Sayıştay: Tarım Bakanlığının mali raporları doğru ve güvenilir değil!

Tarım ve Orman Bakanlığının 2020 Yılı Denetim Raporu’nu yayımlayan Sayıştay, Bakanlığın 2020 yılına ilişkin mali rapor ve tablolarının, “doğru ve güvenilir bilgi içermediği” kanaatine varıldığını bildirdi. Denetim Raporu’nda Bakanlık hesaplarında milyonlarca liralık uyumsuzluk tespitlerine de yer verildi.

Sayıştay: Tarım Bakanlığının mali raporları doğru ve güvenilir değil!
Sayıştay: Tarım Bakanlığının mali raporları doğru ve güvenilir değil!
+5
Haber albümü için resme tıklayın

Tarım ve Orman Bakanlığının 2020 Yılı Denetim Raporu’nu yayımlayan Sayıştay, Bakanlığın 2020 yılına ilişkin mali rapor ve tablolarının, “doğru ve güvenilir bilgi içermediği” kanaatine varıldığını bildirdi. Denetim Raporu’nda Bakanlık hesaplarında milyonlarca liralık uyumsuzluk tespitlerine de yer verildi.

Sayıştay Başkanlığı tarafından 2020 yılı denetimleri sonucunda hazırlanan; Genel Uygunluk Bildirimi, Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu, Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu, Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporu ve kamu idarelerine ilişkin 194 adet Sayıştay denetim raporu TBMM’ye sunulduktan sonra, Sayıştay’ın web sitesinde kamuoyuna duyuruldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 Yılı Denetim Raporu

Bu kapsamda kamuoyuna açıklanan Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 Yılı Sayıştay Denetim Raporu, çarpıcı bulgular içeriyor.

“Tarım ve Orman Bakanlığının 2020 yılına ilişkin geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki mali rapor ve tablolarının “Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular” bölümünde açıklanan nedenlerden dolayı doğru ve güvenilir bilgi içermediği kanaatine varılmıştır” denilen Rapor, denetimler sonucunda tespit edilen hususlara Bakanlık tarafından verilen cevapların değerlendirilmesi suretiyle düzenlendi.

Mali rapor ve tablolara verilen görüş ile ilgili olan 17 bulgu, raporda “Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular” başlığı altında sıralanırken, “Diğer Bulgular” başlığı altında 19 bulguya yer verildi.

A. Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular

Bulgu 1:Bakanlıkça Uygulanan İdari Para Cezalarının Muhasebeleştirilmemesi ve Raporlanmaması

Tarım ve Orman Bakanlığınca gerek kendi mevzuatı, gerekse uygulanmasından sorumlu bulunduğu Kanunlara dayanılarak verilen idari para cezalarının (İPC) muhasebeleştirilmediği ve dolayısıyla faaliyet sonuçları tablosunda yer almadığı tespit edilmiştir.

Bakanlığın görev alanındaki yasalara göre 2020 yılında uyguladığı para cezalarının tutarı ve mahiyeti konusunda herhangi bir yardımcı bütünleşik kayıt sistemi bulunmadığından bu yılda uygulanan cezaların tutarı belirlenememiştir.

Bahse konu husus 2018 ve 2019 yılı Sayıştay Denetim Raporlarında bulgu konusu yapılmış olmakla birlikte halen çözüme kavuşturulmamıştır.

Banka hesapları teyit edilemedi

Bulgu 2: Banka Hesaplarının Tam Olarak Raporlanmaması ve Mali Tablolardaki Banka Mevcudunun Tutanaklarla Teyit Edilememesi

2020 yılı Dönem sonu bilançosu ile raporlanan Banka hesaplarının 262.237.404,68 TL banka mevcudu Banka tespit tutanaklarının düzenlenmediği, haricen tespit edilen 221.665.224,46 TL Banka mevcudunun ise raporlanmadığı tespit edilmiştir.

Bulgu 3: Proje Özel Hesabının Mevcudunun Tutanaklarla Teyit Edilememesi

2020 yılı Dönem sonu bilançosu ile raporlanan Proje Özel hesaplarının 21.417.174,91 TL banka mevcudu Banka tespit tutanakları düzenlenmediğinden teyit edilememektedir.

Bulgu 4: Kişilerden Alacaklara Esas Bilgi ve Belgelerin Eksik Olması ve İlgili Hesabın Tam ve Doğru Olarak Raporlanmaması

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nde belirtilen bilgileri içerecek şekilde düzenlenmemiş kişilerden alacaklar hesabının, bazı muhasebe birimlerinde alacak bakiye verdiği görülmüştür.

