Süt ürünleri ihracatına destek geldi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, ülkemiz süt üretiminin geliştirilmesi, kayıt altına alınması, çiğ süt arzının fazla olduğu dönemlerde piyasadan çekmek suretiyle üretici fiyatlarında istikrarın sağlanması amacıyla; ihracatçı firmaların ihraç ettikleri ürünlerde kullandıkları çiğ süt ve/veya süt tozunun iç piyasadan temin edilmesinin desteklenmesi ile ilgili usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliği, 1 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayımlandı.

Süt ürünleri ihracatına destek geldi
Süt ürünleri ihracatına destek geldi
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, ülkemiz süt üretiminin geliştirilmesi, kayıt altına alınması, çiğ süt arzının fazla olduğu dönemlerde piyasadan çekmek suretiyle üretici fiyatlarında istikrarın sağlanması amacıyla; ihracatçı firmaların ihraç ettikleri ürünlerde kullandıkları çiğ süt ve/veya süt tozunun iç piyasadan temin edilmesinin desteklenmesi ile ilgili usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliği, 1 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğe göre, ihracı yapılan işlem görmüş ürünün elde edilmesinde hammadde olarak kullanılan süt tozunun ve çiğ sütün yurt içinden temin edilmesi esas olacak. Süt tozu, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü piyasaya müdahale amacıyla süt tozu alımı yapmış ise kurumdan; piyasa müdahalesinin olmadığı durumlarda, Bakanlıkça üretim kotası tahsis edilen süt tozu üreten/ürettiren firmalardan temin edilecek. Bakanlık ithalat izni verebilecek

Yurt içinden temin edilemeyen özel ürün kapsamındaki süt tozunun, ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin uygun görüşü ile Ulusal Süt Konseyi tarafından düzenlenen süt tozunun yurt içinden temin edilemediğine dair belge olması kaydıyla ithal edilmesine Bakanlıkça izin verilebilecek.

Süt tozu üretimi için gerekli olan soğutulmuş çiğ sütün, üretici örgütlerinden tedarik edilmesi esas olacak. Doğrudan çiftlik bazında sütün tedarik edilmesi halinde üreticinin örgütlü olması ve bu durumun belgelendirilmesi gerekecek.

Süt tozu ve diğer süt ürünleri ile bunların üretiminde kullanılan çiğ süt, Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğine ve Gıda Kodeksine uygun olacak.

Bakanlıkça tahsis edilen kota kapsamında süt tozu üreten/ürettiren firmaların ihracatçı firmaya satmış olduğu birim ton süt tozu için ihracatçı firmaya destekleme ödemesi yapılacak. Süt tozu üreten/ürettiren ile ihracatçı firmalar arasında süt tozu alımına dair sözleşme yapılması zorunlu olacak.

Süt ürünleri ihracatçısının ihraç ettiği ürünlerde kullandığı çiğ sütün, süt tozu eşdeğeri için çiğ süt üreticilerine veya örgütüne destekleme ödemesi yapılacak.

Bakanlıkça gerekli görülen hallerde, süt tozu ihracatçısına, Bakanlıktan ihracat ön izin belgesi almaları ve ön izin tarihinden sonra dört ay içerisinde analiz raporuyla belgeleyerek ihraç etmeleri koşuluyla doğrudan süt tozu ihracatı için destekleme ödemesi yapılacak. Ancak yurt dışı alıcılarla, uzun süreli sözleşmeli satış yapan ihracatçıların, sözleşmelerini ibraz etmeleri halinde bu süre uzatılabilecek.

Desteklemeden yararlanacak firmalar piyasadan aldığı çiğ sütlerde referans fiyata uymak zorunda olacaklar.

Süt tozu kotası için müracaat

Destekleme kapsamında süt tozu kotası talep eden süt tozu üreten/ürettiren firmalar müracaatlarını; işletmenin kurulu bulunduğu yerdeki il müdürlüklerine veya Konsey’e yapacaklar. Müracaat sırasında firmalardan Bakanlıktan alınan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğe uygunluk belgesi ve Konseye üyelik belgesi istenecek. Üretici örgütleri de, üretim sözleşmesi yaptığı firmaya ait belgeleri ibraz edecek.

Tebliğ kapsamında süt tozu üreten/ürettiren firmaların süt tozu üretim kota miktarları ve kotaların dağıtım tarihleri, Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek. Genel Müdürlükçe, kotaların belirlenmesinde aşağıdaki yöntemlerden bir veya birkaçı birlikte veya ayrı ayrı Tebliğin amacına uygun olarak değerlendirilecek:

a) Süt tozu üreten/ürettiren firmalara taahhütleri ve kapasiteleri dikkate alınarak kota verilebilecek.

b) Arz fazlalığı oluşan bölgelerden süt alımının gerçekleştirilecek olması kota tahsisinde dikkate alınacak.

c) Kota tahsisi yapılacak aydan önce olmak şartıyla üretici örgütlerinin merkez birliklerince kendilerine üye olan alt birliklerin arz fazlası olarak pazarlayamadığı soğutulmuş çiğ sütün değerlendirilmesine yönelik talepler Konseye yapılacak. Bu talepler kota tahsisinde değerlendirilecek.

