Tarım Bakanlığı, 2023 stratejisini belirledi. İşte amaçlar ve hedefler!

Tarım ve Orman Bakanlığı Stratejik Planı 2019-2023 yayınlandı. Ülke kaynaklarının etkin, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde harekete geçirilip, ekonomik güvenliği, gıda arz güvenliğini ve insan sağlığını güvence altına almak misyonuyla hazırlanan Plan’da, gelecek beş yıla yönelik 7 amaç, 30 hedef ve 124 performans göstergesi yer alıyor.

Tarım Bakanlığı, 2023 stratejisini belirledi. İşte amaçlar ve hedefler!
Tarım Bakanlığı, 2023 stratejisini belirledi. İşte amaçlar ve hedefler!
+8
Haber albümü için resme tıklayın

Tarım ve Orman Bakanlığı Stratejik Planı 2019-2023 yayınlandı. Ülke kaynaklarının etkin, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde harekete geçirilip, ekonomik güvenliği, gıda arz güvenliğini ve insan sağlığını güvence altına almak misyonuyla hazırlanan Plan’da, gelecek beş yıla yönelik 7 amaç, 30 hedef ve 124 performans göstergesi yer alıyor.

Tarım, gıda, su ve ormanın 2023 yol haritasını oluşturan Tarım ve Orman Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Planı, Strateji Geliştirme Başkanlığının internet sayfasında yayınlandı.

Bakan Pakdemirli’den tarım ve gıdaya ilişkin önemli mesajlar

Toplam 78 sayfalık Plan’ın girişinde yer alan “Bakanın Mesajı” bölümünde görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dünya tarımını etkileyen en önemli faktörleri; iklim değişikliği, su kaynaklarındaki azalma ve küresel su talebindeki artış, güvenilir gıdaya olan talep, gıda fiyatlarındaki dalgalanmalar, iç/dış göçlerden kaynaklanan nüfus hareketliliği, tarım arazilerinin durumu ve doğal afetler olarak sıraladı. Pakdemirli, mesajında şunları kaydetti:

“Bu faktörleri dikkate alarak “Ülkemizdeki ekolojik kaynakların kalkınma modeli perspektifiyle etkin, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde harekete geçirilip ekolojik, bitkisel ve hayvansal katma değer vasıtasıyla ekonomik güvenliği ve gıda arz güvencesini sağlayarak, insan sağlığını güvence altına almak” misyonuyla dünyada ve bölgesinde söz sahibi bir ülke olmak temel hedefimizdir. Bu hedefler doğrultusunda, ekonomik ve fiziksel anlamda sürdürülebilirliği sağlamanın ve toplumumuza yeterli ve sağlıklı gıda sunumunu gerçekleştirmenin sorumluluğunu taşıyoruz. “Küresel ölçekte model bir ekolojik kaynak yönetimi” vizyonuyla, üretmekle kalmayıp ulaşılabilir, katma değeri yüksek, rekabet edebilir markalar oluşturmanın gayreti içerisindeyiz.

“Tarım ve ormancılık, ülke güvenliği için de stratejik öneme sahip!”

Türkiye ekonomisi ve sosyal yapısında en önemli sektörlerin başında gelen tarım ve ormancılık etkin ve kararlı politikalar ile ekonomimize önemli katkılar sağlayan bir sektör olmaya devam edecektir. Bu anlayış çerçevesinde, ülke güvenliğinde de stratejik öneme sahip bu sektörün, son dönemde yakaladığı ivmeyi gelecek dönemde sürdürmesi için çalışmalarımız aralıksız devam edecektir.

Bakanlık ve ülke olarak 2023 hedeflerimize ulaşmada büyük katkısı olacağına inandığımız 2019-2023 Stratejik Planı küresel hedeflerle uyumlu, ülkenin sürdürülebilir büyüme ve kalkınmasını destekleyen bir çerçevede hazırlanmıştır. Bu kapsamda kamu mali yönetimi ve kontrol sisteminin getirdiği stratejik yönetim anlayışı ile ulusal kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması hedeflenmektedir.”

