Gıda Hattı

Hayvancılık destekleri için kriterler belli oldu

7 Aralık 2021, 11:23
Paylaş
Hayvancılık destekleri için kriterler belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2021 yılı tarımsal desteklemeleri ile 2022 yılı gübre ve sertifikalı tohum destekleri kapsamında hayvancılık desteklemelerine ilişkin usul ve esasları belirledi. Yangın ve selden zarar gören arıcılar kovan desteklemesinden, çam balı üreticileri çam balı telafi desteklemesinden faydalanabilecekler.

Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (No: 2021/43), 7 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Hayvancılık desteklemeleri için usul ve esaslar belirlendi

Tebliğle, hayvancılığın geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması, hayvancılık politikalarının yürütülmesinde etkinliğin artırılması, yerli hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi, kayıtların güncel tutulması, hayvan hastalıklarıyla mücadele ve sağlıklı hayvansal üretim için yetiştiricilerin desteklenmesi amacıyla,

10/11/2021 tarihli ve 4760 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Kararda yer alan hayvancılık desteklemelerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Desteklemeye İlişkin Esaslar

Hayvancılık desteklemelerinden yararlanılabilmesi için gerekli şartlar ve kurallara yer verilen Tebliğe göre;

Buzağı desteklemesi başvuruları, birinci dönem için 31/12/2021 tarihine kadar, ikinci dönem için ise 1/4/2022-15/6/2022 tarihleri arasında yapılacak. 1/8/2022 tarihinden sonra e-ıslaha kaydedilen buzağılar destekleme kapsamına alınmayacak.

Islah amaçlı süt içerik analiz desteklemesi için işletmenin, 1/10/2021 tarihinden önce soy kütüğüne kaydedilmiş, işletme süt ölçüm metodu tanımlanmış ve en az geçerli bir süt analizi yapılmış, en az on baş suni tohumlama sonucu doğmuş saf sütçü ve/veya kombine ırk ineğe sahip olması gerekecek. İneklerde, 16/3/2021-31/12/2021 tarihleri arasında en az iki olmak üzere yağ ve protein oranı ile somatik hücre sayısı yönünden geçerli süt içerik analizi yaptırılmış olacak. Analizlerde, yağ ve protein oranı için %2,5-7 arasında olan değerler, somatik hücre sayısında ise en fazla 1.500.000 somatik hücre/ml değeri, geçerli analiz olarak destekleme kapsamına alınacak.

Malak desteklemesi için, malakların 1/1/2021-31/12/2021 tarihleri arasında doğmuş; küpelenerek, doğduğu işletme üzerinden TÜRKVET’e kaydedilmiş ve bu işletmede en az 4 ay (120 gün) süreyle yaşamış olması şartı aranacak. Destekleme için birinci dönem başvurular 31/12/2021 tarihine kadar, ikinci dönem başvurular 1/7/2022-1/8/2022 tarihleri arasında olmak üzere iki dönem halinde yapılacak.

Dişi manda desteklemesi için dişi mandanın doğum tarihinin 1/1/2021 tarihinden önce olması, işletmeler ve dişi mandaların 31/12/2021 tarihi itibarıyla TÜRKVET’te kayıtlı olması, TÜRKVET’te dişi mandaların işletmeye geliş tarihinin, 1/10/2021 tarihinden önce olması şartı aranacak. Başvurular 31/12/2021 tarihine kadar yapılacak.

Anaç koyun ve keçi desteklemesi için desteklemeden yararlanacak anaç koyun ve keçiler 15/8/2020 ve öncesi doğmuş olması gerekecek. Yetiştiriciler, üyesi oldukları damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliğine dilekçe ile 17/12/2021 tarihine kadar başvuracaklar.

Sürü büyütme ve yenileme desteği 2021 yılı anaç koyun ve keçi desteklemelerine başvuru yaparak KKBS’ye kaydedilmiş yetiştiriciler doğrudan bu desteğe de başvurmuş sayılacaklar. Desteklemeden yararlanacak anaç koyun ve keçiler, 15/8/2019-15/8/2020 tarihleri arasında doğmuş olacak.

Küçükbaş soy kütüğü desteklemesinden 2021 yılı içerisinde aşım bilgileri olan, 16/5/2021-15/5/2022 tarihleri arasında doğum yapmış damızlık koyun/keçiler yararlandırılacak.  Islah programı kapsamında SOYBİS’e kayıtlı yetiştiriciler, damızlık koyun/keçileri için üyesi oldukları damızlık koyun keçi yetiştiricileri il birliğine dilekçe ile 28/2/2022 tarihine kadar başvuracaklar.

