Resmi Gazete'de bugün neler var? Resmi Gazete 22 Ekim 2022 kararlar, yönetmelikler, tebliğler

Resmi Gazete'de bugün neler var? Resmi Gazete, her gün gece yarısından sonra resmigazete.gov.tr adresinden yayınlanıyor. İşte, 22 Ekim 2022 Resmi Gazete kararlar, yönetmelikler, tebliğler...

Resmi Gazete'de bugün neler var? Her  gün genellikle gece saat 12'den (00:00) sonra yayınlanan Resmi Gazete kararları, birçok kişi tarafından her gün kontrol ediliyor. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? Resmi Gazete 22  Ekim 2022 kararlar, yönetmelikler, tebliğler neler? İşte güncel Resmi Gazete kararları...

Resmi Gazete nedir?

T.C. Resmî Gazete, Türkiye'nin 7   Ekim 1920 günü kurulan ve 7 Şubat 1921 tarihinden itibaren çıkmaya başlayan resmî gazetesidir. Amacı hükûmet, meclis ve  cumhurbaşkanı tarafından çıkan kararname, yasa, yönetmelik, genelge gibi kararları yayınlamaktır.

22 EKİM 2022 RESMİ GAZETE İÇİN TIKLAYIN

YASAMA BÖLÜMÜ
TBMM KARARI

1344 Bartın’ın Amasra İlçesinde Meydana Gelen Maden Kazasının Tüm Yönleriyle Araştırılarak Benzer Kazaların Önlenmesine Yönelik Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 12 Temmuz 2010 Tarihinde Belgrad’da İmzalanan Vizelerin Kaldırılmasına Dair Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına İlişkin 1 Numaralı Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6244)
–– TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesine İlişkin Olarak 5-6 Şubat 2020 Tarihlerinde Kabul Edilen Ekli Değişikliklerin 25 Mayıs 2021 Tarihinden, 14-15 Ekim 2020 Tarihlerinde Kabul Edilen İlişik Değişikliğin 1 Haziran 2021 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6245)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Küçük Ölçekli Balıkçılığın Desteklenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6246)
–– Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2022 Yılında Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6247)
–– Ekli Kroki ile Listede Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın “Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi” Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6248)
–– Ekli Kroki ile Listede Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın “Altınbaş Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi” Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6249)
–– Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkârlara Kredi Kullandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6250)
–– T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6251)
–– Diyarbakır İli, Kayapınar İlçesi, Kayapınar Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6252)
–– Gaziantep İli, Nizip İlçesi, Pazarcamii ve Şıhlar Mahalleleri Sınırları İçerisinde Yer Alan Alanın Yenileme Alanı Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6253)
–– Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhları Gösterilen Enerji Nakil Hatlarının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6254)
–– Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 6255)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/538, 539)

YÖNETMELİKLER

–– Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Bahçeşehir Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/10/2022 Tarihli ve 11303, 11304, 11305, 11306, 11311, 11312, 11313, 11314, 11315, 11316, 11317, 11318 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ
YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmî Gazete’nin ulusal bayram ve genel tatil günleri dışında her gün yayımlanacağı ve hizmetin gerektirdiği hallerde ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de yayımlanabileceği hususu Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Resmî Gazete Hakkında Yönetmelikte de yer almaktadır.

Mezkûr mevzuat uyarınca zorunlu ve acil durumlarda, aynı sayıyı taşımak kaydıyla “Mükerrer” şerhi verilerek aynı gün içinde birden fazla Resmî Gazete yayımlanabilmektedir.

Resmî Gazete’nin içeriği

Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Resmî Gazete Hakkında Yönetmelik uyarınca Resmî Gazete’de yayımlanan hususlar şunlardır:

a) Kanunlar.

b)   TBMM İçtüzüğü ve Başkanlık Divanınca Resmî Gazete’de yayımlanması istenen Türkiye Büyük Millet Meclisi kararları.

c) Milletlerarası antlaşmalar ve sözleşmeler.

ç) Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile Cumhurbaşkanlığınca Resmî Gazete’de yayımlanması uygun görülen    karar ve genelgeler.

d) Özel kanunlarında Resmî Gazete’de yayımlanması öngörülen mahkeme kararları.

e) 24/5/1984 tarihli ve 3011 sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanunda belirtilen yönetmelikler.

f) Cumhurbaşkanı yardımcısı ile bakan atanması, görevine son verilmesi veya istifasına dair işlemler.

g) Cumhurbaşkanına vekâlet etme işlemleri.

ğ) Bağlı, ilgili veya ilişkili olunan kurum değişikliklerine dair kararlar.

h) Yüksek yargı organlarının üyeliğine seçilme kararları.

ı) Cumhurbaşkanınca yapılan seçme ve atamalar ile göreve son vermeler.

i) Sınır tespit kararları, idari bağlılık değişikliğine dair kararlar,  belediye kurulmasına dair kararlar, yer adlarının değiştirilmesine dair kararlar.

j) Özel kanunlarında Resmî Gazete’de yayımlanması belirtilen diğer işlemler.

