Resmi Gazete'de bugün neler var? Resmi Gazete 18 Ekim 2022 kararlar, yönetmelikler, tebliğler

Resmi Gazete'de bugün neler var? Resmi Gazete, her gün gece yarısından sonra resmigazete.gov.tr adresinden yayınlanıyor. İşte, 18 Ekim 2022 Resmi Gazete kararlar, yönetmelikler, tebliğler...

Resmi Gazete'de bugün neler var? Her  gün genellikle gece saat 12'den (00:00) sonra yayınlanan Resmi Gazete kararları, birçok kişi tarafından her gün kontrol ediliyor. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? Resmi Gazete 18  Ekim 2022 kararlar, yönetmelikler, tebliğler neler? İşte güncel Resmi Gazete kararları...

Resmi Gazete nedir?

T.C. Resmî Gazete, Türkiye'nin 7   Ekim 1920 günü kurulan ve 7 Şubat 1921 tarihinden itibaren çıkmaya başlayan resmî gazetesidir. Amacı hükûmet, meclis ve  cumhurbaşkanı tarafından çıkan kararname, yasa, yönetmelik, genelge gibi kararları yayınlamaktır.

18 EKİM 2022 RESMİ GAZETE İÇİN TIKLAYIN

YASAMA BÖLÜMÜ
KANUN

7418 Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
ATAMA KARARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2022/535)

YÖNETMELİKLER

–– Yumurtacı Tavukların Korunması ile İlgili Asgari Standartlara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Ulusal Ajansı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
–– Sigortacılık Verilerinin Toplanması, Saklanması ve Paylaşılmasına Dair Yönetmelik
–– Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Kılavuzluğu Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 78) (Harcamaların Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesi)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/28)
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 17/10/2022 Tarihli ve 2022/ÖİB-K-68 ve 69 Sayılı Kararları
–– Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/28)

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 28/9/2022 Tarihli ve E: 2019/22, K: 2022/106 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 5/7/2022 Tarihli ve 2019/19788 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmi Gazete saat kaçta yayınlanıyor?

Resmi Gazete'nin herhangi bir yayınlandığı sabit saat yok. Ancak Resmi Gazete genellikle gece saat 12’den sonra yayınlanıyor. Resmi Gazete'nin içeriğine bağlı eğer bir yoğun gündem var ise Resmi Gazete'nin yayınlanma saati biraz daha geç saatlere bulabiliyor. Çok nadir de olsa Resmi Gazete bazı durumlarda sabaha karşı da yayınlanabiliyor. Resmi Gazete her gün www.resmigazete.gov.tr adresinden yayınlanıyor.

Resmi Gazete'nin ilk adı nedir?

Resmî Gazete'nin ilk ismi Takvim-i Vekayi'dir. Resmi Gazete'nin tarihi, Sultan II. Mahmut döneminde Tarihçi Esat Efendi'nin yönetiminde 11/11/1831 tarihinden itibaren haftada bir çıkarılan “Takvim-i Vekayi” gazetesine dayanmaktadır.

Resmi Gazete ne zaman kuruldu?

T.C. Resmî Gazete ilk olarak 7 Ekim 1920'de günü kurulmuştur ve 7 Şubat 1921 tarihinden itibaren yayınlanmaya başlamıştır. Resmi Gazete’nin amacı hükümet, meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan kararname, yönetmelik, yasa, genelge gibi kararları duyurmaktır.

Resmi Gazete tarihçe

Ülkemizde Devletin yayın organı olan ve birçok resmî işlemin geçerliliğinin bağlandığı Resmî Gazetenin kökeni, Sultan II. Mahmut döneminde Tarihçi Esat Efendi’nin yönetiminde 11/11/1831 tarihinden itibaren haftada bir yayımlanmaya başlanan “Takvim-i Vekayi” gazetesine dayanmaktadır.

Yeni Devletin Resmî Gazetesi ise, İstiklal Savaşı’nı yürütmek üzere         Ankara’da toplanan Büyük Millet Meclisi tarafından 7/10/1920’de tesis edilmiştir. Halen Resmî Gazetelerin ilk sayfasında görülen bu       tarih Resmî Gazete’nin kuruluş tarihi olup, 1 inci sayı kuruluştan dört ay sonra, Meclis’in 263 sayılı Kararnamesi ile 7/2/1921 günü “Cerîde-i Resmiyye” adıyla yayımlanmıştır. Gazetenin ismi 10/9/1923 tarihli 22 nci sayıda “Resmî Cerîde” olarak, 17/12/1927 tarihli 763 üncü sayıda ise “T.C. Resmî Gazete” olarak değiştirilmiş ve bugüne kadar aynı isimle yayımlanmaya devam edilmiştir.

