Ek 5 tarım sigortası 2021 aylık ne kadar? Tarım sigortası neleri kapsar?

Ek 5 tarım sigortası 2021 aylık ne kadar? Tarım sigortası neleri kapsar? gibi sorular, tarım sigortasına ihtiyaç duyanlar tarafından araştırılıyor. Peki tarım sigortası ile kaç yaşında emekli olunur? İşte tarım sigortası ile ile ilgili bilinmesi gereken tüm bilgiler...

Ek 5 tarım sigortası 2021 aylık ne kadar? Tarım sigortası neleri kapsar? gibi sorular, tarım sigortasına ihtiyaç duyanlar tarafından araştırılıyor. Peki ek 5 tarım sigortası 2021 aylık ne kadar? Tarım sigortası ile kaç yaşında emekli olunur? İşte tarım sigortası ile ile ilgili bilinmesi gereken tüm bilgiler...

Ek 5 tarım sigortası 2021 aylık ne kadar?

Ek/5 tarım sigortalıların ödeyeceği prim tutarları alt ve üst sınırları, dönemin brüt asgari ücreti üzerinden hesaplanır. Bu sınırlar aşağıda verilmiştir: 01.2021 ile 31.12.2021 tarihleri arasında aylık kazanç alt sınırına göre ödenecek prim tutarı, 913.80 TL'den 1.151,96 TL'ye çıkartılmıştır.

Tarım sigortası ile kaç yaşında emekli olunur?

Erkekler ise 3600 prim günü ödedikten sonra 60 yaşında emeklilik hakkı elde eder. -Sigortaya giriş tarihi 1999 ve 2008 yılları arasında olan kadınlar 25 sene sigortalı olma süresini doldurduktan sonra 4500 prim günü ödemesini yapıp 58 yaşında, erkekler ise aynı koşullarla 60 yaşında emekli olur.

Ek-5 tarım sigortası için gerekli belgeler nelerdir?

Tarım İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi ilgili muhtarlık, birlik, kuruluş, il veya ilçe tarım müdürlükleri tarafından onaylandıktan sonra ekine de kimlik fotokopisi eklenerek ikamet yerindeki Sosyal Güvenlik Merkezine başvuru yapılması gerekir.

Tarım sigortası nedir?

Üretici halkın, çiftçilik ile uğraş içerisinde olan kişilerin desteklenmesi ve pek çok olumsuz duruma korunabilmesi için tarım sigortasına ihtiyaç duyulmaktadır. İklimsel koşullarına bağlı olarak ortaya çıkabilen zararların önlenebilmesi, doğal afet sonucu meydana gelebilen tahribatları minimum düzeye indirilebilmesi için devlet destekli tarım sigortası uygulaması düzenlenmektedir.

Türkiye'de bu işlem Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından yönetilmektedir. Sel, yangın, fırtına gibi doğal afetler başta olmak üzere kümes hayvanlarının yaralanması, hastalanması veya çiftçinin sağlığının bozulması gibi üretimi tehdit eden tüm durumlar tarım sigortası kapsamında yer almaktadır. Gelişen ve her geçen gün daha etkin bir rol oynayan teknoloji sayesinde günümüzde bu tür olası risklere karşı önlemler alınmaktadır. Ancak her halükarda süreci en az hasarla atlatmak adına bu sigortadan yararlanmakta fayda var.

Tarım sigortası ne kadar?

Kendi adına ve hesabına tarımsal faaliyette bulunan ve esnaf muaflığından yararlanan isteğe bağlı kadın sigortalılar tarafından 2021 yılında ödenecek prim tutarı:119,25 TL x 28 x % 32= 1.068,48TL' dir.

Tarım sigortası nasıl yapılır?

 • Ek-5 Tarım sigorta formu doldurulur.
 • Bağlı bulunan muhtarlığa onaylatılır.
 • Bağlı bulunan il veya ilçe tarım müdürlüğüne gidilerek mevcut forum için onaylatılır.
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi ek-5 formu eklenir.
 • SGK il ya da ilçe müdürlüğüne teslim edilir.

Evrakların tesliminden bir ay sonra SGK’nın gönderdiği form ile Vakıfbank ya da Ziraat Bankasına primlerinizi ödeyebilirsiniz.

Ek 5 tarım sigortası emeklilik maaşı ne kadar 2021?

Ek-5 Tarım Sigortası emekli maaşı 2021 yılı için en düşük tutar 1500 TL olarak belirlenmiştir. Cumhurbaşkanlığı tarafından emekli maaşlarına yapılan son düzenlemeyle birlikte söz konusu maaş tutarı 1100 TL gibi seviyelerden, 1500 TL gibi bir seviyeye çekilmiştir.

Tarım Sigortaları Havuzu tarafından yönetilen sigorta türleri şu şekildedir;

 • Sera Sigortası
 • Bitkisel Ürün Sigortası
 • Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası
 • İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası
 • Kümes Hayvanları Hayat Sigortası
 • Arıcılık Sigortası
 • Su Ürünleri Hayat Sigortası

Tarım sigortası neleri kapsar?

Tarım Sigortası; bitkisel ürünleri, hayvanları, seraları, tarım aletleri ile makinelerini ve tarımsal yapıları kapsar. Hayvan, bina, alet ve makinelerine; kuraklık, dolu, don, sel, taban suyu baskını, fırtına, hortum, deprem, heyelan, yangın, kaza ile oluşan ve hayvan hastalıkları sebebiyle gerçekleşen zararlar sigorta teminatı kapsamındadır.

