AramaArama
Gıda Hattı
banner
AramaArama

Kamu sosyal tesisleri ücretleri ne oldu?

Kamu sosyal tesisleri ücretleri ne oldu?
19 Şubat 2016, 10:27

Kamu sosyal tesislerinden yararlanacaklar için yemek ve konaklama bedelleri, Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ ile belirlendi. Tesislerde yemek bedeli bu yıl için en yüksek 15,90 TL olurken, 6,25 TL olarak belirlenen konaklama bedeli 1 Temmuz-15 Ağustos döneminde 8,30 TL olarak uygulanacak.

maliye-bakanligi-gidahattiMaliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ, 19 Şubat 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğ ile merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri, kamu bankaları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufunda bulunan eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, çocuk bakımevi, spor tesisi ve benzeri sosyal ve destek amaçlı tesislerden dinlenme amacıyla veya diğer amaçlarla yararlanacaklardan alınacak yemek, konaklama ve diğer hizmet bedellerinin tespitinde ve elde edilen gelirlerin kullanımında uyulacak usul ve esaslar belirlendi.

Tebliğ ile kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesislerinden yararlanacak kurum personelinden 2016 yılında alınacak en az bedeller, tesislerin bu Tebliğ ekinde belirtilen özellikleri göz önünde bulundurularak aşağıdaki şekilde tespit edildi:

a) Ekte sayılan özelliklerden onbeş ve daha fazlasını taşıyan tesislerde kişi başına günlük 15,90 TL yemek ve 6,25 TL (1 Temmuz - 15 Ağustos döneminde 8,30 TL) konaklama bedeli,

b) Ekte sayılan özelliklerden en az oniki ve en fazla ondört tanesini taşıyan tesislerde kişi başına günlük 13,65 TL yemek ve 5,45 TL (1 Temmuz - 15 Ağustos döneminde 7,05 TL) konaklama bedeli,

c) Ekte sayılan özelliklerin oniki tanesinden daha azı bulunan tesislerde kişi başına günlük 10,80 TL yemek ve 4,55 TL (1 Temmuz - 15 Ağustos döneminde 6,70 TL) konaklama bedeli alınır.

Konut veya bağımsız bölümde; buzdolabı bulunanlarda günlük en az 2,25 TL, televizyon bulunanlarda günlük en az 2,46 TL ve klima bulunanlarda günlük en az 3,42 TL, konut başına ilave bedel alınacak.

kamu-sosyal-tesis-gidahattiMisafirhanelerden yararlanan kurum personelinden kişi başına her gece için en az 8,30 TL alınacak. İdarelerce, verilen hizmetin özelliği, maliyeti ve standardın üzerinde olması, odadaki yatak sayısı gibi hususlar dikkate alınarak daha yüksek konaklama bedeli tespit edilebilecek.

Misafirhanelerden yararlanacak geçici görevli kamu personelinden alınacak konaklama bedeli, geçici görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %50 artırımlı miktarının tamamını, daha sonraki günler için ise artırımsız gündeliklerinin 1/2’sini, geçici görevli denetim elemanlarından alınacak konaklama bedeli ise yurtiçi gündeliklerinin %50 artırımlı miktarının tamamını geçemeyecek. Misafirhanelerden yararlanan geçici görevli personel hangi kamu kurumunda çalışırsa çalışsın hepsine aynı tarife uygulanacak.

Diğer sosyal tesislerden yararlandırılan geçici görevli kamu personeli ile geçici görevli denetim elemanlarından alınacak konaklama bedeli hakkında da aynı hükümler uygulanacak.

Her ne ad altında ve sürede olursa olsun (kiralanmış olan yerler dahil) kurumun tasarrufunda olan yerlerde personelin konaklaması halinde (lojman olarak tahsis edilenler hariç), bu yerler de misafirhane kapsamında değerlendirilecek.

Kreş ve çocuk bakımevleri ücretleri

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve çocuk bakımevlerine kabul edilecek devlet memurları ile diğer kamu personelinin her çocuğu için aylık bakım ücreti asgari 150,00 TL olarak tespit edilmiştir. Ancak, belirlenen asgari aylık ücretlerin kreş ve çocuk bakımevi hizmetlerinin karşılanmasında yeterli olmadığı durumlarda, kurum ve kuruluşlar belirlenen ücretin üzerinde bedel tespit etmeye yetkili olacaklar.