Resmî Gazete ilk sayıdan 16 ncı sayıya kadar haftada bir; 16, 17 ve 18 inci sayılar iki haftada bir; 19, 20 ve 21 inci sayılar ise yine haftada bir pazartesi günleri yayımlanmıştır. Resmî Gazetenin 18/7/1921 tarihli 21 inci sayısı ile 10/9/1923 tarihli 22 nci sayısı arasında, gerçekleşen savaşlar nedeniyle, iki yılı aşkın bir süre geçmiştir. Bu süreçte kabul edilen 134 ilâ 338 numaralı kanunlar Resmî Gazetede yayımlanmadan yürürlüğe girmiştir.

1923 yılı Eylül ayında yayımlanan altı adet Resmî Gazete sayısında “Gayr-ı Resmî Kısım”a yer verildiği görülmektedir. Bu kısımda Gazi Mustafa Kemal Paşa ve diğer bazı devlet adamlarımızın dünyadaki gelişmelerle ilgili düşünceleri ile bazı Avrupalı gazeteci ve devlet adamlarının makaleleri yayımlanmıştır. Gayr-ı resmî kısma resmî kısımdan ayrı numara verilmiş olup halkın uluslararası gelişmeler hakkında bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.

22 nci sayıyla birlikte Resmî Gazetenin ilk sayfasına “Haftada üç defa neşrolunur.” ibaresi konulmuş olmakla beraber, bu düzen 22 ilâ 42 nci sayılar arasında devam etmiş, bundan sonra yayım zamanlarında düzensizlikler meydana gelmiştir. Örneğin 42 nci sayı ile 43 üncü sayı arasında bir hafta; 43 üncü sayı ile 44 üncü sayı arasında dört gün; 44, 45 ve 46 ncı sayılar arasında yine birer haftalık boşluklar olduğu, 1924 yılı Nisan ve Mayıs aylarında ikişer; Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında ise birer kez Resmî Gazete yayımlandığı görülmektedir. 7 Haziran 1925 tarihli 110 uncu sayıdan itibaren ise Resmî Gazete ayda ortalama yirmi sayı yayımlanır hale gelmiştir.

1/11/1928 tarihli ve 1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanunun yürürlüğe girmesiyle, 1/12/1928 tarihli 1054 üncü sayıdan itibaren Resmî Gazete bugün kullandığımız yeni alfabeyle basılmaya başlanmıştır.

22/6/1927 tarihli ve 5335 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulmuş olan Resmî Gazete’nin Sureti Neşir ve Muamelatının Tarzı İcrasına Dair Yönetmelik uyarınca 1929 yılından itibaren ulusal bayramlar, genel       tatil günleri ve   pazar günleri haricinde Resmî Gazete’nin her gün düzenli yayımına başlanmıştır. Bu Yönetmelikte yapılan değişiklikle 21/6/1970 tarihinden itibaren pazar günleri de Resmî Gazete yayımına başlanmıştır. O zamandan beri Resmî Gazete ulusal bayram ve genel tatiller haricinde, pazar günleri de dâhil olmak üzere her gün yayınlanmaktadır. 18/5/2009 tarihinde yapılan değişiklikle, hizmetin gerektirdiği hallerde ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de Resmî Gazete’nin yayımlanması mümkün hale gelmiştir.

Resmî Gazete’nin ulusal bayram ve genel tatil günleri dışında her gün yayımlanacağı ve hizmetin gerektirdiği hallerde ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de yayımlanabileceği hususu Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Resmî Gazete Hakkında Yönetmelikte de yer almaktadır.

Mezkûr mevzuat uyarınca zorunlu ve acil durumlarda, aynı sayıyı taşımak kaydıyla “Mükerrer” şerhi verilerek aynı gün içinde birden fazla Resmî Gazete yayımlanabilmektedir.

Resmî Gazete’nin içeriği

Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Resmî Gazete Hakkında Yönetmelik uyarınca Resmî Gazete’de yayımlanan hususlar şunlardır:

a) Kanunlar.

b)   TBMM İçtüzüğü ve Başkanlık Divanınca Resmî Gazete’de yayımlanması istenen Türkiye Büyük Millet Meclisi kararları.

c) Milletlerarası antlaşmalar ve sözleşmeler.

ç) Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile Cumhurbaşkanlığınca Resmî Gazete’de yayımlanması uygun görülen    karar ve genelgeler.

d) Özel kanunlarında Resmî Gazete’de yayımlanması öngörülen mahkeme kararları.

e) 24/5/1984 tarihli ve 3011 sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanunda belirtilen yönetmelikler.

f) Cumhurbaşkanı yardımcısı ile bakan atanması, görevine son verilmesi veya istifasına dair işlemler.

g) Cumhurbaşkanına vekâlet etme işlemleri.

ğ) Bağlı, ilgili veya ilişkili olunan kurum değişikliklerine dair kararlar.

h) Yüksek yargı organlarının üyeliğine seçilme kararları.

ı) Cumhurbaşkanınca yapılan seçme ve atamalar ile göreve son vermeler.

i) Sınır tespit kararları, idari bağlılık değişikliğine dair kararlar,  belediye kurulmasına dair kararlar, yer adlarının değiştirilmesine dair kararlar.

j) Özel kanunlarında Resmî Gazete’de yayımlanması belirtilen diğer işlemler.

