Gıda Hattı

KDV İadesinde Olumsuz Rapor ve Olumsuz Tespit

20 Ağustos 2007, 17:40
Paylaş

Maliye Bakanlığı'nca yapılan düzenlemeler ve yönlendirmeler çerçevesinde "Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge (SMİYB)düzenleme veya kullanma fiili ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgisi bulunan mükelleflerin" Katma Değer Vergisi uygulaması acısından nakden veya mahsuben iade işlemleri "özel esaslar"a göre yerine getirilmektedir. İade istemleri özel esaslara göre yerine getirilen mükellefler kapsamına;

* Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenledikleri ya da kullandıkları konusunda haklarında inceleme raporu bulunan mükellefler, bu mükelleflerin raporun ilgili olduğu dönemdeki ortakları ve kanuni temsilcileri ile bunların kurdukları veya ortak oldukları şirketler ve haklarında inceleme raporu bulunanlardan mal alanlar,

* Kendileri hakkında Katma Değer Vergisi açısından ihtiyari tahakkuk ve ihtiyati haciz uygulananlar,

* İşletme kapasitesi ile iş hacmi arasında bariz nispetsizlikler bulunanlar, girmektedir. Uygulamada mükellefler hakkında sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenledikleri ya da kullandıkları konusunda belirlemelerin yer aldığı inceleme raporu "olumsuz rapor" olarak tanımlanmaktadır. Bu raporlar iade istemlerinin genel esaslar yerine özel esaslara göre bir başka anlatımla miktar olarak yükseltilmiş teminat karşılığında veya münhasıran inceleme raporuna göre iade işlemlerinin yerine getirilmesine neden olmaktadır.

İade hakkı doğuran işlemler dolayısıyla düzenlenen olumlu raporlar ise teminat miktarının azaltılmasına veya genel esaslara göre iade yapılmasına dönüşü sağlamaktadır. Katma Değer Vergisi iade uygulamaları bakımından bir raporun "olumlu rapor" kabul edilebilmesi için;

* İade hakkı doğuran işlem dolayısıyla yüklenilen vergilerin, ihraç kaydıyla teslimlerde ise teslim bedeli üzerinden hesaplanan verginin yüzde 90 veya daha fazlasının onaylanmış olması,

* Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgeler nedeniyle reddedilen bir kısım varsa bu kısmın, iade hakkı doğuran işlem dolayısıyla yüklenilen vergilerin, ihraç kaydıyla teslimlerde teslim bedeli üzerinden hesaplanan verginin, iade hakkı doğuran işlemi bulunmayan mükellefle ilgili dönemdeki toplam vergi indiriminin yüzde beşini aşmaması, gerekmektedir.

Maliye Bakanlığı'nca yapılan yönlendirmelerde aksi belirtilmedikçe mali müşavirlerin vermiş bulundukları tasdik raporları da "olumlu rapor" olarak kabul edilmektedir. Ancak bu bağlamda yeminli mali müşavirler tarafından düzenlenecek raporlarda;

* İade hakkı doğuran işlem dolayısıyla yüklenilen vergilerin doğruluğunun onaylanma oranı ile sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge olduğu gerekçesi ile reddedilen bir kısım varsa, belgelerin düzenleyicileri, tarih ve numaraları, toplam tutarları, bu tutarın toplam iade istemi içersindeki payı ve belgelerin sahte veya muhteviyatı itibariyle belge kabul edilmelerinin nedenleri,

* Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge dışındaki nedenlerle reddedilen bir kısım varsa, ilgili mevzuat hükümlerine atıf yapılmak suretiyle ret ve iade gerekçelerinin, bu nedenlerle reddedilen tutarlar ve tutarların toplam iade istemi içindeki paylarına da yer verilmek suretiyle açıklanması gerekmektedir. Ayrıca aşağıda belirtilen hallerin varlığı olumsuz tespit olarak kabul edilmektedir.

* Belge düzenleyen veya kullanan mükellef nezdinde yapılmakta olan incelemede veya bu mükellefin ticari ilişkide bulunduğu diğer kişi ve kurumların incelenmesi sırasında yahut yetkili makamların yazı ile bildirmesi üzerine sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği veya kullandığı konusunun vergi dairesince öğrenilmiş olması,

* Mücbir sebepler dışında kalan nedenlerle defter ve belgelerin ibraz edilmemiş olması veya Katma Değer Vergisi beyannamelerinin verilmemesi,

* Yapılan yoklama ve araştırmalarda mükellefin bilinen adreslerinde bulunmaması,

* Mükelleflerin işletmelerinin sermaye tutarı, kullandıkları kredi miktarı, üretim tesisi olanlarda tesisin kapasitesi, verimliliği, istihdam ettikleri işçi sayısı gibi unsurlar ile iş hacmi arasında bariz nispetsizlik bulunması halleri de uygulamada "olumsuz tespit" olarak değerlendirilmektedir.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.