ç) Süt tozu üreten/ürettiren firmaların bir önceki ay içerisinde işledikleri süt miktarları, elinde bulunan stok miktarları ve tahsis edilen kotaların kullanım oranları, ihracatçı firmaların süt tozu hak ediş miktarları kota tahsisinde göz önünde bulundurulacak.

Bakanlık süt arzının yetersiz olduğu dönemlerde kota tahsisi yapmayabilecek. Kota tahsisi yapılmayan dönemlerde destekleme birim fiyatı belirlenecek ve bu aylarda gerçekleşen ihracat karşılığı oluşan süt tozu hak edişleri, bu fiyatlar üzerinden takip eden aylarda tahsis edilen kota kapsamında üretilen süt tozundan karşılanacak.

Destekleme birim fiyatı

Destekleme birim fiyatı, Komisyonun raporu dikkate alınarak ihracatçı, süt tozu ihracatçısı ve süt ürünleri ihracatçısı için Bakanlıkça belirlenecek.

Birim fiyat oluşumunda; kota tahsisinin yapıldığı aydan bir önceki ay içindeki yurt dışı borsalarında oluşan yağlı/yağsız süt tozu ortalama birim fiyatı ile soğutulmuş çiğ sütten üretilen süt tozu yurt içi üretim maliyeti farkı, üretici fiyatları, depolama ve taşıma fiyatları, yurt içi ve yurt dışı süt tozu kalite farkları ile yurt içi stok durumu dikkate alınacak.

İhraç edilen süt ürünlerine karşılık süt tozu eşdeğeri için çiğ süt üreticilerine yapılacak destekleme ödemesinde birim fiyat, süt tozu üretiminde kullanılan enerji ve taşıma giderleri düşülerek belirlenecek. Birim fiyat belirlemesinde soğutulmuş çiğ süt için referans fiyat uygulaması esas olacak.

Süt tozu üreten/ürettiren firmalar maliyetlerin belirlenmesine esas olacak yağlı/yağsız süt tozu üretim maliyetlerini aylık olarak Konseye bildirecekler. Komisyon, her ayın son beş iş günü içinde Konseyin belirlediği gün, birim fiyat için toplanacak.

Süt tozu kullanımı, ihracat ve satış işlemleri

Tebliğ kapsamında, firmaların ihracatını gerçekleştirdikleri ürünlerin karşılığında oluşan süt tozu miktarı ve ihracatın gerçekleştiği ayları gösterir biçimde ihracatçı birlikleri tarafından Tebliğ ekinde yer alan hak ediş formu hazırlanarak Konseye gönderilecek. Desteklemeden faydalanacak ihracatçı ve süt ürünleri ihracatçısı firmalar, ihracatın gerçekleştiği ayı ve kullanılan süt tozu miktarını gösteren tahsisat belgeleri ile desteklemeye müracaat etmek zorunda olacaklar. Konsey bu belgeleri bir liste halinde hazırlayarak her ayın son gününe kadar Genel Müdürlüğe bildirecek.

Desteklemelerden yararlanmak isteyen ihracatçı, süt tozu ihracatçısı ve süt ürünleri ihracatçısı firmalar; “Başvuru dilekçesi, Bağlı bulunduğu vergi dairesinden vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair belge (e-bildirge), 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde prim ve idari para cezası bulunmadığına veya tecil ve taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınacak yazının aslı veya e-bildirgesi, Aslı görülmek suretiyle yetkili kişilerin imza sirküleri nüshası, Çiğ Sütün Sözleşmeli Usulde Alım Satımına İlişkin Yönetmelik kapsamında yapılmış çiğ süt alımına dair sözleşme, Destekleme kapsamında süt tozu veya diğer süt ürünleri üretimi için gerekli olan çiğ sütün alımında, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa uygun olarak düzenlenen, süt miktarının litre olarak belirtildiği müstahsil makbuzları/faturaların aslı veya vergi dairesi müdürlüğü ya da mal müdürlüğü onaylı dip koçanı fotokopisi (Belge, e-fatura ise; www.efatura.gov.tr internet adresinde bulunan e-fatura görüntüleyici ile açılarak, mali mühür bulunup bulunmadığı ve alınan e-fatura çıktısı ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilerek il müdürlüğünce onaylanmış çıktısı) ile müracaat edecek.

