Bitki koruma ürünlerinin satışı için kurallar güncellendi

Bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırılması ve satışı konusundaki kurallar daha da sıkılaştırıldı. Türkiye'de ilk kez ruhsatlandırılacak bitki koruma ürünü aktif maddesinin, AB veya G8 ülkelerinde ruhsatlı olması gerekecek. Türkiye fauna, flora veya mikroflorasından izole edilen mikroorganizmalar ve entomopatojen nematodlar, Biyolojik mücadele etmenleri, Bitkisel kökenli ekstraktlar veya yağlar, Ülkemizde geliştirilen aktif madde ile formüle edilen bitki koruma ürünleri için bu şart aranmayacak.

Bitki Koruma Ürünleri Bayilik ve Toptancılık Sınavı 11 Nisan'da
Haber albümü için resme tıklayın

Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Piyasaya Arzı Hakkında Yönetmelik, 14 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

GDO’lu mikroorganizmalar kapsam dışı!

Bitki veya bitkisel ürünlerin her türlü zararlı organizmadan korunması ve/veya bu tür organizmaların etkisinin önlenmesi için, bitki ve bitkisel ürünlerin yetiştirildikleri ve muhafaza edildikleri ortamlarda zararlı organizmalara karşı kullanılacak ticari formdaki bitki koruma ürünlerinin; ruhsata esas yapılacak çalışmaları, ruhsatlandırılması, insan ve hayvan sağlığı ile çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı etkin kontrolü ve gözetimini sağlamak üzere sınıflandırılması, ambalajlanması, etiketlenmesi, piyasaya arzı ve ruhsat başvurusunda bulunanlar ile ruhsat sahiplerinin yükümlülükleri hakkında usul ve esasları belirlemek amacıyla yayımlanan yönetmelik;

Bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırılması ve ruhsatlandırılmasına esas gereklilikler ile Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla; sınıflandırılması, ambalajlanması, etiketlenmesi ve piyasaya arzına ilişkin Bakanlığa ruhsat başvurusunda bulunanlar ve ruhsat sahiplerinin yükümlülükleri ile ilgililerce yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Ancak; 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanununca aksi belirtilmediği veya bilgi, belge ve veri gereklilikleri ayrıca düzenlenmediği sürece;

a) Genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO)’dan türetilen veya bunlara dayanan mikroorganizmalar, bitkisel preparatlar ve semiokimyasallar,

b) RNA interference,

c) Düzenli aralıklarla kümelenmiş kısa palindromik tekrarlar (CRISPR) veya diğer gen düzenleme tekniklerine dayalı mikroorganizmalar,

Yönetmelik kapsamı dışında tutuldu.

Bitki koruma ürünleri izin belgesi

Buna göre, Tarım ve Orman Bakanlığından bitki koruma ürünü ruhsatı alacak tüzel kişilerin Bakanlıkça verilen Bitki Koruma Ürünleri İştigal İzin Belgesini alması,

Bitki Koruma Ürünleri İştigal İzin Belgesi alacak tüzel kişilerce, üreticilere ve bitki koruma ürünü bayilerine teknik hizmette bulunmak isteyen tüzel kişiliğin genel müdürlüğünün bulunduğu adres hariç ülke genelinde en az üç farklı coğrafi bölgede bölge müdürlükleri oluşturulması zorunlu olacak.

İzin belgesinin geçerlilik süresi beş yıl olacak. Geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla firmalar, gerekli belgelerle birlikte belgenin geçerlilik süresinin bitiminden iki ay önce Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne başvuracak. Bilgi ve belgelerin uygun bulunması durumunda Bitki Koruma Ürünleri İştigal İzin Belgesinin geçerlilik süresi, sürenin sona erdiği tarihten itibaren beş yıl için yenilenecek.

Ruhsata tabi ürünler

Yönetmeliğe göre, bitki koruma ürünleri tanımı içine giren ruhsata tabi preparatlar şunlar:

a) Pestisitler: Fungisit, İnsektisit, Herbisit, Akarisit, Fumigant, Nematisit, Mollusisit, Rodentisit, Bitki Gelişim Düzenleyicileri, Yaprak Kurutucu (Desikant) ve Dökücüler (Defoliant).

b) Mikrobiyal pestisitler

c) Bitki ekstratları ve yağlar

ç) Biyolojik mücadele etmenleri

d) Görsel, yapışkan, renk, ışık ve su tuzakları hariç biyoteknik mücadele ürünleri.