Spor tesisleri

Kurum personeli de dahil olmak üzere, her türlü futbol, basketbol, voleybol salon ve sahalarından, tenis kortlarından, yüzme havuzlarından, su ve kış sporlarının yapıldığı yerlerden veya diğer spor tesislerinden yararlananlardan, bir saatlik yararlanma karşılığı olarak,

a) Spor alet ve malzemelerinin yararlananlar tarafından temin edilmesi halinde kişi başına en az 5,45 TL,

b) Spor alet ve malzemelerinin tesisten temin edilmesi halinde kişi başına en az 8,30 TL bedel alınacak.

Amatör spor müsabakaları sırasında lisanslı sporcuların antrenman amacıyla veya öğrencilerin ders programı çerçevesinde belirtilen tesislerden yararlanmaları halinde, ilgili idarelerce gerekli görüldüğü takdirde bedel alınmayabilir veya daha az bir bedel alınabilecek.

Hamam, sauna ve kaplıcalardan bir saatlik yararlanma karşılığı kişi başına en az 9,80 TL alınacak.

Spor tesisleri ile hamam, sauna ve kaplıcaların eğitim ve dinlenme tesisleri içinde yer alması durumunda, belirli devreler itibarıyla dinlenme amacıyla kalanların bu tesislerden yararlanmaları halinde belirtilen bedellerin 1/4’ü uygulanacak.

Spor tesisleri ile hamam, sauna ve kaplıcalara abone olan kamu personelinden alınacak 1 aylık abone bedeli, belirtilen miktarların 15 katından az olmamak kaydıyla, kurumlarca belirlenebilecek.

Bütçeden pay ayrılmayacak

Kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufunda bulunan eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, çocuk bakımevi, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerin işletme giderleri için ilgili kurum ve kuruluşların bütçelerinden herhangi bir katkıda bulunulmaması esas olacak.

Tesislerin bakım ve onarımlarının yaptırılabilmesini sağlamak amacıyla, bu tesislerden yıl içinde elde edilen gelirlerin brüt tutarının %5’inden az olmamak üzere ayrılacak tutarlar, söz konusu ihtiyaçlar için harcanacak.

Tesislerde merkezden geçici görevle gönderilecek personel sayısı asgari seviyede tutulacak ve 2015 yılında görevlendirilen personel sayısı hiç bir şekilde aşılamayacak.

Tesislere yeni personel alınmayacak

Bu tür yerlerde, 2016 yılında, merkezi yönetim bütçesi ile döner sermaye ve fonlardan ücret ödenmek üzere ilk defa personel istihdam edilemeyecek, ancak ücreti sosyal tesis işletme gelirlerinden karşılanmak üzere ilk defa personel istihdamı yapılabilecek.

Kuruma ve/veya mensuplarına yardım ve hizmet amacıyla kurulmuş olan fon, vakıf, dernek ve benzeri kuruluşlar eliyle işletilen tesislere kurum bütçesinden doğrudan veya dolaylı olarak katkıda bulunulamayacak.

Kamp dönemleri için tespit edilen tarifenin %20’si müracaat sırasında avans olarak alınacak. Kamp tahsis edilemeyenler ile kamp döneminin başlamasından bir hafta öncesine kadar vazgeçenlere avansları aynen, geçerli bir mazereti olmaksızın bu süreden sonra vazgeçtiklerini bildirenlere her gün için avansın %5’i oranında kesinti yapılmak suretiyle avansları iade edilecek. Kamp döneminin başlamasına kadar vazgeçtiklerini bildirmeyenlerin ise avansları iade edilmeyerek gelir kaydedilecek.

Tesislerin lokanta (alakart usulüyle yemek çıkarılması halinde alakart yemek bedelleri dahil), pastane, kafeterya, büfe, disko ve diğer hizmet verilen yerlerinde yemek, kahvaltı, içki, meşrubat, çay, kahve ve benzeri hizmet bedelleri hiç bir şekilde maliyetinin altında olamayacak. Kurum ve kuruluşlar yemeğin maliyeti, hizmetin daha farklı şekillerde sunulması ve tesisin bulunduğu mahallin özelliği gibi hususlar ile talebin yoğun olduğu Temmuz-Ağustos, yılbaşı, bayram ve yarıyıl tatili gibi dönemleri de dikkate alarak bu bedellerin üzerinde bedel tespit edebilecek.