Tarımsal kooperatiflere kullandırılan krediler gerçek tutarı göstermiyor

Bulgu 5: Kurumca Verilen Borçlardan Alacakların Tam ve Doğru Olarak Raporlanmaması

Tasfiye edilen fonlar (Ağaçlandırma Fonu ve Orman Köylüleri Kalkınma Fonu) tarafından kullandırılan kredilerden kaynaklı alacakların kaynağı ve dayanakları tespit edilememiştir.

Bulgu 6: Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere Kullandırılan Kredilerden Kaynaklanan Alacakların Gerçek Tutarı Göstermemesi

Tarım ve Orman Bakanlığı Bütçesinin “Borç Verme” tertibinden T.C. Ziraat Bankası aracılığı ile Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere kullandırılan sabit yatırım ve işletme sermayesi niteliğinde krediler ile kredi geri dönüşlerinin anapara, faiz vb. ayrıntısına ve vade yapılarına göre muhasebeleştirilmedikleri gibi bunların takip ve tahsilinin usulüne uygun gerçekleştirilip gerçekleştirilmedikleri idare kayıtlarından teyit edilememektedir.

Taşınır ve taşınmaz hesabında milyonlarca lira tespit edilemedi

Bulgu 7: Bakanlık Taşınırlarının Tam, Doğru ve Uygun Değerle Raporlanmaması

Taşınırlara ilişkin yapılan sayımlar sonrası harcama birimleri tarafından düzenlenen taşınır hesap cetvellerinin üst yönetici adına konsolide edilmesi neticesinde üretilen cetvellerden, Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 yılı Bilançosunda yer alan tutardaki taşınırın fiziki olarak mevcut olmadığı anlaşılmaktadır.

Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 Bilançosunda toplam 1.349.506.359,03 TL taşınır yer almakta iken, İdari Taşınır Mal Yönetimi İcmallerinde aynı taşınırlar için kayıtlı tutar 1.341.764.686,84 TL olup, fiili sayımlar sonucunda düzenlenen taşınır kayıtlarına göre, 7.741.672,19 TL fazla taşınır raporlanmıştır.

Bilançoda kayıtlı tutardan 7.741.672,19 TL kadar taşınır mevcudiyetinde eksiklikler ortaya çıkmıştır.

Bulgu 8: Bakanlığın Yönetiminde ve Kullanımındaki Taşınmazlarının Noksansız ve Tam Olarak Raporlanmaması

Bakanlık 2020 yılı dönem sonu bilançosu ile raporlanan taşınmaz hesaplarına ait 2.322.949.965,20 TL tutar tam olarak teyit edilememekle birlikte; Bakanlığın yönetiminde ve kullanımındaki taşınmazların tamamının mali tablolarda raporlanmadığı tespit edilmiştir.

Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 Bilançosunda taşınmazların raporlandığı Maddi Duran Varlıklar hesap grubunun gerçek durumu yansıtmadığı kanaatine ulaşılmıştır.

“Hesaplar gerçek durumu yansıtmıyor”

Bulgu 9: Geçici Kabul İşlemleri Yapılan Yatırımlara İlişkin Tutarların İlgili Maddi Duran Varlıklar Hesabına Aktarılmaması

Geçici kabulü yapılan yapım işlerine ait yatırım tutarlarının, ilgili maddi duran varlık hesaplarına aktarılmayıp, Bakanlık Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında izlendiği görülmüştür.

Bulgu 10: Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabının Gerçek Durumu Yansıtmaması

2020 yılı Dönem sonu bilançosu ile raporlanan ve Bakanlığın hurda varlıklarını izlemek için kullandığı Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabının 55.919.209,81 TL bakiyesinin, gerçek durumu yansıtmadığı görülmüştür.

Bulgu 11: Haklar Hesabında Raporlanan Varlıkların idari Kayıtlarla Teyit Edilememesi

Bakanlık 2020 Yılı Bilançosu ile raporlanan Haklar Hesabının 283.348.097,48 TL bakiyesi, harcama birimlerde izlenmesi gereken idari kayıtlarla teyit edilememektedir.

2020 yılı ve öncesi muhasebe kayıtlarının incelenmesi sonucunda Haklar Hesabı bakiyesinin yıllar içinde yalnızca arttığı tespit edilmiştir. Haklar Hesabında izlenen 283.348.097,48 TL tutarında varlık herhangi bir kayıt sistemi ile izlenmediğinden, teyit edilememiştir.