Bitki koruma ürünlerinin tanımı içine giren ancak Yönetmelikte belirtilen esaslara göre değerlendirilemeyen konularda deneme ve ruhsat esasları, Bakanlık tarafından ayrıca belirlenecek.

Bitki koruma ürünü aktif maddesinin AB’de ruhsatlı olması gerekecek

Türkiye'de ilk kez ruhsatlandırılacak bitki koruma ürünü aktif maddesinin Avrupa Birliği veya G8 ülkelerinde ruhsatlı olması gerekecek.

Ancak;

a) Türkiye fauna, flora veya mikroflorasından izole edilen mikroorganizmalar ve entomopatojen nematodlar,

b) Biyolojik mücadele etmenleri,

c) Biyoteknik mücadele ürünleri,

ç) Bitkisel kökenli ekstraktlar veya yağlar,

d) Sadece ülkemizde geliştirilen aktif madde kullanılarak formüle edilen bitki koruma ürünleri,

için bu şart aranmayacak.

Ruhsat başvurusu

Ülkemizde piyasaya arz edilmek üzere üretimi veya ithalatı yapılmak istenen bitki koruma ürünleri için Bakanlıktan ruhsat alınması gerekecek.

Ülkemizde ilk kez ruhsatlandırılacak aktif maddeleri içeren bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırılmasında idari belgeler, fizikokimyasal ve kimyasal veriler ile ruhsata esas çalışmaların sunulması zorunlu olacak.

Ruhsatlı aktif maddenin farklı oran ve/veya formülasyonlarını içeren bitki koruma ürününün ruhsatlandırılması, Emsalden ruhsatlandırma, Birden fazla aktif madde ihtiva eden karışım haldeki bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırılması, Biyoteknik mücadele ürünlerinin ruhsatlandırılması, Biyolojik mücadele etmenlerinin ruhsatlandırılması, Mikrobiyal pestisitlerin ruhsatlandırılması, Bitki ekstraktlarının ruhsatlandırılmasına yer verilen yönetmeliğe göre, Ruhsatlandırma, bitki koruma ürünlerinin formülasyonları üzerinden yapılacak. Ancak, teknik madde halinde kullanılması gereken bitki koruma ürünleri, ülke ihtiyacı ve uluslararası kriterlere uygun olarak yurt dışında ruhsatlı olup olmadığına ilişkin bilgiler dikkate alınarak ruhsatlandırılacak.

Ruhsat geçerlilik süresi

Bitki koruma ürünleri için verilen ruhsatın geçerlilik süresi, Genel Müdürlükçe düzenlenen ruhsatta belirtilmek üzere on yıl olacak.

Firma tarafından talep edilmesi ve Yönetmelikte belirtilen şartların sağlanması durumunda, ruhsat geçerlilik süresi on yıllık süreler halinde uzatılabilecek.

Ruhsat verilmesi ve iptali

Ülkenin tarımsal yapısı, bitkisel üretim yapan üreticilerin ihtiyacı, söz konusu bitki koruma ürününün kullanımının sorun yaratıp yaratmayacağı, göl, baraj ve akarsu kenarlarına yakın yerlerde kullanılıp kullanılmayacağı, yeraltı ve içme sularına karışma durumları, uluslararası kriterlere uygun olarak yurt dışında ruhsatlı olup olmadığına ilişkin bilgiler ve benzeri kriterlere göre bilgi ve belge bazında değerlendirilmesi tamamlanan ve uygun bulunan bitki koruma ürünleri için Genel Müdürlükçe imal bitki koruma ürünleri ile ithal bitki koruma ürünleri için farklı Bitki Koruma Ürünü Ruhsat Belgesi düzenlenecek ve etiket örneği onaylanacak.

Bitki koruma ürünü ruhsatına sahip firmalar Genel Müdürlüğe yazılı bilgi vererek, belirtilen şartları taşıması kaydıyla başka bir firmaya ruhsatlarını devredebilecek.

