Gıda Hattı

İklim değişikliği ile mücadeleye yeni organizasyon!

21 Haziran 2022, 09:56
Paylaş
İklim değişikliği ile mücadeleye yeni organizasyon!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde İklim Değişikliği Başkanlığının hizmet birimleri ile çalışma alanları belirlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan İklim Değişikliği Başkanlığı Hizmet Birimleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, 21 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

İklim Değişikliği Başkanlığı

İklim Değişikliği Başkanlığının yürüteceği faaliyetlerin yerine getirilmesine, hizmet birimlerinin görev ve yetki alanlarının belirlenmesine ve teşkilat yapısı ile çalışmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Yönetmelik, İklim Değişikliği Başkanlığının görev ve yetkileri, teşkilat yapısı ile çalışma usul ve esaslarını kapsıyor.

İklim değişikliğinin “Karşılaştırılabilir bir zaman döneminde gözlenen doğal iklim değişikliğine ek olarak, doğrudan veya dolaylı olarak küresel atmosferin bileşimini bozan insan faaliyetleri sonucunda iklimde oluşan değişiklik” olarak tanımlandığı Yönetmelikte, Avrupa Yeşil Mutabakatı için de, “Avrupa Birliğinin 2050 yılında iklim nötr kıta olma hedefini ortaya koyan eylem strateji ve politikaların bütünü” tanımlaması yapıldı.

Başkanlığın görev ve yetkileri

Yönetmelikte İklim Değişikliği Başkanlığının görev ve yetkileri;

Küresel iklim değişikliği ozon tabakasının incelmesi ile ilgili tedbirlerin alınmasına ve plan, politika ve stratejilerin belirlenmesine ilişkin çalışmaları kalkınma planlarını dikkate alarak yapmak,

İklim değişikliğine neden olan sera gazı emisyonlarını ulusal ölçekte izlemek, kontrol etmek ve raporlamak, sera gazı emisyonlarının azaltımı konusunda sektörel politika belirleme çalışmalarını gerçekleştirmek ve gerekli mevzuat düzenlemelerini yapmak.

İklim değişikliği ile ilgili uluslararası müzakere süreçlerini takip etmek.

Uluslararası kuruluşlar ve sözleşmeler kapsamında iklim değişikliği ile ilgili olarak Bakanlığın görev ve yetki alanına giren konularda ülkemizin yerine getirmekle yükümlü olduğu raporları hazırlamak veya hazırlatmak.

Net sıfır emisyon hedefi ve döngüsel ekonomi ilkesi doğrultusunda iklim değişikliği ile mücadele ve yeşil kalkınma politikalarının belirlenmesi, strateji ve eylem planlarının hazırlanması için gerekli çalışmaları kalkınma planlarını dikkate alarak yapmak ve Koordinasyon Kuruluna sunmak.

Ulusal, yerel ve sektörel iklim değişikliğine uyum ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak, bu alanda eylem planlarını izlemek, değerlendirmek ve raporlamak.

İklim değişikliğinin etkilerinin belirlenmesine yönelik modelleme ve risk değerlendirmesi çalışmaları yapmak, yaptırmak, risk haritaları hazırlamak veya hazırlatmak.

Tesis ve sektör seviyesinde sera gazı emisyonları izlenecek

Tesis, faaliyet veya sektör seviyesinde sera gazı emisyonlarının izlenmesi, raporlanması ve doğrulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek, gerekli denetim ve yaptırımları uygulamak.

Emisyon ticaret sistemi başta olmak üzere piyasa temelli mekanizmalar ve ekonomik araçlara yönelik çalışmalar yapmak, usul ve esasları belirlemek, gerekli denetim ve yaptırımları uygulamak.

Emisyon ticaret sistemi ile sera gazı izleme, raporlama ve doğrulama sistemi ve diğer karbon fiyatlandırma araçlarından elde edilecek gelirlerin yönetimini sağlamak.

İklim değişikliğiyle mücadele ve yeşil kalkınma için gerekli ulusal ve uluslararası finansman kaynaklarını araştırmak, ilgili paydaşların bu yöndeki kaynaklardan yararlanmasına yönelik kapasitesinin geliştirilmesi doğrultusunda çalışmalar yapmak, teşvik mekanizmaları ve hibe programları geliştirmek, uygulamak ve izlemek.

İklim değişikliği konusunda teknolojileri ve yenilikçi çözümleri araştırmak ve bu kapsamda çalışmalar yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla koordinasyon sağlamak, kavramsal çalışmaları yürütmek, kılavuzlar ve rehber dokümanlar hazırlamak.

İklim platformu ve ilişkili çevrimiçi izleme ve değerlendirme sistemleri kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların ulusal koordinasyonunu, izleme ve raporlamasını gerçekleştirmek.

Görev alanına giren konularda, Avrupa Birliği müktesebatının uyumuna ve Avrupa Yeşil Mutabakatına yönelik çalışmaları yapmak, bu çerçevedeki projeleri yürütmek, koordine etmek ve izlemek.

Hedefler doğrultusunda modellemeler yapılacak

Net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedefi doğrultusunda modelleme çalışmaları yapmak ve yaptırmak.

İklim değişikliği ile mücadele kapsamında ulusal ve uluslararası projeler hazırlamak ve uygulamak.

İklim değişikliği alanında kamuoyunun bilinçlendirilmesine yönelik eğitim, kapasite ve farkındalık geliştirme faaliyetleri gerçekleştirmek.

Başkanlık teşkilatı ve hizmet birimleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı olan Başkanlık, merkezi Ankara’da bulunan merkez teşkilatında, Başkan ve iki Başkan Yardımcısı ile hizmet birimlerinden oluşacak.

Başkanlığın hizmet birimleri; İklim Müzakereleri ve Uluslararası Politikalar Dairesi Başkanlığı, İklim Değişikliğine Uyum ve Yerel Politikalar Dairesi Başkanlığı, İklim Finansmanı ve Teşvikler Dairesi Başkanlığı, Karbon Fiyatlandırma Dairesi Başkanlığı, Sera Gazı Azaltım Politikaları Dairesi Başkanlığı, Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Dairesi Başkanlığı, Teknoloji ve Yeşil Dönüşüm Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği olacak.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütecek.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.