Gider taahhütleri hesaplarla uyuşmuyor

Bulgu 12: Sözleşmeye Dayanılarak Girişilen Bazı Gider Taahhütlerinin Nazım Hesaplarda izlenmemesi

Sözleşmeye dayanılarak girişilen gider taahhütlerinden yıllara sari işlerin taahhüt kayıtlarının Gider Taahhütleri Hesabı ile Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabında izlenmediği görülmüştür.

Yapılan incelemede, 2020 yılında imzalanan toplam 38.985.020,18 TL sözleşme bedelli 29 işin taahhüt kayıtlarının nazım hesaplarda izlenmediği ve bu gider taahhütlerine ait bilgilerin taahhüt kartlarına kaydedilmediği, muhasebe birimine bildirilmediği bu nedenle de bilanço dip notlarında hataya neden olunduğu tespit edilmiştir. Önceki yıllarla ilgili bu bilgilere henüz ulaşılamadığından tespit yapılamamıştır.

UNDP Proje ödeneklerinin kullanımı

Bulgu 13: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile Bakanlık Arasında Yapılan Anlaşma Kapsamındaki Proje Giderlerinin Gerçekleşmeden Yapılması

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü (TRGM) bütçesine Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile yapılan anlaşmadan doğan kalkınma projeleri için konulan ödeneklerin harcanmasında, 5018 sayılı Kanun'da belirtilen gider gerçekleştirme işlemlerinin tamamlanması gerekliliğine uyulmadığı, projeler doğrultusunda yapılmış masraflar için ödeme yapılması yerine, muhasebe yetkilisi mutemetliği yetkisi de bulunmayan UNDP Yöneticiliği adına açılmış bulunan banka hesaplarına transfer edilmesi suretiyle bütçeden giderleştirildiği ve harcamaların bu banka hesaplarından yapıldığı tespit edilmiştir.

Tablodan anlaşılacağı üzere, 2020 yılında TRGM tarafından ödeme emrine bağlanan toplam 40.725.484,84 TL bütçe gideri yapıldığı halde, UNDP tarafından aynı amaçla açılmış olan bankadaki hesaplarından hak sahiplerine 19.651.525,06 TL ödemede bulunulmuştur. Geçmiş yıllardan gelen bakiyelerde hesaba katıldığında 2020 yılsonunda bahse konu UNDP yöneticiliği banka hesapları 24.930.812,07 TL bakiye ile ertesi yıla devretmiştir. Bu tutar, 2020 yılı ödeneklerinden aktarıldığı halde harcanmayan tutarlar ile geçmiş yıllardan harcanmadığı için 2020 yılına devredilen tutarlardan kaynaklanmaktadır.

Mera gelirleri eksik raporlanmış!

Bulgu 14: Mera Kira Gelirleri ile Ot Bedeli Olarak Tahsil Edilen Gelirlerinin Faaliyet Sonuçlarında Noksan Raporlanması

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü hesaplarında tahsilatı gerçekleştirilen ve 4342 sayılı Mera Kanunu’ndan kaynaklanan mera kira gelirleri ile ot bedellerinden bir kısmının tahsilatlarının 2020 yılı faaliyet hesaplarında gösterilmediği tespit edilmiştir.

Genel Müdürlük hesaplarında 31.12.2020 tarihi itibariyle 4.635.439,00-TL bakiye bulunduğu, anılan bakiyenin ise; mera, yaylak ve kışlakların kiralanması sonucu tahsil edilen gelirler ile söz konusu yerlerin tahsis amacının değiştirilmesi sonucu tahsil edilen ot bedellerinden kaynaklandığı görülmüştür. Sonuçta, Mera Kanunu çerçevesinde ilgililerden tahsil edilen 4.635.439,00-TL gelir, Tarım ve Orman Bakanlığının 2020 yılı faaliyet gelirleri ve banka hesaplarında raporlanmamıştır.