Bakanlıkça ruhsatlandırılan bitki koruma ürünlerinin ruhsatları yönetmelikte belirtilen hususların tespiti durumunda askıya alınacak.

Ruhsatı askıya alınan bitki koruma ürünü hakkında firma tarafından ruhsatının askıya alındığı tarihten itibaren en geç altı ay içinde bitki koruma ürünü ruhsatının askıya alınma gerekçesini ortadan kaldıracak bilgi ve belgelerin Genel Müdürlüğe sunulmaması halinde söz konusu bitki koruma ürününün ruhsatı herhangi bir ikaza gerek kalmaksızın iptal edilecek.

Piyasaya arz ve kullanım

Yönetmeliğe göre ruhsatlandırılmamış bitki koruma ürünlerinin ülke sınırları içerisinde piyasaya arzı ve kullanılması yasak olacak. Bitki koruma ürünlerinin araştırma ve geliştirme amaçlı kullanılması durumunda ruhsat gerekli olmayacak.

Herhangi bir bitkisel üründe ekonomik zarara neden olan bir zararlı organizma için teknik talimatının veya ruhsatlı bitki koruma ürününün bulunmaması durumunda Genel Müdürlük tarafından bitki koruma ürünlerine geçici olarak üretim sezonunda sınırlı ve kontrollü kullanılması şartıyla en fazla 120 gün süreyle kullanım izni verilecek.

Bitki koruma ürünlerinin sınıflandırılması, etiketlendirilmesi ve ambalajlanması

Bitki koruma ürünlerinin; sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanmasında;

Bitki koruma ürünlerinin insan ve hayvan sağlığı ile çevre üzerinde sebep olabileceği risklerini en aza indirecek seviyede koruma sağlanması esas,

Satışa hazır olan veya piyasaya sunulan bitki koruma ürünü ambalajlarında, Genel Müdürlük tarafından onaylanmış etiketin bulunması zorunlu olacak.

Etiket dış etkilerden kolayca bozulmayacak şekilde ve bitki koruma ürünü ambalajının göze çarpan yerine yapıştırılacak veya basılacak.

Bakanlık tarafından yasaklanan bitki koruma ürünlerinin etiket örnekleri ile ilgili değişiklik başvuruları dikkate alınmayacak.

Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygun olarak sınıflandırılmış, ambalajlanmış ve etiketlenmiş olarak piyasaya arz edilen bitki koruma ürünleri, Bakanlığın izni dışında yasaklanamayacak, sınırlanamayacak ve engellenemeyecek.

Yönetmelik hükümlerine uygun olarak sınıflandırılmadıkları, ambalajlanmadıkları ve etiketlenmedikleri sürece bitki koruma ürünleri piyasaya arz edilemeyecek. Bakanlıkça izin verilmediği sürece, piyasaya arz edilmiş olan bitki koruma ürünlerinin ambalajları üzerinde yer alan etiket bilgilerinde sticker kullanılarak değişiklik yapılamayacak.

Bitki koruma ürünü ambalajına Yönetmelik esaslarına göre onaylanan etiket ya da Genel Müdürlük tarafından kabul edilen prospektüs dışında yazı, resim, şekil ve bilgi konulamayacak.

Tanıtım

Bakanlık tarafından ruhsatlandırılmayan ürünlerin bitki koruma ürünü gibi tanıtımının yapılması yasak olacak.

Bitki koruma ürünlerinin ambalajları çocukların merakını cezbedecek veya uyandıracak, tüketicileri yanlış yönlendirecek şekilde veya tıbbi ürün, kozmetik ürün, gıda veya hayvan yemlerinde kullanılan sunuş ve tasarım özellikleriyle karışıklığa yol açacak şekilde tasarlanamayacak.

Bir bitki koruma ürünü için yapılacak tanıtımlarda kolay okunabilir veya görülebilir olmak şartıyla; “Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgilerini okuyunuz”, “Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanınız” ibarelerinin bulunması zorunlu olacak.

