Tarım ve Orman Sektörü için 7 amaç, 32 hedef!

Tarım ve Orman Bakanlığı 2024-2028 Stratejik Planı, bakanlığın internet sitesinde yayımlandı. Stratejik Plan'da gelecek beş yıla yönelik 7 amaç, 32 hedef ve 153 performans göstergesi belirlendi.

Tarım ve Orman Sektörü için 7 amaç, 32 hedef!
Tarım ve Orman Sektörü için 7 amaç, 32 hedef!
+3
Haber albümü için resme tıklayın

Tarım ve Orman Bakanlığı Stratejik Planı 2024-2028'in Sunuş’unu kaleme alan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarım ve orman sektörünün ihtiyaçları ve mevcut kaynaklar dikkate alındığında Bakanlık faaliyetlerinin planlı bir şekilde yerine getirilmesinin önemine dikkat çekti.

Bu kapsamda Kalkınma Planı ve diğer ulusal belgelerde yer alan politika ve hedefler doğrultusunda 2024-2028 Stratejik Planı’nı hazırlayan Bakanlığın orta ve uzun vadeli önceliklerinin belirlenip, kaynakların stratejik önceliklere göre tahsis edildiği plan ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılarak vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verebilecek azami etkinin oluşturulmasının amaçlandığını vurgulayan Bakan Yumaklı, şöyle devam etti:

“Türkiye Yüzyılına uygun stratejik öncelikler ortaya konuldu”

“Dünyada tarımsal üretimi etkileyen koşulların hızla değişmesi stratejik önceliklerimizi, Türkiye Yüzyılına uygun bir Tarım ve Orman vizyonuyla ortaya koymayı zorunlu hale getirmiştir.
Bu vizyon; iklim değişikliği, nüfus artışı, göç hareketleri, jeopolitik riskler, doğal afetler, salgın hastalıklar, güvenilir gıda, toprak ve su kaynaklarının azalması ve kirlenmesi, küresel gıda arz güvenliği, gıda milliyetçiliği, gıda ticaretindeki korumacı eğilimler ve tarımsal girdi fiyatlarındaki istikrarsızlık gibi etkenler dikkate alınarak belirlenmiştir.
‘Yeni Normal’ olarak da adlandırdığımız bu dönemin zorluklarına tarım ve orman alanında sahip olduğumuz üretim gücüyle birlikte sürdürülebilirlik, verimlilik, kalite, kayıtlılık ve sektöre yatırımı artırarak cevap vereceğiz.

Amaç; verimliliği yüksek, sürdürülebilir bir sektör oluşturmak!

Arz talep dengesini gözeten planlı üretim yapısıyla, uluslararası rekabet gücünü artıran, ileri teknolojiye dayalı, altyapı sorunlarını çözmüş, verimliliği yüksek, sürdürülebilir bir tarım ve orman sektörünün oluşturulması temel amacımız olacaktır.
Önceden olduğu gibi halkımızın güvenilir gıdaya erişimine, toprak ve su kaynaklarımız ile orman alanlarımızın korunmasına ve sürdürülebilir yönetimine özel önem verilecektir.
Türkiye Yüzyılını “Üretimin ve Üreticinin Yüzyılı” yapmak için planlı, dirençli ve gelişime açık bir tarım sektörü oluşturulacak, kırsal alanların yaşam kalitesi ve refah seviyesi artırılacak, tarımsal girdi tedarikinde dışa bağımlılık azaltılacaktır.
Stratejik Planımız toprağa bereket katan üreticilerimizin refahının artırılması, medeniyetimize değer katan suyumuzun verimli kullanılması ve tüketicilerimiz için güvenilir ve yeterli gıda arzının sağlanması hedeflerine hizmet edecektir.”
Tarım ve Orman Sektörü için 7 amaç, 32 hedef!

Bir bakışta Stratejik Plan

Türkiye Yüzyılında üst politika belgelerini de esas alarak geleceği planlamak, sonuç odaklı, hedeflere dayalı yönetim anlayışını yerleştirmek ve hizmetlerin kalitesini artırmanın amaçlandığı Tarım ve Orman Bakanlığı Stratejik Planı ile gelecek beş yıla yönelik 7 amaç, 32 hedef ve 153 performans göstergesi belirlendi.

2024-2028 Plan döneminde Bakanlığın;

Misyonu, “Tarım, orman ve su kaynakları ile doğal ekosistemleri koruyarak, verimli ve sürdürülebilir tarımsal üretimi, yeterli ve güvenilir gıdaya erişimi ve kırsal kalkınmayı sağlamak amacıyla politikalar belirlemek ve uygulamak”

Vizyonu, “Türkiye Yüzyılında; tarım, orman ve su kaynaklarında sürdürülebilir ve güvenli bir gelecek”

Temel Değerleri;

·         Bilimsellik

·         Erişilebilirlik

·         Kayıtlılık, saydamlık, hesap verebilirlik ve güvenilirlik

·         Sürdürülebilirlik

·         Verimlilik ve Kalite

·         Hizmet ve paydaş odaklılık

·         Ulusal stratejilere uyumluluk

·         İşbirliğine açıklık ve katılımcılık

·         Yetkinlik

·         Tarımsal üretimi artırmak için sektöre yatırım

olarak belirlendi.

Tarım ve Orman Sektörü için 7 amaç, 32 hedef!
Tarım ve Orman Sektörü için 7 amaç, 32 hedef!