Ayrıca, mezkûr mevzuat uyarınca Cumhurbaşkanlığınca Resmî Gazete’de yayımlanmasına lüzum görülen hususlar da Resmî Gazete’de yayımlanır.

Resmî Gazete Yasama, Yürütme ve İdare, Yargı ile İlanlar bölümlerinden 

oluşmaktadır.

Bu bölümler kapsamına giren içeriğin yayımlanmadığı günlerde Resmî Gazete’de yer almamaktadır.

Tarihsel süreç değerlendirildiğinde;

a) 22/6/1927 tarihli ve 5335 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulmuş olan Resmî Gazete’nin Sureti Neşir ve Muamelatının Tarzı İcrasına Dair Yönetmelik ile “Kanunlar, tefsirler, Büyük Millet Meclisi kararları, nizamnameler, kararnameler, talimatnameler, Şürayı Devlet kararları, Vekaletlerin tebligat ve tahriratı umumiyeleri, resmi mukavelename ve ilanların”,

b)23/5/1928 tarihli ve 1322 sayılı Kanunların ve Nizamnamelerin Sureti Neşir ve İlanı ve Meriyet Tarihi Hakkında   Kanun ile

“-Kanunlar, devletlerle münakit mukavele ve muahedelerle sair düveli akitler, inhisarı ve mali taahhüdü mutazammın mukaveye ve imtiyazlar, kanunların tefsiri, hususi af ilanı, cezaların tahfif veya tahvili veya tecili, tahkikat ve takibatı kanuniye icrası veya tecili, idam hükümlerinin infazı gibi ammeyi alakadar eden Büyük Millet Meclisi kararları ve Meclis zabıtları;

-Nizamnameler,

-Tasdikı aliye iktiran eden memuriyet kararnameleri;

-Umumi hizmetlerden birini ifa maksadiyle aktedilip İcra Vekilleri Heyetince tasdik olunan mukavele ve imtiyaznameler;

-Şürayı Devletçe nizamnamelerin tefsirine ve menafii umumiyeye hadim cemiyetlerin tasdikına ve imtiyaz ihtilaflarına ait ittihaz olunan kararlar ile ammeyi alakadar eden istişari mukarrerattan Başvekaletçe tasdik kılınanlar;

-Ref'i tezat ve tevhidi içtihada dair Temyiz Mahkemesi Heyeti Umumiyesince ittihaz olunan kararlar;

-Kanun ve nizamnamelerde Resmî Gazete ile neşri mecburi olarak irade edilen mevatın”,

Resmî Gazete’de yayımlanacağı hükme bağlanmıştır.

Resmî Gazete yayım yetkisi

Bugün itibariyle; Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Resmî Gazete Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete’nin Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü tarafından internet ortamında yayımlanacağını hükme bağlamıştır. Ayrıca, Resmî Gazete mezkûr mevzuat uyarınca arşivlenmek amacıyla ve lüzum görülmesi halinde Genel Müdürlük tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarına ücreti mukabilinde verilmek üzere basılı olarak da yayımlanabilir.

Tarihsel süreç değerlendirildiğinde; Resmî Gazete’nin Sureti Neşir ve Muamelatının Tarzı İcrasına Dair Yönetmelik Kanunların ve Nizamnamelerin Sureti Neşir ve İlanı ve Meriyet Tarihi Hakkında Kanunla Resmî Gazete’nin yayımı işi “Müdevvenat Müdüriyetine” verilmiş olup, 18/5/1929 tarihli ve 1452 sayılı Devlet Memurları Maaşatının Tevhid ve Tehadülüne Dair Kanunla bu birim Başvekaletin (Başbakanlık) hizmet birimleri arasında sayılmıştır. Bu birimin adı; 20/5/1933 tarihli ve 2187 sayılı Başvekalet Teşkilat ve Vazifeleri Hakkındaki Kanunla “Neşriyat Müdürlüğü”, 30/5/1937 tarihli ve 3154 sayılı Başvekalet Teşkilatı Hakkında Kanunla “Neşriyat ve Müdevvenat Dairesi”, 23/6/1943 tarihli ve 4443 sayılı Başvekalet Teşkilatı Hakkında Kanunla “Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğü”, 8/6/1984 tarihli ve 203 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunla “Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü” olarak değiştirilmiştir.

Resmî Gazete’ye erişim

27/6/2000 tarihinden itibaren çıkan Resmî Gazetelerin metinleri, internet üzerinden de günlük olarak yayımlanmaya başlanmıştır. Tüm Resmî Gazete sayılarına, ilk sayısının yayımlandığı 7/2/1921’den itibaren sitemizden erişim mümkün hale getirilmiştir.

17 Eki 2022 - 22:38 - Popüler Haberler

Mahreç  Serap Serap


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Gıda Hattı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Gıda Hattı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Gıda Hattı editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Gıda Hattı değil haberi geçen ajanstır.