Biyolojik mücadele etmenleri ile biyoteknik mücadele ürünleri hariç olmak üzere bitki koruma ürünü etiketi veya ambalajı üzerinde; “Düşük riskli”, “Toksik değildir”, “Zararsızdır”, “Kirletici değildir”, “Ekolojiktir”, “Tehlikesizdir” gibi ürünün zararlı olmadığını göstermeyi amaçlayan ve insan veya hayvan sağlığı ya da çevre için olası riskler açısından yanıltıcı olabilecek metin veya grafik şeklinde herhangi bir bilgiye yer verilemeyecek.

Etikette renk ve şekil

Etiketlerin zemin renkleri bitki koruma ürünü gruplarına göre;

1) Beyaz etiket: İnsektisitler, Akarisitler ve Fumigantlar,

2) Sarı etiket: Herbisitler,

3) Açık yeşil etiket: Fungisitler,

4) Cam göbeği etiket: Bitki Gelişim Düzenleyicileri,

5) Pembe etiket: Diğer (Rodentisit, Mollusisit, Nematisit, Repellent, Attractant ve benzeri),

şeklinde düzenlenecek. Eğer bitki koruma ürünü birden fazla gruba etkili ise, asıl etkili olduğu grubun zemin rengi esas alınacak.

Yönetmeliğin ilgili maddelerinde yer alan hususların tamamının etikette, yönetmelik ekinde yer alan Bitki Koruma Ürünü Etiket Örneğine uygun şekil ve düzende olması zorunlu olacak.

Gizlilik ve yetkili kurum

Ruhsat sahiplerinin Bakanlığa sunmuş olduğu dokümanlar içinde gizli kaydı koyulan bilgiler elektronik veya fiziki ortamda hiçbir şekilde paylaşılamayacak.

Bir bitki koruma ürününün ruhsatlandırılması için başvuru yapan firmanın talep etmesi halinde Bakanlık, başvuru sahipleri tarafından sunulan endüstriyel ve ticari sırları içeren bilgileri gizli tutacak.

Bitki koruma ürünlerinin kullanılması sırasında insan sağlığı açısından bir sorun yaşanması halinde hızlı ve uygun müdahale yapılabilmesi amacıyla bu Yönetmelik kapsamında sağlık üzerine etkileri ve fizikokimyasal özellikleri nedeniyle zararlı olarak belirlenen ruhsatlı bitki koruma ürünlerinin piyasaya arz edilmeden önce, kimyasal bileşimine ve zararlılık özelliklerine ilişkin ayrıntılı bilgiyi Sağlık Bakanlığı Ulusal Zehir Danışma Merkezine vermekle yükümlü olacaklar.

Bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırılması, sınıflandırılması, ambalajlanması, etiketlenmesi, imali, ithali, satışı ve kontrolü ile ilgili iş ve işlemler Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce yürütülecek.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

25/3/2011 tarihli ve 27885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik ile 9/11/2017 tarihli ve 30235 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Piyasaya Arzı Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Genel Müdürlüğe bitki koruma ürünü ruhsatı almak üzere başvuru yapılmış ve değerlendirmesi devam eden başvurular yürürlükten kaldırılan Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Piyasaya Arzı Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilecek.

Daha önce ruhsat almış bitki koruma ürünlerinin durumu

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ruhsat almış bitki koruma ürünleri için Genel Müdürlüğe ruhsat geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla başvuru yapılmış ve değerlendirmesi devam eden başvurular bu Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilecek.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce aynı aktif maddeyi aynı oranda içeren aynı formülasyonlu bitki koruma ürünleri için hem imal, hem de ithal ruhsatına aynı ticari isimle sahip olan firmalarca, bu ürünlerden hangisi ile ilgili olarak faaliyette bulunacaklarını Genel Müdürlüğe bildirilmeleri zorunlu olacak.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce bitki aktivatörü, görsel, yapışkanlı renk, ışık ve su tuzağı olarak ruhsatlandırılmış bitki koruma ürünlerinin ruhsatları, bu Yönetmeliğin yürürlük tarihi itibarıyla iptal edilmiş sayılacak.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelik hükümlerini, Tarım ve Orman Bakanı yürütecek.

14 Mar 2024 - 09:38 - Tarım


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Gıda Hattı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Gıda Hattı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Gıda Hattı editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Gıda Hattı değil haberi geçen ajanstır.