Arılı kovan desteklemesinden Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı, üretici/yetiştirici örgütlerine üye veya üye olmayan üreticiler, en fazla bin adet arılı kovan için yararlandırılacak. Arıcılar, onaylatmış oldukları başvuru dilekçesi ile arılarının bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne Tebliğin yayınlandığı tarihten itibaren bir ay içerisinde başvuracaklar.

Damızlık ana arı desteklemesi için damızlık ana arıların; Bakanlık arıcılık müesseselerinden, Bakanlıktan damızlık üretim izinli veya izole bölge içerisinde üretim yapan ana arı üretim izinli işletmelerden satın alınmış olması gerekecek. Damızlık ana arı üreten işletmeler desteklemeden yararlandırılmayacak.

Yangın ve sel felaketinden zarar gören arıcılara destek verilecek

Yangın ve selden zarar gören kovan desteklemesinden Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı, 2021 yılı içerisinde yangın ve selden kovanları zarar gören üreticiler desteklemeden faydalandırılacak. Arıcılar, Tebliğin yayınlandığı tarihten itibaren bir ay içerisinde yangın ve sel yaşanan il/ilçe müdürlüğüne başvuracaklar.

Çam balı telafi desteklemesinden Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı, 2021 yılı içerisinde çam balı üretim alanlarının zarar görmesi sonucu üretim kaybı yaşayan üreticiler faydalandırılacak. Arıcılar, Tebliğin yayınlandığı tarihten itibaren bir ay içerisinde çam balı üretimi yapılan il/ilçe müdürlüğüne başvuru yapacaklar.

İpekböceği yetiştiriciliğinin desteklenmesi İpekböceği tohumu üretim ve dağıtımı Kozabirlik tarafından yapılacak. İpekböceği tohum desteğinden Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik) yararlanacak. İl/ilçe müdürlükleri veya kooperatifler tarafından Kozabirlik’e iletilen talep sayısına göre, 2021 yılı bahar döneminde ücretsiz dağıtımı gerçekleştirilen kutu sayısı kadar destekleme yapılacak. İpekböceği yaş koza desteğinden İKS’ye kayıtlı üreticiler yararlandırılacak.

Çoban desteği

Sürü yöneticisi (çoban) istihdamı desteğinden yararlanacak işletme, TÜRKVET’e kayıtlı en az yüz anaç küçükbaş hayvan varlığına sahip olacak. Hayvan sayısının tespitinde 5/11/2021 tarihinde TÜRKVET’ten alınan yedek liste verileri esas alınacak. Her bir işletme sadece bir çoban için desteklemeden yararlandırılacak.

Düve alım desteği için yetiştiricinin işletmesinin, Kararın yayımı tarihi itibarıyla TÜRKVET’e kayıt edilmiş olması ve işletme kapasitesinin destek talep edilen hayvan sayısı ile uyumlu olması gerekecek. Bir işletme; kapasitesini en fazla 50 başa tamamlayacak şekilde desteklemeden yararlandırılacak. Destek miktarı, düve/manda alım bedelinin %40’ı kadar olup, düve/manda başına desteklemeye esas Bakanlıkça belirlenen fiyatın %40’ından fazla olamayacak.

Besilik erkek sığır/manda desteklemesi için besilik erkek sığırlar, 12 aylık yaştan büyük, yurt içinde doğmuş, küpelenmiş, TÜRKVET’e kaydedilmiş ve 1/1/2021–31/12/2021 tarihleri arasında mevzuata uygun kesimhanede kesilmiş olacak. Bir yetiştirici en fazla 200 baş (200 dâhil) sığırı için destekten yararlandırılacak.

Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin ve tiftik üretiminin desteklenmesi için desteklemeden yararlanacakların işletmesi ve tiftiğin elde edildiği hayvanların TÜRKVET’e kayıtlı olması; tiftiğin, Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Tiftikbirlik) veya damızlık koyun keçi birliklerine ve İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği kapsamında onay almış, Bakanlığa kayıtlı yün işleme tesislerine satılmış olması gerekecek.