kamu-sosyal-tesisi-inkumu-gidahattiEmeklilerden alınacak bedeller

Bir kurum veya kuruluşun eğitim ve dinlenme tesisleri, misafirhane, kreş ve çocuk bakımevlerinden yararlandırılan;

a) O kurum ve kuruluşun emeklisi ile o kurum ve kuruluşun personelinin veya emeklisinin eşleri, üstsoy ve altsoylarına, kurum personeli için belirlenen tarife,

b) Sosyal tesisi bulunmayan kamu kurumları personeline, diğer kamu kurumlarının Türkiye genelindeki sosyal tesislerinde, bu kurumların kendi personeli için uyguladığı tarife,

c) Bir kurum veya kuruluşun eğitim ve dinlenme tesisleri, misafirhane, kreş ve çocuk bakımevlerinden yararlanan diğer kurum ve kuruluşların personeli ve emeklileri ile bunların eşleri, üstsoy ve altsoylarına, kurum personeli için belirlenen tarifenin %25 fazlası uygulanacak.

Bunların dışında eğitim ve dinlenme tesisleri ile misafirhanelerden yararlandırılanlara kurum personeli için belirlenen tarifenin en az %50 fazlası uygulanacak.

Tesislerde, 15 Şubat 2013 tarihinden sonra doğan çocuklar için konaklama bedeli alınmayacak. Bunlar için yemek istenilmesi halinde yemek bedelinin yarısı alınacak. 15 Şubat 2010 ile 15 Şubat 2013 tarihleri arasında doğan çocuklar için ise (eğitim ve dinlenme tesislerinde yemek istenilip istenilmediğine bakılmaksızın) konaklama ve yemek bedelinin yarısı alınacak.

Görevi ve unvanı ne olursa olsun hiç bir kişi ve personel, tesislerden ve belirtilen hizmetlerden KDV hariç olarak belirlenen bedelleri ödemeden yararlandırılmayacak.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca birinci derece kritik il olarak belirlenen illerdeki sosyal tesislerden yararlanacak olan güvenlik personeli hariç olmak üzere tesisler devamlılık arz edecek şekilde pansiyon veya bekâr lojmanı olarak kullanılamayacak.

Öğrenciler sosyal tesisleri kullanabilecek

Sosyal tesis kapasitelerinin kullanımında, ihtiyaç bulunan yerlerde boş kapasitenin öncelikle yükseköğrenim öğrencilerine kullandırılması için gerekli her türlü tedbir alınacak ve sosyal tesislerdeki boş kapasiteler ivedilikle Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (YURTKUR) bildirilecek. YURTKUR tarafından sosyal tesislere yerleştirilen yükseköğrenim öğrencilerinden standart yurt ücreti tahsil edilecek. Sosyal tesisin yemek hizmetlerinden faydalanan öğrencilere sağlanacak beslenme yardımı, takip eden ay içerisinde YURTKUR tarafından ilgili sosyal tesis hesabına yatırılacak.

Tesislerin tamamen veya kısmen kiraya verilmesi imkanları araştırılarak uygulamaya bu yönde ağırlık verilecek. İhtiyaç duyulması halinde yemek, çay ve sair hizmetler, hizmet alımı suretiyle temin edilebilecek.

Kurum ve kuruluşların Tebliğ kapsamındaki tesislere ilişkin olarak 2016 yılında uygulayacakları tarife ve yararlanma bedelleri, internet sitelerinde yer alacak ve daima güncel tutulacak.

Tebliğ hükümleri 15/2/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

Eğitim ve dinlenme tesislerinin özellikleri

Yemek, konaklama ve yararlandırma bedellerinin belirlenmesinde esas alınan kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesislerinde bulunabilecek özellikler, Tebliğ ekinde şöyle sıralandı:

1 - Tesisin deniz, göl, akarsu kenarında veya kış sporlarına elverişli yerler ile termal alanlarda olması

2 - Konut veya bağımsız bölümünde tuvalet ve banyo

3 - Sıcak su

4 - Havalandırma tesisatı

5 - Konut veya bağımsız bölümünde telefon

6 - Salonlarda ve konut veya bağımsız bölümlerde müzik yayını

7 - Mutfak ve lokanta

8 - Konut veya bağımsız bölümün içinde mutfak mekanı

9 - Dinlenme ve oyun salonu

10 - Çay bahçesi

11 - Asansör

12 - Diskotek

13 - Çocuk bahçesi

14 - Spor alanları

15 - Revir

16 - Plaj

17 - Güneşlenme yerleri ve teçhizatı

18 - Otopark (en az 20 araçlık)

19 - Yüzme havuzu

20 - Hamam

21 - Sauna

GIDAHATTI DERGİSİNİ ÜCRETSİZ İNDİRİN

android Apple

Yorumlar

Bir cevap yazın

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.