Tarımsal destekleme ödemeleri

Bulgu 15: Tarımsal Destekleme Ödemelerinde Gerçekleştirme İşlemleri Tamamlanmaksızın Bütçeden Harcama Yapılması

Bakanlık Harcama Birimleri bütçelerine Tarımsal Destekleme Ödemeleri kapsamında konulan ödeneklerin 5018 sayılı Kanun’da belirtilen gider gerçekleştirme işlemleri tamamlanmadan ödendiği, ödemelerin hak sahipleri yerine, muhasebe yetkilisi mutemetliği yetkisi de bulunmayan ilgili harcama birimi/genel müdürlükler tarafından açılmış bulunan banka hesaplarına transfer edilmek suretiyle giderleştirildiği, hak sahiplerine ödemelerin bu hesaplardan yapıldığı, ödemelerden önce muhasebeleştirilmesi gereken vergi, komisyon, haciz, kesinti vb. mali işlemlerin muhasebe dışında kaldıkları tespit edilmiştir.

Tarımsal Destekleme Ödemeleri kapsamında yürütülen işlemlerin muhasebe yetkilisi veya mutemetleri dışındaki kişilerce alınması, saklanmasının ve ödenmesi “yetkisiz tahsil ve ödeme” yasağına aykırılık teşkil etmektedir.

Yukarıdaki tablonun incelenmesinden de görüleceği üzere, Harcama birimleri itibarıyla muhasebede gerçekleşen bütçe giderleri ile banka hesaplarından hak sahibine yapılan ödemeler arasında lehte ve aleyhte farklar bulunmakta olup, 2020 yılında tarımsal destekleme kapsamında toplam 21.943.631.061-TL bütçe gideri yapıldığı, ilgili banka hesapları dışında doğrudan ilgililerine ödenen Tarım sigortaları, IPARD projeleri ulusal katkı tutarları, tarımsal sulama elektrik desteği vb. ödemeleri hariç olmak üzere, fiilen hak sahiplerine 19.161.061.323,41-TL ödemede bulunulmuştur. Muhasebe biriminde tutulmayan banka hesaplarının 2019 yıl sonu bakiyesi 34.553.827,41 TL iken, 2020 yıl sonu bakiyesi ise 23.228.508,30-TL’dir.

Yatırım ödeneklerinin giderleştirilmesi

Bulgu 16: 2020 Yılı Bütçesindeki Yatırım Projelerine Ait Ödeneklerin Ait Olduğu Yılda Gerçekleştirilmeden Giderleştirilmesi

Bakanlık harcama birimleri tarafından yürütülen projeler için konulan ödenekler, projeler için öngörülen iş, mal ve hizmetler alınmadan ve hiçbir harcama yapılmadan, il özel idaresi hesaplarına para transferi yapılarak kullanılmakta ve gerçekleştirme işlemleri yapılmaksızın yılı bütçesinden gider yapılmaktadır.

Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 yılı Bütçesinde Sermaye Giderleri harcama kalemine konulan ve Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesine ait 7.000.000-TL, Hayvancılığı Geliştirme Projesine ait 7.634.000-TL, Tabiat Parkları Yapımı Projelerine ait 5.600.000-TL ve Muhtelif işler Projesi-Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesine ait 8.114.000-TL olmak üzere toplam 28.348.000-TL ödenek İl Özel İdarelerine aktarılmıştır. Yapılan aktarım, hiçbir gider kalemine harcanmadan il özel idarelerine transfer edilerek giderleştirilmiştir.

Hayvancılık proje ödenekleri

Bulgu 17: Bütçeden Yapılan Hayvancılığı Geliştirme Projesi Kapsamındaki Proje Ödemelerinin Gerçekleştirme İşlemleri Tamamlanmaksızın Yapılması

Bakanlık Harcama Birimleri bütçelerine Hayvancılığı Geliştirme Projesi kapsamında konulan ödeneklerin 5018 sayılı Kanun’da belirtilen gider gerçekleştirme işlemleri tamamlanmadan harcandığı, hak sahipleri yerine, Hayvancılık Genel Müdürlüğünce (HAYGEM) açılmış bulunan banka hesaplarına transfer edilmek suretiyle giderleştirildiği, proje için yapılan harcamaların bu hesaplardan yapıldığı, vergi, komisyon, haciz, kesinti vb. mali işlemlerin muhasebe dışında kaldıkları tespit edilmiştir.

Bu kapsamda Ziraat Bankası nezdinde açılmış olan 6 adet banka hesabı bulunmakta olup, ödemelerle ilgili işlemler muhasebe yetkilisinin yetki ve sorumluluğu dışında gerçekleşmekte, yapılan mali işlemler ise ilgili muhasebe hesaplarına kaydedilmemektedir. Bu aşamadan sonra gerçekleştirilen hak sahiplerine ödeme işlemleri vb. ile bankayla ilişkiler HAYGEM tarafından yürütülmektedir. Bu kapsamda yürütülen ödemelerin muhasebe yetkilisi veya mutemetleri dışındaki kişilerce alınması ve saklanması “yetkisiz tahsil ve ödeme” yasağına aykırılık teşkil etmektedir.

