Tarıma dayalı yatırım projelerine hibe destekleri belirlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, kırsal kalkınma projelerine desteklere ilişkin Tebliğle, üretici örgütleri ile kadınlar ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin tarıma dayalı ekonomik ve kırsal ekonomik altyapı faaliyetlerine yönelik yatırımları için yapılacak hibe ödemelerine ilişkin kriterleri belirledi. Kırsaldaki yatırımlarda hibeye esas proje üst limiti 14 milyon TL’ye kadar yükseltildi.

Gıda üretim işletmeleri Kırsal Kalkınma hibeleriyle modernleşiyor
Kırsal kalkınma destekleri için proje başvurularında son günler!
Haber albümü için resme tıklayın

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2023/51), 29 Aralık 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kadın ve genç girişimciler öncelikli hibe desteği verilecek

Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için aile işletmeciliği faaliyetleri ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, geriye dönük izlenebilirliğin sağlanması, gıda güvenilirliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlanması için yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla yayımlanan Tebliğ,

Üretici örgütleri ile kadınlar ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin tarıma dayalı ekonomik ve kırsal ekonomik altyapı faaliyetlerine yönelik yatırımları için yapılacak hibe ödemelerine ilişkin hususları kapsıyor.

Yatırım konuları

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından çalışmaları yürütülecek Tebliğ kapsamında;

Tarıma dayalı ekonomik yatırım konularında küçük ve orta ölçekli işletmeler için;

a) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırım konularında;

Tıbbi ve aromatik bitkilere yönelik yatırımlar, Bitkisel ürünlere yönelik yatırımlar, Hayvansal ürünlere yönelik yatırımlar, Çelik silo konusuna yönelik yatırımlar, Soğuk hava deposu konusuna yönelik yatırımlar,

b) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırım konularında;

Kapalı ortamda bitkisel üretime yönelik yatırımlar, Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar, Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar, Kanatlı hayvan yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar, Kültür mantarı üretimine yönelik yatırımlar, Büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesimhanelerine yönelik yatırımlar, Kanatlı hayvan kesimhanelerine yönelik yatırımlar,

c) Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili yenilenebilir enerji kaynakları kullanımına yönelik yatırımlar,

ç) Su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik yatırım konularında;

Denizlerde yetiştiricilik, İç sularda yetiştiricilik, Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinde yetiştiricilik,

d) Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırım konularında;

Hayvansal orijinli gübre, Bitkisel orijinli gübre tesisleri,

(2) Kırsal ekonomik altyapı yatırım konularında küçük ölçekli işletmeler için;

Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı yatırımları, Arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar, Bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları, El sanatları ve katma değerli ürünlere yönelik yatırımlar, İpek böceği yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar, Su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar, Tarımsal amaçlı örgütler için makine parkı yatırımları, Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar,

hibe desteği kapsamında değerlendirilecek.

Proje tamamlanma süresi

Program çerçevesinde 81 ilde; Tebliğde belirtilen yatırım konularından tümü veya bir kısmı, illerin sektörel önceliklerine göre Bakanlıkça belirlenerek uygulama rehberi ile başvuru öncesinde ilan edilecek ve hibe desteği kapsamında başvurular kabul edilecek.

Projelerin son tamamlanma tarihi, mücbir sebepler hariç hibe sözleşmesinin imzalandığı takvim yılının Kasım ayının son iş günü olacak.

Hibeye esas proje tutarı ve destekleme oranı

Tebliğde belirtilen tarıma dayalı ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarı; yeni tesis niteliğindeki başvurularda 14.000.000 Türk Lirası, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması niteliğindeki başvurularda 12.000.000 Türk Lirası, kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvurularda 10.000.000 Türk Lirası üst limitini geçemeyecek. Hibeye esas proje tutarı alt limiti 3.000.001 Türk Lirası olacak, bu limitin altındaki başvurular kabul edilmeyecek.

Kırsal ekonomik altyapı yatırım konularında hibeye esas proje tutarı 3.000.000 Türk Lirası üst limitini geçemeyecek. Hibeye esas proje tutarı alt limiti 100.000 Türk Lirası olacak ve bu limitin altındaki başvurular kabul edilmeyecek.

Başvuruların kabul edilmesi halinde; hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilecek. Yatırımcılar hibeye esas proje tutarının %50’si oranındaki katkı payını, ayni katkıyı ve toplam tutara ait Katma Değer Vergisi (KDV)’nin tamamını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlü olacaklar.

Proje başvuruları

Başvuru zamanı Bakanlıkça yayımlanacak olan uygulama rehberinde ilanen duyurulacak.

Başvuracak gerçek ve tüzel kişiler, program konusunda il proje yürütme biriminden ihtiyaç duydukları bilgiyi alabilecekler.

Program ile ilgilenen gerçek ve tüzel kişiler başvurularını “www.tarimorman.gov.tr” internet adresinden yapacaklar.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Tebliği (Tebliğ No: 2006/17), Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Tebliği (Tebliğ No: 2007/3), Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Tebliği (Tebliğ No: 2008 /19), Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Tebliği (Tebliğ No: 2009/47), Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2011/9), Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2012/64), Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2013/59), Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2014/10), Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2014/43), Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2015/16), Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/37), Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2017/22), Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2019/30), Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/24) ve Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/25) yürürlükten kaldırılırken,

Yürürlükten kaldırılan mevzuat kapsamında hibe desteğinden faydalanmış olan yatırımlara ait devam eden iş ve işlemler, hibe sözleşmesinin imzalandığı tarihte desteklemeye esas olan tebliğ hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilecek.

Yürürlükten kaldırılan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/24) ve Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/25) kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan 2022-2023 başvuru dönemine ait projelerde son tamamlanma tarihi 30/6/2024 olarak uygulanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığının Tebliği, yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

Tarım Bakanı Yumaklı: “Kırsalı yerinde kalkındıracağız”

Yayımlanan tebliğe ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Kırsaldaki yatırımlarda hibeye esas proje üst limitini 14 milyon TL’ye kadar yükselttik. Hibe desteklerimizle kırsaldaki yatırımların sayısını artıracak, kırsalı yerinde kalkındıracağız. Türkiye Yüzyılı’nı üretimin ve üreticinin yüzyılı yapacağız. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

29 Ara 2023 - 13:13 - Tarım


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Gıda Hattı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Gıda Hattı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Gıda Hattı editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Gıda Hattı değil haberi geçen ajanstır.