Bu belgelere ek olarak, desteklemelerden yararlanmak isteyen ihracatçılardan;

Üretim taahhütnamesi, Tahsisat belgesi, İşletme kayıt belgesi, Süt tozu üreten/ürettirenlerce ton olarak düzenlenmiş ve il müdürlüğü tarafından üzerine “Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulamasından yararlandırılmıştır.” kaşesi basılmış satış faturasının aslı veya sureti,

Desteklemelerden yararlanmak isteyen süt tozu ihracatçılarından;

Bakanlıkça verilen ihracat ön izin belgesi, İhracat ön izin belgesi alındıktan sonra Bakanlıkça belirlenen süre içerisinde ihracatın gerçekleştiğini gösteren belge, Analiz raporu,

Desteklemelerden yararlanmak isteyen süt ürünleri ihracatçılarından;

Üretim taahhütnamesi, Tahsisat belgesi, Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğe uygunluk belgesi, Alım yaptığı çiğ süte ait destekleme ödemesinin yapılacağı üretici veya üretici örgütü listesi istenecek.

Destekleme başvuruları, Bakanlıktan İşletme Kayıt Belgesinin alındığı il müdürlüğüne veya süt tozu üreten/ürettiren işletmenin kurulu bulunduğu yerdeki il müdürlüklerine yapılacak.

Destekleme kapsamındaki çiğ süte ait fatura veya müstahsil bilgilerinin Bakanlık Süt Kayıt Sistemine kaydını, il müdürlükleri yapacak. İl müdürlükleri, destekleme ödemesine esas olacak belgelerin incelemesini, müracaat tarihinden itibaren en geç on iş günü içinde tamamlayacak.

1 kg süt tozu için en az 10 litre çiğ süt

Desteklemeye esas olacak satış faturası ve tahsisat belgesinde gösterilen süt tozu miktarı ile belgelendirilen çiğ süt miktarı, süt tozu üretimi için gerekli olan eş değer miktar ile uyumlu olur. 1 kg süt tozu için en az 10 litre çiğ süt esas alınacak.

Destekleme ödemeleri, ihracatçı ve süt ürünü ihracatçısı firmanın gerçekleştirdiği ihracata ait gümrük beyannamesi tescil tarihi baz alınarak, Genel Müdürlükçe belirlenmiş aynı aya ait birim fiyat üzerinden yapılacak.

İhraç edilen ürünün yurda geri getirilmesi halinde yapılan destekleme ödemesi Bakanlıkça geri alınacak.

Süt tozu üreten/ürettirenlerce düzenlenen taahhütleri dikkate alarak bütçeyi aşmamak şartıyla üretim planlaması yapmaya, Tebliğde yer almayan hususlarla ilgili talimatlar yayımlamaya, 2015 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karara bağlı kalmak koşulu ile Bakanlık yetkili olacak.

Üretici örgütlerince arz fazlalığı nedeniyle pazarlanamayan çiğ sütün, süt tozu üreten/ürettirenlerce süt tozu olarak işlenmesi ve üretim için ihtiyaç duyulan çiğ sütün temin edilmesini sağlayacak düzenlemeler konusunda ise Konsey yetkili olacak.

Ulusal Süt Konseyi stokları bildirecek

Destekleme kapsamında üretim yapmak isteyen süt tozu üreten/ürettiren firmalar stok bilgilerini aylar bazında Konseye bildirmek zorunda olacaklar. Konsey, süt tozu üretim stoklarını Genel Müdürlüğe, Ekonomi Bakanlığı ve ihracatçı birliklerine bildirecek.

Kendisine tahsis edilmiş aylık süt tozu kotasını herhangi bir sebeple üretmeyen süt tozu üreten/ürettiren firmaların kotalarını, bir sonraki ay içerisinde talepte bulunan diğer firmalara verme hususunda Genel Müdürlük yetkili olacak.

Yurt içerisinde ihracatçılara satılacak olan süt tozu paketleri üzerinde “Bu Ürün Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının destekleme uygulaması kapsamındadır.” yazısı bulunacak.

Tebliğde belirlenen hükümlere uymayanlar, gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve/veya belge ibraz edenler ile kamu kurum ve kuruluşları desteklemeden yararlanamayacak.

Destekleme ödemeleri Bakanlığın cari yıl bütçesinde hayvancılık desteklemeleri için ayrılan kaynaktan sağlanacak, ödemeler Ziraat Bankası aracılığı ile yapılacak. Tebliğin uygulanması ile ilgili olarak Ziraat Bankası’na destekleme tutarının % 0,2'si oranında hizmet komisyonu ödenecek.

Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan faizi ile birlikte geri alınacak. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulacaklar.

Haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyenler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanacak.

Tebliğ ile yapılan destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler ile destekleme kapsamında tedarik ettiği süt tozunu yurt içinde sattığı tespit edilen ihracatçı firmalar beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacaklar.

2014 yılında çıkartılan Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliği hükümlerine göre başvuruları yapılmış ve sonuçlandırılmamış işlemler, söz konusu Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılacak.

GIDAHATTI DERGİSİNİ ÜCRETSİZ İNDİRİN

01 Şub 2016 - 08:10 - Ekonomi

Muhabir  Mehmet Ali Çıtak


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Gıda Hattı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Gıda Hattı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Gıda Hattı editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Gıda Hattı değil haberi geçen ajanstır.