7 amaç, 30 hedef, 124 performans göstergesi

Tarım ve Orman Bakanlığının stratejik planı ile politikalar doğrultusunda geleceği planlayarak, sonuç odaklı, hedeflere dayalı yönetim anlayışının yerleşmesi ve hizmetlerde kalitenin artırılmasının amaçlandığı vurgulanan Plan’da, 2019-2023 yıllarını kapsayan stratejik plan çalışmalarında iyi yönetim ilkeleri doğrultusunda katılımcı yaklaşımla iç ve dış paydaşlardan alınan görüş ve öneriler dikkate alınarak gelecek beş yıla yönelik 7 amaç, 30 hedef ve 124 performans göstergesi belirlendiği bildirildi. Plan’da Bakanlığın Misyonu, Vizyonu ve Temel Değerler de şöyle yer aldı:

“2019-2023 Plan döneminde;

Misyonumuz: “Ülkemizdeki ekolojik kaynakların kalkınma modeli perspektifiyle etkin, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde harekete geçirilip ekolojik, bitkisel ve hayvansal katma değer vasıtasıyla ekonomik güvenliği, gıda arz güvenliğini ve insan sağlığını güvence altına almak”

Vizyonumuz: “Küresel ölçekte model bir ekolojik kaynak yönetimi”

Temel Değerlerimiz ise;

  • Erişilebilirlik
  • Kurumsal Dürüstlük
  • Özverili Çalışma ve Gelişime açıklık
  • Duyarlılık
  • Kalite
  • Uzmanlık
  • Toplumsal Sorumluluk
  • Paydaş odaklılık
  • Bilimsellik
  • Sonuç Odaklılık

Amaç ve Hedefler

Bakanlığın 2019-2023 stratejik planında yer alan amaç ve hedefler de şöyle sıralandı:

1. Kırsal alanda refahı yükseltmek, tarımsal üretimde verim ve kaliteyi artırarak istikrarlı gıda arzını sağlamak

1.1. Bitkisel ürünlerde arz güvencesini sağlamak, yeni çeşit, metot ve teknoloji geliştirmek

1.2. Hayvansal ürünlerde arz güvencesini sağlamak, yeni ırk, metot ve teknoloji geliştirmek

1.3. Rekabet gücü yüksek, sürdürülebilir bir tarım sektörü için uygun politika araçlarını geliştirmek

1.4. Üreticilere ve tüketicilere yönelik eğitim stratejileri ve danışmanlık sistemi geliştirmek

1.5. Kırsalda gelir ve istihdam olanaklarını artırmak, kırsal ekonomiyi çeşitlendirmek

Gıda güvenliği uygulamaları geliştirilecek

2. Üretimden tüketime kadar gıda, yem güvenilirliğini sağlamak, bitki, hayvan sağlığı ve refahına yönelik gerekli tedbirleri almak

2.1. Gıda ve yem resmi kontrol hizmetlerinin etkinliğini artırmak

2.2. Gıda güvenilirliğine ilişkin doğru ve güncel bilgi sunmak, gıda güvenilirliğine yönelik uygulamaları geliştirmek

2.3. Bitkisel üretimde çevreye duyarlı bitki sağlığı tedbirleri almak

2.4. Hayvan hastalık ve zararlıları ile ilgili mücadele hizmetlerini geliştirmek, hayvan refahını korumak

2.5. Hayvan hastalıkları ile mücadelede kullanılan veteriner sağlık ürünlerinin kalite ve etkinliklerini artırmak

3. Balıkçılık ve su ürünleri kaynaklarını korumak, sürdürülebilir işletimini sağlamak

3.1. Su ürünleri türlerinin stok durumlarını izlemek ve yönetim planlarını hazırlamak

3.2. Su ürünlerini ve kaynaklarını korumak için kontrol ve denetimlerin etkinliğini artırmak

3.3. Su ürünleri üretimini artırmak

Toprak ve su kaynakları verimli kullanılacak

4. Toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimini sağlamak

4.1. Toprak ve su kaynaklarının korunmasını ve verimli kullanılmasını sağlamak

4.2. Taşkın ve kuraklığın olumsuz etkilerini kontrol altına almak maksadıyla yönetim planlarını hazırlamak

4.3. Yerüstü sularının kalite sınıflarını ve yeraltı sularının kalite ve miktar durumlarını belirlemek

4.4. Suyun miktar ve kalite olarak korunması ve kullanılması için AB mevzuatı ile uyumlu bütüncül planlamalar yapmak

İklim değişikliği ile mücadele çalışmaları

5. İklim değişikliği, çölleşme ve erozyonla etkin mücadele etmek

5.1. Çölleşme ve erozyonla mücadele kapasitesini artırmak,

5.2. Çölleşme/Arazi tahribatı ve erozyona maruz bölgelerin izleme değerlendirme alt yapısını oluşturmak

