Çiğ süt desteği ve sözleşmeli usulde süt alımında yeni kriterler!

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiğ sütün sözleşmeli usulde alım satımı konusunda değişiklikler yaparken, çiğ süt desteği ve süt piyasasının düzenlenmesi kriterleri de belirlendi. Çiğ inek sütünün sözleşmeli usulde sınıflandırılarak pazarlanmasının tüm illerde uygulama tarihi de, 2022 yılından 1 Mayıs 2021 tarihine çekildi.

Çiğ süt desteği ve sözleşmeli usulde süt alımında yeni kriterler!
Çiğ süt desteği ve sözleşmeli usulde süt alımında yeni kriterler!
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiğ sütün sözleşmeli usulde alım satımı konusunda değişiklikler yaparken, çiğ süt desteği ve süt piyasasının düzenlenmesi kriterleri de belirlendi. Çiğ inek sütünün sözleşmeli usulde sınıflandırılarak pazarlanmasının tüm illerde uygulama tarihi de, 2022 yılından 1 Mayıs 2021 tarihine çekildi.

Çiğ Sütün Sözleşmeli Usulde Alım Satımına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 27 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Sözleşmeli usulde pazarlanacak çiğ süt için parite

Yönetmelikte, “Parite: 1 litre çiğ inek sütü bedeli ile satın alınabilecek en az % 19 ham proteinli ve 2700 kcal/kg metabolik enerjili kg cinsinden sığır süt yemi miktarını,” olarak tanımlandı.

Çiğ süt sözleşmeleri, taraflarca mutabakatla düzenlenerek imza edilecek.

Üreticiler veya bunların ortağı/üyesi bulunduğu üretici örgütleri ile alıcılar arasında imzalanan sözleşme, noter tarafından ve/veya Bakanlık il/ilçe müdürlüklerince onaylanacak. Sözleşme bilgileri, Bakanlık il/ilçe müdürlükleri tarafından yedi iş günü içinde Bakanlıkça kullanılan süt kayıt sistemine kaydedilecek.

Üretici, çiğ süt karşılığı yem aldığında parite 1,3’ün altında olamayacak

Üretici, gönüllülük esası çerçevesinde alıcıdan çiğ süt bedeli karşılığı kesif yem alacaksa, parite 1,3’ün altında olamayacak. Süt üretiminde kullanılan diğer girdiler de sözleşme kapsamında temin edilebilecek.

Alıcı, aldığı çiğ sütün bedelini üretici ve/veya üretici örgütlerine 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümlerine uygun olarak sözleşmede belirtilen vadede ödeyecek.

Sözleşmede, çiğ sütün fiyatının Bakanlıkça çıkartılan Tebliğe göre belirlenmesi halinde, taraflar yönetmelikle belirtilen şartlara uyacaklar.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelik hükümlerini, Tarım ve Orman Bakanı yürütecek.

Çiğ süt desteği ve piyasa düzenleme tebliği

Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği (No: 2021/22) de, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Çiğ süt üretimi ve kalitesi ile uygulanan hayvancılık politikalarının etkinliğini artırmak suretiyle çiğ süt üretiminde sürdürülebilirliği sağlamak üzere yetiştiricilerin desteklenmesi amacıyla yayımlanan Tebliğ, 2021-2022 Yıllarında Yapılacak Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Kararda yer alan destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

DİTAP üzerinden sütünü satan üreticiye ilave destek

Çiğ süt desteklemesi; üretmiş olduğu çiğ sütü, süt işleme tesislerine, fatura veya müstahsil makbuzu karşılığında kendisi, üretici/yetiştirici örgütü veya bunların %50’nin üzerinde paya sahip oldukları ortaklıkları vasıtasıyla satan ve Bakanlık Süt Kayıt Sistemi (BSKS) veri tabanına aylık olarak kaydettiren bir üretici/yetiştirici örgütüne üye/ortak olan yetiştiricilere ödenecek.

Destekleme, hazırlanan ödeme icmalleri esas alınarak; inek, manda, koyun ve keçi sütü ile soğutulmuş inek sütü ve üretici/yetiştirici örgütleri kanalı ile pazarlanan soğutulmuş inek sütü ve Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/64) çerçevesinde sınıflandırılan inek sütünün sınıfına göre Bakanlığın belirleyeceği dönemler, kriterler ve birim fiyatlar üzerinden ödenecek.

Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) üzerinden doğrudan veya üyesi olduğu üretici/yetiştirici örgütü üzerinden satan üretici/yetiştiricilere Bakanlığın belirleyeceği dönemler ve birim fiyatlar üzerinden ilave destekleme ödemesi yapılacak.