Tarım ve Orman Bakanlığının amaç ve hedefleri

Bakanlığın 2024-2028 Stratejik Planında yer alan amaç ve hedefler şöyle sıralandı:

1. Yeterli, Erişilebilir ve Sürdürülebilir Tarımsal Ürün Arzını Sağlamak

1.1 Bitkisel ürünlerde arz güvencesini sağlamak

1.2 Bitkisel üretimde verim ve kaliteyi artırmak

1.3 Hayvansal ürünlerde arz güvencesini sağlamak

1.4 Hayvansal üretimde verim ve kaliteyi artırmak

1.5 Balıkçılık ve su ürünleri kaynaklarını koruyarak, su ürünleri üretimini artırmak

2. Üretimden Tüketime Kadar Gıda ve Yem Güvenilirliğini Sağlamak

2.1 Gıda ve yem güvenilirliğine yönelik yürütülen resmi kontrol hizmetlerinin etkinliğini artırmak

2.2 Gıda güvenilirliğine yönelik uygulamaları geliştirmek, gıda kayıp ve israfının azaltılmasını sağlamak

2.3 Bitki sağlığı hizmetlerini geliştirmek

2.4 Hayvan sağlığı hizmetlerini geliştirmek ve hayvan refahını korumak

3. Kırsal Alanlarda Yaşam Kalitesini, Refah Seviyesini ve Ekonomik Çeşitliliği Geliştirmek

3.1 Kırsalda gelir ve istihdam olanaklarını artırmak, kırsal ekonomiyi çeşitlendirmek

3.2 Kırsalda aile işletmelerine, kadınlara ve gençlere yönelik üretim, yatırım ve istihdam olanaklarını artırmak

3.3 Tarımsal örgütlerin kurumsal kapasitelerini ve etkinliklerini artırmak, tarımsal pazarlamada yeni stratejiler geliştirmek

3.4 Tarımsal üretime yönelik eğitim stratejilerini ve danışmanlık sistemini geliştirmek

4. Planlı, Dirençli ve Gelişime Açık Bir Tarım Sektörü Oluşturmak

4.1 Üretim planlaması yapmak, sözleşmeli üretimi yaygınlaştırmak

4.2 Sürdürülebilir bir tarım sektörü için tarımsal risklerin etkilerini azaltmak, alt sektörlere yönelik politika önerileri geliştirmek

4.3 Tarımsal üretime yönelik Ar-Ge faaliyetleri geliştirmek ve sonuçlarının uygulamaya aktarılmasını sağlamak

4.4 Tarımsal girdilerde dışa bağımlılığı azaltmak

4.5 Tarımda yenilikçi uygulamaları yaygınlaştırmak

5. Toprak ve Su Kaynakları ile Biyolojik Çeşitliliğin Sürdürülebilir Yönetimini Sağlamak

5.1 Toprağı koruyarak verimli kullanılmasını sağlamak

5.2 Su kaynaklarının miktar ve kalite olarak korunmasını ve verimli kullanılmasını sağlamak

5.3 Genetik kaynakların ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğini sağlamak

5.4 Korunan alan sayısını artırmak ve etkin yönetimini sağlamak

5.5 Yaban hayatı ve av yönetiminde sürdürülebilirliği sağlamak

6. İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesini ve Dirençliliği Artırmak

6.1 İklim değişikliğine uyum kapasitesini artırmak

6.2 Sera gazı emisyon azaltım kapasitesini artırmak ve yenilenebilir enerji kullanımını yaygınlaştırmak

6.3 Tarımsal kuraklıkla mücadele kapasitesini artırmak

6.4 Sel ve su taşkınlarının olumsuz etkilerini kontrol altına almak

7. Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek

7.1 Uluslararası alanda daha etkin bir şekilde yer almak ve uluslararası örgütlerin karar süreçlerine dâhil olmak

7.2 Bakanlığımızın dijital dönüşümünü sağlayacak modern bilgi teknolojileri altyapısının sürdürülebilirliğini sağlamak

7.3 Sürekli öğrenen bir organizasyon yapısı oluşturmak

7.4 Bakanlığımızın afetle mücadele kapasitesini geliştirmek

7.5 Stratejik yönetim kapasitesini geliştirmek

Temel Performans Göstergeleri

Tarım ve Orman Sektörü için 7 amaç, 32 hedef!
Tarım ve Orman Sektörü için 7 amaç, 32 hedef!

2023’ten 2028’e neler değişecek?

Stratejik plandaki 7 amaç ve 32 hedef için 2023 yıl sonu itibariyle Plan Dönemi Başlangıç Değeri ile 2028 Plan Dönemi Sonu Hedeflenin Değeri olarak belirlenen bazı temel performans göstergelerine göre;

Yağlı tohumlu bitkiler üretimi 4,5 milyon tondan 28,15 milyon tona,

Sığır varlığında kültür ırkı oranı yüzde 49’dan yüzde 56’ya,

Küçükbaş hayvan sayısındaki artış oranı yüzde 1,60’dan yüzde 10,05’e,

Su ürünleri yetiştiriciliği üretimi 550 bin tondan 3.850 bin tona,

Gıda işletmelerinde resmi kontrol sayısı bin 200’den 7 bin 950’ye,

Kırsalda kadın ve gençlere yönelik proje sayısı 3 binden 4 bine,

Planlı üretim yapılan bitkisel ürün sayısı 17’ye,

Tarım sigortası poliçe sayısı 23 bin 570’den, 41 bin 70’e,

Tescil ve korunması çalışması yapılan yerel çeşit sayısı 660’dan 735’e,

Kuraklık tahmin ve erken uyarı sistemi tamamlanma oranı yüzde 100’e,

Korunan alan sayısı 660’dan 735’e,

çıkartılacak.

14 Oca 2024 - 12:13 - Tarım


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Gıda Hattı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Gıda Hattı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Gıda Hattı editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Gıda Hattı değil haberi geçen ajanstır.