Tarımsal üretime finansman desteği kriterleri belirlendi

Cumhurbaşkanı Kararı ile 2024-2026 yılları arasında tarımsal üretime yatırım ve işletme kredisi/finansmanı kullandırılmasına ilişkin esaslar, Tarım ve Orman Bakanlığı tebliği ile belirlendi. Biyolojik/biyoteknik mücadele uygulayan üreticiler ilk defa Hazine faiz destekli tarımsal krediler desteği kapsamına alındı.

Tarımsal üretim alarm veriyor!
AB’nin tarımsal üretimi 2017’de ne oldu?
Haber albümü için resme tıklayın

Tarımsal Üretime Dair Faiz/Kâr Payı Destekli Yatırım ve İşletme Kredisi/Finansmanı Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2024/15), 1 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tarımsal üretime kredi/finansman desteği esasları belirlendi

Tarım ve Orman Bakanlığının Tebliği, iki ayrı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Tarafından Tarımsal Üretime Dair Hazine Kâr Payı Destekli Yatırım ve İşletme Finansmanı Kullandırılmasına İlişkin Karar ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Hazine Faiz Destekli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar kapsamında, 1 Ocak 2024 ile 31 Aralık 2026 yılları arasında, Ziraat Katılım Bankası A.Ş., T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince kullandırılacak yatırım ve işletme kredisi/finansmanı ile ilgili teknik esasları kapsıyor.

Özellikli indirim kriterleri

Söz konusu Kararlar kapsamında kredi/finansmandan faydalanacak olan faydalanıcılar, Tebliğde belirtilen özellikli kriterleri sağlamaları halinde, üretim konuları için belirlenen taban indirim oranlarına ilave olarak, şartlarını sağladıkları özellikli kriter indirim oranlarından da yararlandırılacak.

Planlı üretim özellikli kriterinden yararlanılabilmesi için; Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik kapsamında Tarımsal Üretimin Planlanması Kurulu tarafından belirlenen üretim planlaması ile ilgili koşulların yerine getirilmesi gerekecek.

Bitkisel üretim için; Bakanlık Tarımsal Üretimin Planlanması Kurulu tarafından planlama kapsamına alınan ve Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen havzalardaki ürünleri üreten faydalanıcılar bu indirim kriterinden yararlandırılacak.

Hayvansal üretim için; Bakanlık Tarımsal Üretimin Planlanması Kurulu tarafından belirlenen kırmızı et, çiğ süt, beyaz et üretimine yönelik;

Süt havzası planlama bölgesi olarak belirlenen Amasya, Çorum, Tokat, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Muş, Erzurum ve Tunceli illerinde,

Besi havzası planlama bölgesi olarak belirlenen Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Sivas, Şırnak, Tunceli ve Van illerinde,

Küçükbaş hayvancılık alanında bütün illerde,

Etlik piliç yetiştiriciliğinde planlama bölgesi olarak belirlenen Adana, Hatay, Osmaniye, Kilis, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Elazığ, Bingöl Samsun, Sinop, Çorum, Amasya, Tokat, Ordu ve Giresun illerinde,

üretim yapan faydalanıcılar planlı üretim özellikli kriterinden yararlandırılacak.

Su ürünleri üretimi için; Bakanlık Tarımsal Üretimin Planlanması Kurulu tarafından belirlenen türlerde,

Balıkçı gemileri adına SUBİS üzerinden düzenlenmiş “Özel Avcılık İzni” almış su ürünleri avcılığı faaliyetlerinde bulunan faydalanıcılar,

Su ürünleri yetiştiriciliği tesisleri adına düzenlenmiş su ürünleri yetiştiricilik belgeleri olan faydalanıcılar,

planlı üretim özellikli kriterinden yararlandırılacak.

Sözleşmeli üretim özellikli kriterinden yararlanılabilmesi için, Bakanlıkça yayımlanan “Tip Sözleşmeler” ile sözleşmeli üretim yapmaları ve Sözleşmeli Üretim Yönetim Sistemine kayıtlı olması şartı aranacak.

Atıl işletme alımı özellikli kriterinden yararlanılabilmesi için, kredi/finansman ile satın alınacak hayvancılık işletmesinin asgari bir yıl gayri faal olması gerekecek.