Ayrıca, mezkûr mevzuat uyarınca Cumhurbaşkanlığınca Resmî Gazete’de yayımlanmasına lüzum görülen hususlar da Resmî Gazete’de yayımlanır.

Resmî Gazete Yasama, Yürütme ve İdare, Yargı ile İlanlar bölümlerinden 

oluşmaktadır.

Bu bölümler kapsamına giren içeriğin yayımlanmadığı günlerde Resmî Gazete’de yer almamaktadır.

Tarihsel süreç değerlendirildiğinde;

a) 22/6/1927 tarihli ve 5335 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulmuş olan Resmî Gazete’nin Sureti Neşir ve Muamelatının Tarzı İcrasına Dair Yönetmelik ile “Kanunlar, tefsirler, Büyük Millet Meclisi kararları, nizamnameler, kararnameler, talimatnameler, Şürayı Devlet kararları, Vekaletlerin tebligat ve tahriratı umumiyeleri, resmi mukavelename ve ilanların”,

b)23/5/1928 tarihli ve 1322 sayılı Kanunların ve Nizamnamelerin Sureti Neşir ve İlanı ve Meriyet Tarihi Hakkında   Kanun ile

“-Kanunlar, devletlerle münakit mukavele ve muahedelerle sair düveli akitler, inhisarı ve mali taahhüdü mutazammın mukaveye ve imtiyazlar, kanunların tefsiri, hususi af ilanı, cezaların tahfif veya tahvili veya tecili, tahkikat ve takibatı kanuniye icrası veya tecili, idam hükümlerinin infazı gibi ammeyi alakadar eden Büyük Millet Meclisi kararları ve Meclis zabıtları;

-Nizamnameler,

-Tasdikı aliye iktiran eden memuriyet kararnameleri;

-Umumi hizmetlerden birini ifa maksadiyle aktedilip İcra Vekilleri Heyetince tasdik olunan mukavele ve imtiyaznameler;

-Şürayı Devletçe nizamnamelerin tefsirine ve menafii umumiyeye hadim cemiyetlerin tasdikına ve imtiyaz ihtilaflarına ait ittihaz olunan kararlar ile ammeyi alakadar eden istişari mukarrerattan Başvekaletçe tasdik kılınanlar;

-Ref'i tezat ve tevhidi içtihada dair Temyiz Mahkemesi Heyeti Umumiyesince ittihaz olunan kararlar;

-Kanun ve nizamnamelerde Resmî Gazete ile neşri mecburi olarak irade edilen mevatın”,

Resmî Gazete’de yayımlanacağı hükme bağlanmıştır.

Resmî Gazete yayım yetkisi

Bugün itibariyle; Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Resmî Gazete Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete’nin Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü tarafından internet ortamında yayımlanacağını hükme bağlamıştır. Ayrıca, Resmî Gazete mezkûr mevzuat uyarınca arşivlenmek amacıyla ve lüzum görülmesi halinde Genel Müdürlük tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarına ücreti mukabilinde verilmek üzere basılı olarak da yayımlanabilir.

Tarihsel süreç değerlendirildiğinde; Resmî Gazete’nin Sureti Neşir ve Muamelatının Tarzı İcrasına Dair Yönetmelik Kanunların ve Nizamnamelerin Sureti Neşir ve İlanı ve Meriyet Tarihi Hakkında Kanunla Resmî Gazete’nin yayımı işi “Müdevvenat Müdüriyetine” verilmiş olup, 18/5/1929 tarihli ve 1452 sayılı Devlet Memurları Maaşatının Tevhid ve Tehadülüne Dair Kanunla bu birim Başvekaletin (Başbakanlık) hizmet birimleri arasında sayılmıştır. Bu birimin adı; 20/5/1933 tarihli ve 2187 sayılı Başvekalet Teşkilat ve Vazifeleri Hakkındaki Kanunla “Neşriyat Müdürlüğü”, 30/5/1937 tarihli ve 3154 sayılı Başvekalet Teşkilatı Hakkında Kanunla “Neşriyat ve Müdevvenat Dairesi”, 23/6/1943 tarihli ve 4443 sayılı Başvekalet Teşkilatı Hakkında Kanunla “Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğü”, 8/6/1984 tarihli ve 203 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunla “Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü” olarak değiştirilmiştir.

Resmî Gazete’ye erişim

27/6/2000 tarihinden itibaren çıkan Resmî Gazetelerin metinleri, internet üzerinden de günlük olarak yayımlanmaya başlanmıştır. Tüm Resmî Gazete sayılarına, ilk sayısının yayımlandığı 7/2/1921’den itibaren sitemizden erişim mümkün hale getirilmiştir.

21 Eki 2022 - 22:51 - Popüler Haberler

Muhabir  Serap Serap


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Gıda Hattı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Gıda Hattı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Gıda Hattı editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Gıda Hattı değil haberi geçen ajanstır.