Atık ve hastalıktan ari işletme destekleri

Atık desteği Bakanlıkça belirlenen ve resmî veteriner hekim veya sorumluluğundaki yardımcı sağlık personeli ile Bakanlıkça yetki verilen veteriner hekim tarafından yapılan aşı uygulamaları sonrasında oluşan atıklar için hayvan sahiplerine yapılacak. Desteğin ödenebilmesi için atık yapan hayvanların tanımlanarak kayıt altına alınması, aşı uygulanan işletmede kayıtlı olması ve aşılamanın üzerinden yetmiş iki saat geçmemesi, aşının Veteriner Bilgi Sistemine kayıt edilmiş olması ile atığın resmî veteriner hekim tarafından görülmesi gerekecek.

Hastalıktan ari işletme desteklemeleri Hastalıktan ari işletmeler için sağlık sertifikasına sahip olan sığırcılık işletmelerinde bulunan, damızlık boğalar dışındaki, altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için yetiştiricilere, hayvan başına destekleme ödemesi yapılacak. Ari sığır başına ödeme birim miktarları 500 (beş yüz) başa kadar tam olarak, 501 baş ve üzeri için ise %50’sine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanacak. Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikasına başvuruda bulunan yetiştiriciler, hastalıktan ari işletme desteğine de başvurmuş sayılacaklar.

Programlı aşı ve küpe uygulamaları Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi kapsamında Bakanlıkça programlanan illerde, il müdürlüğü ile veteriner hekim odası arasında yapılan protokol çerçevesinde, Şap, Brusella ve Sığırların Nodüler Ekzantemi hastalıklarına karşı koruyucu aşıları tatbik eden ve mesleğini 6343 sayılı Kanuna göre serbest olarak icra eden serbest veteriner hekimler yararlanacak.

DİTAP Desteği

Dijital Tarım Pazarı Platformu (DİTAP) desteği Bakanlıkça belirlenen ürünlerde ürettiği ürünleri DİTAP üzerinden sözleşmeli usulde pazarlayan üreticilerin desteklemeye esas başvuru yeri, şekli ve zamanı, ödemeye esas icmallerin tanzimi, kontrolü ve onaylanmasına ilişkin hususlar Bakanlıkça yayımlanacak talimat ile belirlenecek.

Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi desteği Hayvansal üretimle iştigal eden, işletmesi ve hayvanları Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı yetiştiricilere, sözleşmede taahhüt ettikleri destekleme şartlarını yerine getirmeleri halinde ödeme yapılacak. Koruma kapsamında aşağıdaki tabloda belirtilen illerde, karşılarında gösterilen ırk ve sayıda hayvan için destekleme ödemesi yapılacak.

Hayvan genetik kaynaklarının yerinde geliştirilmesine (Halk Elinde Küçükbaş ve Anadolu Mandası Islahı Projesi) ilişkin desteklemeler kapsamında ıslah alt projeleri ile önceki yıllarda başlatılan ve devam edecek alt projeler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Üye yetiştiricilerden kesinti

Yetiştirici/üretici örgütlerine üyelik şartı aranan destekleme ödemelerinde, merkez birliğini kurmuş olan; 5996 sayılı Kanuna göre kurulmuş ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri ve/veya 5200 sayılı Kanuna göre kurulmuş üretici birlikleri ve/veya Bakanlıkça kuruluşuna izin verilen 1163 sayılı Kanuna göre kurulmuş tarımsal amaçlı kooperatif üyelerinin, hak ettikleri desteklerden hizmet bedeli olarak Tebliğde belirtilen oranlarda “Çiftçi Örgütlerini Güçlendirme” adı altında sistem üzerinden kesinti yapılacak. Kalan miktar yetiştirici/üreticilerin hesabına ödenecek.

Desteklemeler için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için ayrılan ödenekten karşılanacak, bütçe imkanları çerçevesinde, Bakanlık tarafından Banka aracılığı ile ödenecek.

Destekleme ödemeleri, kamu kaynağı niteliğinde olduğundan hak ediş sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz, icra ve temlik işlemlerine konu edilemeyecek.

Tebliğ kapsamında yapılan desteklemelerden kamu kurum ve kuruluşları yararlanamayacak.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

4/12/2020 tarihli ve 31324 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2020/32) yürürlükten kaldırılırken, söz konusu Tebliğ hükümlerine göre, başvuruları yapılmış ve sonuçlandırılamamış işlemler anılan Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılacak.

1/1/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütecek.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.