ESK’ya satışlarda destekleme ödemesi

Ürettiği çiğ sütü, süt piyasasının düzenlenmesi uygulaması kapsamında, üretici örgütleri aracılığı ile süt ürününe çevirterek Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne satan üreticiler, 1 kg karşılığı süt ürünü eşdeğeri süt miktarı esas alınarak, desteklemeden yararlandırılacak.

Çiğ Sütün Arzına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/20) kapsamında hastalıktan ari işletme belgeli süt üreten işletmeler, ürettikleri çiğ sütü, faaliyet alanında sütün arzı/satışı bulunan işletme kayıt belgesine sahip ve BSKS’ye kayıtlı yerel perakendecilere, işletme kayıt belgesine sahip BSKS’ye kayıtlı süt dolum tesislerine, sözleşme, fatura veya müstahsil makbuzu karşılığında satmaları şartıyla çiğ süt desteklemesinden yararlandırılacak.

Çiğ süt desteklemesinin başvuru yeri, şekli ve zamanına ilişkin şart ve kurallara yer verilen Tebliğe göre, 1/1/2021 tarihinden geçerli olmak üzere satılan çiğ sütlere ait fatura/müstahsil makbuzu ve çiğ süt tedarik sözleşmesi üretici/yetiştirici örgütlerine teslim edilecek.

Çiğ süt desteklemesinden yararlanacakların işletmesi ve sütün elde edildiği hayvanlar, TÜRKVET’e kayıtlı olacak.

Çiğ süt toplama ve depolama sorumlusuna Mesleki Yeterlilik Belgesi şartı

Çiğ süt desteklemesi ve BSKS ile ilgili olarak yapılacak çalışma ve uygulama esasları, Hayvancılık Genel Müdürlüğü (HAYGEM) tarafından belirlenecek.

31/12/2022 tarihinden sonra çiğ süt toplama ve/veya depolama sorumlusu olarak çalışacak kişiler, 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun kapsamında T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Mesleki Yeterlilik Kurumunca ve/veya mesleki yeterlilik kurumu tarafından akredite edilmiş üretici/yetiştirici örgütü ve/veya kurum ve kuruluşlarca mesleki yeterlilik eğitimine katılarak Mesleki Yeterlilik Belgesi almak zorunda olacak.

Kesinti tutarları

Kendi kuruluş kanununa göre merkez birliğini kurmuş olan, 5996 sayılı Kanuna göre kurulmuş ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri ve/veya 5200 sayılı Kanuna göre kurulmuş üretici birlikleri ve/veya 1163 sayılı Kanuna göre kurulmuş, kuruluşuna Bakanlıkça izin verilen hayvancılık faaliyeti yürüten tarımsal amaçlı kooperatif üyeleri ile Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (PANKOBİRLİK) ve bağlı kooperatiflerinin ortaklarının hak ettikleri desteklerden 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu gereğince gelir vergisi tevkifat oranında kesinti yapıldıktan sonra, çiftçi örgütlerini güçlendirme adı altında aşağıdaki oranlarda sistem üzerinden kesinti yapılacak. Kalan miktar yetiştiricilerin/üreticilerin hesabına ödenecek.

Tebliğde yer alan destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce, haciz/icra, temlik ve benzeri işlemler yapılmayacak.

Tebliğ kapsamındaki desteklemelerden, Tebliğde belirlenen hükümlere uymayanlar, Gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve/veya belge ibraz edenler, Kamu kurum ve kuruluşları yararlandırılmayacak.

Yürürlükten kaldırılan 9/6/2020 tarihli ve 31150 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği’ne (Tebliğ No: 2020/15) göre başvuruları yapılmış ve sonuçlandırılamamış işlemler, aynı Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılacak.

Tebliğ 1/1/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

Çiğ süt, tüm illerde sınıflandırılarak satın alınacak

Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/64)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/23) de, 27 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yayımlanan Tebliğle, Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ’in “(2) Bu Tebliğ, 2020-2021 yıllarında Çanakkale, Burdur ve Aksaray illerinde, 2022 yılından itibaren ise tüm illerde uygulanır” hükmünü içeren 5’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “2022 yılından” ibaresi, “1/5/2021 tarihinden” olarak değiştirildi.

Böylece sözleşmeli usulde sanayiye arz edilen çiğ inek sütünün bileşimine göre sınıflandırılması uygulaması, tüm illerde 1 Mayıs 2021 tarihi itibariyle başlatılmış oldu.

27 Haz 2021 - 07:40 - Tarım

Muhabir  Mehmet Ali Çıtak


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Gıda Hattı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Gıda Hattı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Gıda Hattı editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Gıda Hattı değil haberi geçen ajanstır.