2020 yılında muhasebe birimince ödeme emrine bağlanan toplam 191.018,44-TL bütçe gideri yapıldığı halde, HAYGEM tarafından aynı amaçla açılmış olan bankadaki hesaplarından hak sahiplerine 53.320.914,96-TL ödemede bulunulmuştur. 2019 yılından 191.817.224,89-TL bakiye ile 2020 yılına devreden banka tutarı 2020 yılı sonuna 138.687.328,37-TL bakiye ile devretmiştir.

HAYGEM tarafından açılan Banka hesaplarından yapılan işlemler, muhasebeleştirilmedikleri için denetlenememektedirler. Bu bakımdan hesap verilebilirlikleri bulunmamaktadır.

Diğer Bulgular

Bu bölümde, mali rapor ve tablolara verilen görüş ile ilgili olmayan bulgular yer almaktadır.

Bulgu 1: Avans ve Kredi Hesaplarına İlişkin Tespitler

A- Avans ve kredi tutarlarından süresi içinde mahsup veya iade edilmeyenlerin kişi borcuna alınmaması

B- Avrupa Birliği (AB) hibe ve yardımlarından proje mutemetlerine verilen avansların kapatılma sürelerinin belirlenmemesi

C- Bütçe Dışı Avans ve Krediler hesabına kayıt edilen avanslarda mahsup süresine uyulmadığı ve gecikme zammı hesaplanmadığı görülmüştür.

Bulgu 2: İlama Bağlı Ödemelerin İlgili Hizmet Tertiplerinden Ödenmemesi, Avukatlık Vekâlet Ücreti Ödemelerinde Nazım Hesapların Kullanılmaması

Teminat mektupları güncelleme yapılmadan gelir kaydedilmiş!

Bulgu 3: Kesin Teminat Mektuplarının Güncelleme Yapılmadan Gelir Kaydedilmesi

Feshedilen sözleşmeler nedeniyle yüklenicilerin verdiği kesin teminat mektuplarının enflasyon oranına göre güncellenerek gelir kaydedilmesi gerekirken, sözleşmesi feshedilen yüklenicilerden alınan 1.620.707,01-TL kesin teminat mektuplarının güncelleme yapılmadan alınış değerleri ile gelir kaydedildiği görülmüştür.

Bulgu 4: Taşra Birimlerine Ödeneklerin Zamanında Gönderilmemesi Sonucu Mahkeme Dosyalarının İcralık Olması ve Bütçeye Yükün Artması

Bulgu 5: İcra Kanalıyla Yapılan Alacaklı Taraf Avukatlık Vekâlet Ücreti Ödemelerinde Vergi Tevkifatının Yapılmaması

Çiftçilerce açılan davalar bakanlık aleyhine sonuçlanıyor

Bulgu 6: Fark Ödemesi Desteği Geri Alınan Çiftçilerce Açılan Davaların Bakanlık Aleyhine Sonuçlanmasının İstikrar Kazanması Suretiyle İlave Kamu Giderine Yol Açılması

Fark ödemesi desteklerinden yararlanan çiftçilerin, kullandıkları müstahsil makbuzlarının bilahare yapılan vergi incelemesinde muhteviyatı itibariyle sahte belge olduğu gerekçesiyle, Bakanlık tarafından yapılan destekleme ödemelerinin idari kararla geri alındığı, bu işlemin iptali amacıyla açılan davaların büyük bir ekseriyetle Bakanlık aleyhine sonuçlandığı, aleyhe kararların istikrar kazandığı ve bu suretle fark ödemeleri ile birlikte yargılama ve icra giderlerine de katlanıldığı görülmüştür.

Bulgu 7: Araç Kiralama Hizmet Alımı İhalelerinde İhale Komisyonunca Sınır Değer Hesabının Yapılmaması Bakanlık tarafından yapılan araç kiralama hizmet alımı ihalelerinde ihale komisyonunca sınır değer hesaplamasının yapılmaksızın ihale kararı verildiği görülmüştür.

Bakanlık esasları belirlemedi, belediyeler içme suyu planlarını hazırlayamıyor

Bulgu 8: İçme Sularının Kalite Kategorilerine İlişkin Bildirimlerin Zamanında Yapılmaması

Büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerin içme ve kullanma suyunun, kalite parametrelerindeki oranların izlenmesi amacıyla, verileri 6 ayda bir Bakanlığa bildirmeleri gerekirken bazı idarelerin bildirim yapmadıkları görülmüştür.

