Gıda Hattı

İşsizler için toplum yararına çalışmanın kriterleri değişti

29 Mayıs 2022, 11:36
Paylaş
İşsizler için toplum yararına çalışmanın kriterleri değişti

İşsizlere geçici gelir desteği sağlamak üzere Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen Toplum Yararına Programların yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar, bir yönetmelikle belirlendi.

Toplum Yararına Programların Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 29 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Amaç, işsizlerin geçici olarak para kazanması!

Afet, salgın, acil durum dönemlerinde ve diğer mücbir sebeplerde kamu hizmetlerinin desteklenmesi yoluyla özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engellemek ve bu kişilere geçici gelir desteği sağlamak üzere Türkiye İş Kurumu tarafından aktif işgücü hizmetleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapılarak düzenlenen Toplum Yararına Programların yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla çıkartılan yönetmelik, İŞKUR tarafından işgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşları ile gerçekleştirilecek olan Toplum Yararına Programların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

TYP uygulanabilecek durumlar

Yönetmeliğe göre, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ile 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu kapsamında meydana gelen afet, salgın, acil durum ve diğer mücbir sebep kararlarını müteakip veya bunlar beklenmeksizin meydana gelen sosyal kriz durumlarını aşmak için ihtiyaç görülmesi halinde kamusal hizmetleri desteklemek amacıyla program düzenlenebilecek.

Belirli bir mesleğe yönelik TYP düzenlenemeyecek.

TYP uygulanmasına ilişkin hizmet sağlayıcılar tarafından il müdürlüklerine iletilen talebin İŞKUR Genel Müdürlüğünce uygun bulunması halinde ivedi durumlarda ilana çıkılmaksızın program düzenlenebilecek.

Asgari ücretin belirlenmesi için ilk toplantı yapıldı
Asgari ücretin belirlenmesi için ilk toplantı yapıldı

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak şart!

TYP’ye katılmak için; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kuruma kayıtlı olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, Emekli ve malul aylığı almamak, Öğrenci olmamak (açık öğretim öğrencileri hariç), 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında SGK’ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak şartları aranacak.

5510 sayılı Kanun kapsamında tarımsal faaliyette bulunanlar ile tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan kişiler TYP’den yararlanabilecek.

Genel Müdürlük tarafından belirli bir hane gelir şartı getirilebilecek.

Başvuruların alınması ve değerlendirilmesi

Sistem üzerinden açılan ilanlara başvuru süresi boyunca e-Devlet, ALO 170 ve e-şube üzerinden başvurular alınacak.

Katılımcıların TYP’nin konusuna uygun yaş, cinsiyet ve diğer nitelikleri bulunanlar arasından programın uygulandığı yere en yakın bölgeden seçilmesi esas olacak.

TYP’lere devam süresince adres kayıt sistemine göre aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birisi katılabilecek. Toplu yaşam alanlarında ikamet edenler için bu şart aranmayacak.

Seçimden önce, TYP ilanında belirtilen şartları taşımayan veya TYP’nin aksamasına ve başarısız olmasına sebep olabilecek olan başvurular geçersiz sayılacak.

Terör örgütlerine ya da Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kişiler TYP’ye katılamayacak. Katılımcı olarak belirlenen kişiler için güvenlik incelemesi yapılabilecek.

TYP’nin uygulama esasları

TYP’lerde haftalık yararlanma süresi kırk beş saat olacak.

Katılımcı sayısı;, uygulanacak programın niteliğine, uygulanacak alanın genişliğine ve/veya program için ayrılan kaynağın miktarına göre beş kişiden az olmamak üzere belirlenecek.

TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla altı ay olacak ve sözleşmede belirlenen sürenin tamamlanmasıyla sona erecek.

Bir katılımcı TYP’den en fazla dokuz ay yararlanabilecek.

Katılımcıların TYP’ye devamı zorunlu olacak. Katılımcılar yükleniciye ve Kuruma bilgi vermek ve Kurum ya da yükleniciden onay almak şartıyla hafta tatili ve resmi tatiller hariç olmak üzere beş güne kadar ücretsiz izin kullanabilecekler.

Katılımcıların dürüstlük kurallarına uymaları zorunlu olacak.

Yönetmelik ve sözleşme veya protokol kapsamında yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde katılımcılar ile yükleniciler için ilgili il müdürlüğünce bu Yönetmelikte ve ilgili mevzuatında belirtilen yaptırımlar uygulanacak.

Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemlerin yapılması için il müdürlüklerine tahsis edilecek ödenek miktarı Genel Müdürlükçe belirlenecek.

Sağlık Bakanlığı iş birliği ile düzenlenen programlar

Yönetmeliğin geçici maddesine göre, Yeni koronavirüs (Covid-19) salgını süresince, Sağlık Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşları ve bunların taşra teşkilatlarının salgınla mücadele faaliyetlerine ilişkin yürüttükleri kamu hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla şoförlük mesleğine yönelik TYP düzenlenebilecek.

Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce sözleşme ilişkisi kurulan TYP’ler ile başlatılan iş ve işlemler sonuçlanana kadar Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 63 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılan Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği ve buna dayanılarak hazırlanan ilgili mevzuat uygulanmaya devam olunacak.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelik hükümlerini, İŞKUR Genel Müdürü yürütecek.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.