5.3. Çölleşme/Arazi tahribatı ve erozyonla mücadelede plan ve projeler hazırlamak

5.4. İklim değişikliğinin tarım üzerine olası etkilerini ölçmek ve tedbir almaya yönelik öneriler geliştirmek

6. Biyolojik çeşitliliği korumak ve sürdürülebilir yönetimini sağlamak

6.1. Genetik kaynakları korumak, sürdürülebilir kullanımını sağlamak

6.2. 2873 sayılı Milli Parklar Kanununa tabi korunan alanlarda etkin yönetimi sağlamak ve tabiat turizmini geliştirmek

6.3. Doğal, tarihi ve kültürel kaynak değerlere sahip alanları tespit ederek korunan alan olarak ilan etmek, sürdürülebilir yönetimini sağlamak

6.4. Biyolojik çeşitliliğin korunmasını ve devamlılığını sağlamak, bilinçlendirme çalışmaları yapmak

6.5. Yaban hayatı ve av yönetiminde sürdürülebilirliği sağlamak

7. Kurumsal kapasiteyi geliştirmek

7.1. Uluslararası alanda daha etkin bir şekilde yer almak ve uluslararası örgütlerin karar süreçlerine dahil olmak

7.2. Bilgi sistemlerini geliştirmek ve bilgi güvenliğini sağlamak

7.3. Kurumsal yönetim sistemini etkin hale getirmek

7.4. Ar-Ge kapasitesini geliştirmek ve sonuçlarının uygulamaya aktarılmasını sağlamak

Temel Performans Göstergeleri

Gıda denetimleri sayısı yıllık 1 milyon 600 bine ulaşacak

Plandaki temel performans göstergelerine göre, Plan döneminin sonu olan 2023 yılında;

2018 yıl sonu itibariyle 102 olan ağaçlandırma, erozyon kontrolü, sel, çığ, heyelan vb. uygulama projelerinin sayısı 250’ye,

Korunan alan sayısı 239’dan 389’a,

Bitkisel üretim için geliştirilecek çeşit sayısı 68’den 347’ye,

Desteklenen tarıma dayalı sanayi işletme sayısı 1.647’den 4.200’e,

Su ürünleri kontrol denetim sayısı 86.000’den 531.000’e,

Mera ıslah alanı 9.500.000’den 12.000.000’e,

Gıda işletmelerinde yıllık resmi kontrol sayısı 1.124.918’den 1.600.000’e,

Hastalıktan ari işletme sayısı 1.008’den 2.120’ye,

Yıllık kırmızı et üretimi 1.118.695 tondan 1.700.000 tona,

Eğitimler sonucu verilen yıllık sertifika/belge sayısı 26.000’den 26.250’e çıkacak.

Bakanlığın mali kaynak öngörüleri

Plan’ın “Mali Kaynak Analizi” başlıklı bölümünde, “Bakanlığımız mali kaynaklarını; Genel Bütçe, Döner Sermaye Gelirleri ve AB-IPA Fonları oluşturmaktadır. Bakanlığımız 2019-2023 Stratejik Planı’nda yer alan hedeflere ilişkin yatırımların finansmanında bütçe kaynaklarının yanı sıra alternatif kaynaklardan da yararlanılmaya devam edilecektir” ifadesi kullanıldı.

Tahmini Kaynak (TL)

Bakanlıkta çalışanların sayısı

Stratejik Plan’daki rakamlara göre, Tarım ve Orman Bakanlığında 5 bin 878’i merkez, 59 bin 989’u taşra teşkilatında olmak üzere toplam 65 bin 867 personel çalışıyor. Bunlardan 46 bin 535’i memur, 12 bin 431’i kadrolu işçi, bin 507’si geçici işçi, 5 bin 394’ü ise 4/B sözleşmeli personel olarak istihdam ediliyor.

11 Kas 2019 - 15:25 - Tarım

Muhabir  Mehmet Ali Çıtak


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Gıda Hattı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Gıda Hattı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Gıda Hattı editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Gıda Hattı değil haberi geçen ajanstır.