atıklardan enerji (ısı, elektrik, soğuk) üretilerek sanayide ve/veya bölgesel ısıtma tesislerinde kullanımının sürekliliğinin sağlanması için sürdürülebilir bir tedarik zinciri (toplama, taşıma, hazırlama, depolama) oluşturulması amaçlanıyor.

Fındık zurufu, ayçiçeği sapı, mısır sapı, pamuk sapı, çeltik kavuzu, bağ ve budama atıkları, sera atıklarının sanayi tesislerinin faydalanacağı enerji tesislerinde kullanılmak üzere toplanması, taşınması, depolanması ve enerji tesisinde kullanılabilir hale getirilmesi hedefleniyor.

GEF-6 finansmanı ile UNIDO desteği için önerilen projelerde %50 - %75 arasında özkaynak kullanılması esas olacak.

Hibeye başvuru kriterleri

Hibe desteği için; Tarımsal üretici birlikleri/kooperatifleri, enerji kooperatifleri, belediyeler, çiftçiler, özel sektör firmaları ve organize sanayi bölgeleri tüzel kişilik olarak başvuru sahibi; Tarımsal üretici birlikleri/kooperatifleri, enerji kooperatifleri, belediyeler, çiftçiler, özel sektör firmaları ve organize sanayi bölgeleri (Gıda ile ilgili) proje ortakları olacak.

Oluşturulacak tedarik zinciri, atık/atıkların tarladan toplanmasını, sanayi tesisine ve/veya bölgesel ısıtma merkezine hizmet edecek enerji tesisine taşınmasını, enerji tesisinde kullanılacak şekilde hazırlanmasını (pellet, briket yapılması vb.) ve enerji içeriğini kaybetmeyecek şekilde depolanmasını içerecek.

Yerli üretim makine teçhizat içeren projeler, enerji tesisinin de önerildiği projeler, Enerji kooperatifleri, tarım kooperatifleri/birlikleri ve organize sanayi bölgeleri (Gıda ile ilgili) başvurular öncelikli olacak.

Maliyet kalemleri olarak; Her türlü sermaye kullanım maliyeti, promosyon malzemesi, pazarlama ve ticari amaçlı reklâm giderleri, Proje hazırlama, başvuru ve sözleşme giderleri, Isıtma, aydınlatma, haberleşme ve su giderleri, Proje kapsamında çalışacak personele ödenecek ücretler, Mali hizmet maliyetleri (özellikle havale maliyetleri, sigorta, banka maliyetleri vb.), Hali hazırda başka bir fon kaynağından finanse edilen kalemler, Proje ile doğrudan veya dolaylı ilgisi olmayan diğer giderler ile Bina ve inşaat giderleri desteklenmeyecek.

Uygulama dönemi, 20 Temmuz 2019 – 15 Mayıs 2020 olacak.

Biyokütle Enerji Tesisi Destek Programı

Biyokütle Enerji Tesisi Destek Programı çağrısı başlığında; tarımsal atıklar, hasat sonrası arta kalan atıklar/artıklar, budama atıkları/artıkları ve hayvansal atıklardan oluşan tarımsal biyokütleden ısı ve elektrik üretimi tesisleri kurulumu desteklenecek.

Tarımsal biyokütle ülkemizin sahip olduğu linyitlerden daha fazla ısıl değere sahip. Linyitin ısıl değeri ortalama 2000-2500 kcal/kg iken, fındık zurufu 4226 kcal/kg, ayçiçeği sapı 4040 kcal/kg, çeltik kavuzu 3725 kcal/kg ısıl değere sahip. Diğer yandan bitkisel biyokütle, fotosentez sürecinde ortamdan aldığı CO2’i güneş ışığı ve klorofille sentezleyerek biyokütleye dönüştüğünde, iklim değişikliğinin en önemli nedeni olan CO2 salımlarının kontrol altında tutulması için önemli bir enerji kaynağı haline geliyor.

tarimsal-atiklar-gidahatti

Isı ve elektrik üretecek 5 tesis kurulacak

Gıda, yem olmayan ve değerlendirilmeyen atıklardan enerji (ısı, elektrik, soğuk) üretilerek tarımsal sanayide kullanılması amacıyla çıkılan çağrı kapsamında, fındık zurufu, ayçiçeği sapı, pamuk sapı, çeltik kavuzu, bağ ve budama atıkları, sera atıklarından sanayi tesislerinin faydalanacağı ısı, ısı ve elektrik, ısı-elektrik ve soğuk üretecek 5 tesis kurulumu hedefleniyor.

Grup 1: Isı Üreten Tesisler:

Tesiste fındık zurufu, ayçiçeği sapı, pamuk sapı,  bağ ve budama atıkları, çeltik kavuzu, sera atıklarından en az biri veya bu atıkların karışımları hammadde olarak kullanılacak.

Üretilecek ısının bir tarımsal sanayi tesisinde veya bir bölgenin (köy, kasaba, mahalle, organize sanayi bölgesi vb.) ısıtılmasında kullanılması esas olacak.

Grup 2: Isı ve Elektrik Üreten Tesisler

Kojenerasyon tesisinde aynı hammaddelerle üretilecek ısı ve elektrik ise, tarımsal sanayi tesisi/tesislerinde kullanılacak. Isı ve elektriğin yanı sıra soğuk da üreten ve tarımsal sanayide kullanılmasını sağlayan projeler öncelikli olarak değerlendirilecek.

EPDK’dan üretim lisansı almış/alma sürecinde olan ancak henüz tamamlanmamış projeler de değerlendirmeye alınacak.

Bankalar tarafından kredilendirilebilir projeler öncelikli olarak değerlendirilecek.

Uygulama dönemi ısı tesisleri için 20 Temmuz 2019 – 31 Aralık 2020, Kojenerasyon-Trijenerasyon tesisleri için 20 Temmuz 2019 – 31 Aralık 2021 olacak.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.