Bulgu 9: İçme Suyu Güvenliği Planının Hazırlanmasına Yönelik Usul ve Esasların Belirlenmemesi

Bakanlık tarafından İçme Suyu Güvenliği Planının hazırlanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmediğinden ilgili idarelerce (Büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idareleri) içme suyu güvenliği planları hazırlanamamıştır.

Milli Parklar, Tabiat Parklarının işletilmesi

Bulgu 10: Korunan Alanların İşletilmesinden Sorumlu Olan İşletmelerce Korunan Alanlardaki Mevcut Bina ve Tesisler ile Ziyaretçilerin Karşılaşacağı Risklere Karşı Sözleşmede Öngörülen Sigortaların Yapılmaması

Bulgu 11: Yapım İşi Sözleşmelerinden İş ve İş Yeri Sigortası Yapılması Kararlaştırılan İşlerde, Sigorta Poliçesinde Alt Yüklenici Sorumluluğuna İlişkin Hükümlerin Konulmaması

Bulgu 12: Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği Gereği Ülke Yıllık Raporunun Düzenlenmemesi

Tohumluk sertifikaları

Bulgu 13: Yetkisiz Olarak Üretilen Elit Sınıftaki Tohumluklara Sertifika Verilmesi

Elit sınıftaki tohumlukların; ıslahçı, çeşit sahibi veya bunların yetki verdiği araştırma kuruluşları tarafından üretilmesi gerekirken, yetki verilmeyen kişi veya kuruluşlarca elit sınıfta tohumluk üretimi yapıldığı görülmüştür.

Bulgu 14: Muhasebe Döneminin Zamanında Açılmaması ve Kapatılmaması

Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 mali yılı muhasebe döneminin zamanında açılmadığı, zamanında kapatılmadığı ve hesap yılının bitiminden sonra yapılan muhasebe kayıtlarının 2020 yılı mali tablolarına yansıtıldığı görülmüştür.

Yükümlülüklerin varlığı doğrulanamadı

Bulgu 15: Bakanlığın Mali Tablolarındaki Emanet ve Teminat Niteliğindeki Yükümlülüklerin Mevcudiyetinin Kayıtlarla Doğrulanamaması

2020 yılı dönem sonu bilançosundaki toplam 197.959.531,32 TL emanet ve teminat niteliğindeki yükümlülüklerin mevcudiyetinin ve bunların ayrıntıları bilgi ve kayıtlarla doğrulanamamakta, bu nedenle tam ve noksansız raporlanıp raporlanmadığı teyit edilememektedir.

Bulgu 16: Teminat Mektuplarının Tam Olarak Raporlanmaması ve Mali Tablolardaki Teminat Mektubu Mevcudunun Tutanaklarla Teyit Edilememesi

2020 yılı dönem sonu bilançosu ile raporlanan 422.061.473,15-TL tutarlı teminat mektubu mevcudu, teminat mektupları sayım tutanakları ile teyit edilememektedir.

Bulgu 17: Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Katkı Taahhüt ve Ödemelerinin Nazım Hesaplarda İzlenmemesi

Personel harcırah ödemeleri

Bulgu 18: Uzun Süreli Kiralanan Meraların Kira Gelirlerinin İlgili Hesaplarda Muhasebeleştirilmemesi ve Mali Tablolarda Raporlanmaması

Bulgu 19: Bütçedeki Mal ve Hizmet Alımları Tertibinden Ödenmesi Gereken Yolluk Giderlerinin Sermaye Giderleri Tertibinden Ödenmesi

Herhangi bir varlık hesabı ile ilişkilendirilmesi mümkün görülmeyen ve bakanlığın rutin iş ve işlemleri nedeniyle görevlendirilen personele yapılan yolluk ödemelerinin “03.03 Mal ve hizmet alım giderleri” tertibinden ödenmesi gerekirken “06.09 Sermaye giderleri” tertibinden ödendiği görülmüştür. Bu kapsamda 2020 yılı bütçesinden yapılan ödeme tutarı 18.965.439,18-TL’dır.

13 Eki 2021 - 12:45 - Tarım

Muhabir  Mehmet Ali Çıtak


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Gıda Hattı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Gıda Hattı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Gıda Hattı editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Gıda Hattı değil haberi geçen ajanstır.