Kendi yemini üretme/mera kullanımı özellikli kriterinden yararlanılabilmesi için;

Büyükbaş hayvancılık faaliyetlerinde işletmedeki hayvan başına asgari bir dekar, küçükbaş hayvancılık faaliyetlerinde ise her on hayvan başına bir dekar yem bitkisi üretimi bulunması,

Tebliğ ekindeki listede yer alan yem bitkilerinden ve/veya ÇKS’de yemlik amaçlı üretildiği belirtilen bitkisel ürünlerden olması,

Mera kullanan faydalanıcıların bu hususu il/ilçe müdürlüklerinden alacakları belgeyle ibraz etmeleri,

Süt sığırcılığında asgari ekiliş miktarının belirlenmesinde sağmal hayvan sayısının esas alınması,

gerekecek.

Yurt içinde doğan hayvan alımı/kullanımı özellikli kriterinden yararlanılabilmesi için, kredi/finansmanla yeni alınacak hayvanların veya işletmedeki mevcut hayvanların yurt içinde doğmuş olması,

Yurt içinde doğan veya genomik testten geçmiş hayvan alımı/kullanımı özellikli kriterinden yararlanılabilmesi için, kredi/finansmanla yeni alınacak hayvanların veya işletmedeki mevcut hayvanların, kredi/finansmana konu edilen hayvanların tamamının yurt içinde doğmuş olması veya tamamının genomik damızlık değer tespitinin yapıldığını gösteren Bakanlıkça onaylı belgenin ibraz edilmesi gerekecek.

Kadın çiftçi/girişimci ve/veya genç çiftçi/girişimci özellikli kriterinden yararlanılabilmesi için;

Gerçek kişi faydalanıcıların kredi/finansman kullandıkları tarihte 40 yaşını aşmamış (41 yaşından gün almamış) ve/veya kadın olmaları ve kendi adlarına tarımsal üretim faaliyetinde bulunmaları/bulunacak olmaları,

Tüzel kişi faydalanıcıların ortaklarının asgari %51 hisseye sahip olanlarının, gerçek kişilerde aranan şartı sağlaması ve bu şartı sağlayan ortağın/ortakların, kredi/finansman vadesi boyunca ortaklığının devam etmesi,

Yatırım kredi/finansmanının dilimler halinde kullandırılması durumunda ilk kredi/ finansman diliminin kullandırıldığı tarihte yukarıdaki kriterlerin sağlanması,

gerekecek.

Yenilenebilir/atık enerji kullanımı özellikli kriterinden yararlanılabilmesi için, işletmenin enerji ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak sağlanması ve/veya başka bir faaliyetin sonucu olarak ortaya çıkan atık enerjinin (yüksek ısılı buhar, atık sıcak su ve benzeri) işletmede kullanılabilir enerjiye dönüştürülmesi suretiyle karşılanması,

Organize tarım bölgesi yatırımları özellikli kriterinden yararlanılabilmesi için, Organize Tarım Bölgeleri Tüzel Kişiliği tarafından düzenlenmiş arsa tahsis sözleşmesi ibraz edilmesi ve üretim konusuna ilişkin faaliyetin söz konusu arsa sınırlarında gerçekleşmesi,

Birinci derece tarımsal amaçlı örgüt özellikli kriterinden yararlanılabilmesi için Bakanlık tarafından yayınlanan Birinci Derece Tarımsal Amaçlı Örgüt Listesinde yer alması gerekecek.

Bakanlık ıslah programlarından elde edilen koç ve teke alımı/kullanımı özellikli kriterinden yararlanılabilmesi için damızlık koç ve tekenin satın alındığını gösteren teslim tesellüm belgesi ile Damızlık Bilgi Formunun,

AB onaylı süt çiftliği özellikli kriterinden yararlanılabilmesi için, AB Onaylı Süt Çiftliği Sertifikası,

Gezginci arıcılık özellikli kriterinden yararlanılabilmesi için; Bakanlıkça verilen Veteriner Sağlık Raporu ve/veya Arı Konaklama Belgesinin ibraz edilmesi gerekecek.

Üretim konuları

Diğer alanlarda özellikli kriterden yararlanmak için koşulların da sıralandığı Tebliğde üretim konuları;

Sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliği, Büyükbaş hayvan besiciliği, Küçükbaş hayvancılık, Hastalıktan ari hayvan yetiştiriciliği, Arıcılık, Kanatlı sektörü, Su ürünleri sektörü, Temel hayvansal üretim, Kapalı ortamda bitkisel üretim, Yem bitkisi üretimi, Yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan üretimi, Süs bitkisi, tıbbi ve aromatik bitkiler üretimi, Meyve yetiştiriciliği ve bağcılık, Temel bitkisel üretim, Tarım makineleri (traktör ayrık), Traktör, Basınçlı sulama sistemi yatırımı, Tarım makineleri parkı, Arazi alımı (birleştirme), Lisanslı depoculuk yatırımları, Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) karşılığı kredi/finansman kullanımı, Soğuk hava deposu yatırımları, Tarımsal ürünlerin işlenmesi, Sözleşmeli üretim (üretim yaptıran gerçek/tüzel kişi), Tarımsal elektrik bedeli, Tarımsal yenilenebilir enerji yatırımları, Biyo-tarım yatırımları, Tarımsal Ar-Ge, Tarımsal amaçlı örgütler,

Olarak belirlenirken, bunların kredilerden yararlanması için karşılanması gereken teknik kriterlere de yer verildi.

Doğal afetler nedeniyle kredi/finansmanın ertelenmesi/taksitlendirilmesi

Uygulamadan, önceki yıllarda Banka, TKK ve Katılım Bankası tarafından düşük faizli/kâr payı oranlı işletme ve yatırım kredi/finansmanı kullandırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararları ve/veya Kararlar kapsamında kredi/finansman kullandırılmış faydalanıcılardan, kredi/finansman riski devam eden ve 1/1/2024-31/12/2026 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) ülkemiz sınırları içerisinde meydana gelen/gelebilecek deprem, şiddetli rüzgar, doğal afetlerden kaynaklanan yangın, aşırı sıcak zararı, sam yeli, çığ, heyelan, taban suyu yükselmesi, sel, su baskını, fırtına, aşırı yağış, aşırı kar yağışı, kar fırtınası, dolu, kırağı, don, kuraklık, yıldırım düşmesi, güneş yanıklığı ve hortum afetlerine maruz kalan ve bu afetler sebebiyle ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları, tesisleri veya seraları zarar gören, Bakanlık kayıt sistemlerinde kayıtlı olup, üretim faaliyetlerine devam edenler yararlanabilecek.

Başvuru

Kararlar kapsamındaki yatırım ve işletme kredi/finansman başvuruları, ilgisine göre Banka, Katılım Bankası veya TKK’ya yapılacak.

Tebliğde belirtilen üretim konularından, Bakanlıkça bir kayıt sistemiyle takip ve kontrol edilen konularda faaliyet gösteren/gösterecek faydalanıcıların, Bakanlığın ilgili kayıt sistemine kayıtlı olması gerekecek.

Karar kapsamındaki kredi/finansman, ilgili mevzuata göre kurulmuş ve çalışma izni almış ve/veya alacak işletmelere kullandırılacak.

Kararlar kapsamında kredi/finansman kullanmak suretiyle yapılan yatırımlardan sigortaya konu olabilecek varlıklar (ahır, kümes, hayvan ve benzeri), kredi/finansmana konu tarımsal ürünler ve doğrudan kredi/finansman konusu olmamakla birlikte, bu faaliyetin yapılabilmesi için gerekli girdilerin alınması amacıyla kredi/finansman kullanılan tarımsal varlıkların (örneğin, yalnızca yem giderlerinin finansmanı amacıyla kredi/finansman kullanılan hayvancılık faaliyetlerinde kredi/finansmana konu olmasa da yem alımına konu hayvanlar ve benzeri) kredi/finansmanı tutarı üzerinden sigorta ettirilmesi zorunlu olacak.

Bakanlık ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının faiz/kâr payı desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanmış olanlara, bu Kararlar kapsamında aynı konuda kredi/finansman kullandırılmayacak.

Tebliğde yer alan kredi/finansman konularından, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve lisanslı depoculuk yatırımlarına yönelik kredi/finansman uygulamaları dışında diğer kamu kurum ve kuruluşları yararlanamayacaklar.

Devam eden işler

Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2020/4) yürürlükten kaldırılırken,

Önceki kararlar kapsamında yatırım kredi/finansmanı tahsis edilmiş ancak kredi/finansmanlarının tamamını veya bir kısmını kullanamamış faydalanıcıların devam eden işlemleri; 2024 yılı sonuna kadar söz konusu Tebliğ hükümlerince sonuçlandırılacak.

Tebliğin; konusu traktör olan yatırım kredi/finansmanı kullandırılmasına ilişkin 20’nci maddesi yayımı tarihinde, diğer hükümleri ise 1 Ocak 2024 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

01 May 2024 - 11:02 - Tarım


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Gıda Hattı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Gıda Hattı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Gıda Hattı editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Gıda Hattı değil haberi geçen ajanstır.