Tarım Sigortaları 2019 yılı uygulamalarının yer aldığı, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından 2019 yılında kapsama alınacak riskler, ürünler ve bölgeler ile prim desteği oranlarına İlişkin 26/11/2018 tarih ve 380 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 27/11/2018 tarih ve 30608 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu karara göre:

 • Bitkisel ürünler için dolu ana riski ile birlikte fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını ek riskleri dolu paketi halinde;

Bunların yanında, isteğe bağlı olarak;

 • Açık alanda yetiştirilen meyveler için don riski, meyve bahçeleriyle bağlarda dolu ağı, örtü ve destek (telli terbiye) sistemleri ile bu sistemlerin altında bulunan ürünler, meyve ağaçları, asmalar ve fidanlar için dolu ağırlığı ve taşıt çarpması riskleri,
 • Kiraz, incir ve üzüm ürünlerinde yağmur riski,
 • Yaban domuzunun tarla ürünlerine, sebzelere ve çilek ürününe verdiği zararlar,
 • Meyve ağaçları ve asmaların kendileri ile fidanlarında, paket halinde; dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, taşıt çarpması, kar ağırlığı, sel ve su baskını riskleri ile yaban domuzunun sadece fidanlara verdiği zararlar,
 • İlçe bazlı kuraklık verim sigortası ile, kuru tarım alanlarında yetiştirilen buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut, kırmızı mercimek ve yeşil mercimek ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumluklarında, dolu paketi dışındaki; kuraklık, don, sıcak rüzgar, sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış risklerinden kaynaklı verim azalışları,

Seralar için dolu ana riski ile birlikte; fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını ile taşıt çarpması, kar ve dolu ağırlığı ek riskleri paket halinde,

 • Büyükbaş hayvanlar için ölüm riski ve ek olarak isteğe bağlı olmak üzere hırsızlık ve terör riskleri,
 • Küçükbaş hayvanlar için ölüm riski ve ek olarak isteğe bağlı olmak üzere hırsızlık riski,
 • Kapalı sistemde üretim yapılan, biyo-güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları ile açık ve yarı açık sistemde yetiştirilen kümes hayvanları için ölüm riski,
 • Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünleri için ölüm riski ile kafes ve ağlar için kazalar, predatör saldırısı, fırtına, hortum, deprem, sel ve su baskını riskleri,
 • Aktif (arılı) ve plakalı kovanlar için; fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını, taşıt çarpması, nakliye ile vahşi hayvan saldırısı riskleri,

ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında; Çiftçi Kayıt Sistemi’ne ve bakanlığımızın diğer kayıt sistemlerine kayıtlı çiftçilerin, mevcut arazi, sera, ürün, tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınmıştır.

Tarım Sigortası Prim Desteği’nden kimler yararlanabilir?

Tarım sigortası prim desteğinden yararlanacak üreticilerin; 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun 20. maddesi (d) bendi ve geçici 2. maddesi ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu’nun 13. maddesi ikinci fıkrasında belirtildiği şekilde, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın kayıt sistemlerine kayıtlı olmaları yasal bir zorunluluktur ve sigortalıların tarım sigortası prim desteğinden yararlanabilmesi için bu kayıt sistemlerine kayıtlı olması veya güncellenmesi gereken ürünler için bu kaydını her sene güncellemesi gereklidir.

Buna göre bitkisel ürünler için, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS’ye) kayıt olunması veya kaydın güncellenmesi, seralar için, Örtü Altı Kayıt Sistemi’ne (ÖKS’ye) kayıt yaptırılması veya kaydın güncellenmesi, süt sığırları, besi sığırları, mandalar, koyun ve keçiler ile koç ve tekeler için, Hayvancılık Bilgi Sistemi’ne (HAYBİS) işletme kaydı yaptırılması veya işletme ile hayvan kayıtlarının güncellenmesi, kümes hayvanları için, Hayvancılık Bilgi Sistemi’ne (HAYBİS) işletme kaydı yaptırılması veya işletme kaydının güncellenmesi, su ürünleri için Su Ürünleri Kayıt Sistemi’ne (SKS’ye) işletme kaydı yaptırılması veya işletme kaydının güncellenmesi, arıcılık (Arılı Kovan) Sigortası için, Hayvancılık Bilgi Sistemi’ne (HAYBİS’e) ve Arıcılık Kayıt Sistemi’ne (AKS’ye) başvurularak, işletme kaydının yaptırılması veya işletme kaydının güncellenmesi gerekmektedir.

Yine 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu’nun 17. maddesinde belirtilen; “Bu kanun kapsamında, uygulama yılında yer alan riskler için tarım sigortası yaptırmayan üreticiler, 20/06/1977 tarihli ve 2090 sayılı kanundan yararlanamaz.” hükmü uygulanmaktadır.

Sigorta kapsamı ve sigortalanan tehlikeler

Tüm bitkisel ürünler için;

 • Dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskınının neden olduğu miktar kaybı,
 • Dolunun yaş meyve, yaş sebze ve kesme çiçeklerde neden olduğu kalite kaybı, teminat kapsamına alınmaktadır.

İsteğe bağlı olarak,

 • Don riskinin yaş meyvelerde neden olduğu miktar kaybı,
 • Dolu, dolu ağırlığı, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskını, taşıt çarpması risklerinin dolu ağı ve örtü sistemleri, destek (telli terbiye) sistemleri ile bu sistemlerin altında bulunan ürünlerde neden olduğu zararlar,
 • Yaban domuzunun tarla ürünlerinde, sebzelerde, fidanlarda ve çilekte neden olduğu miktar kaybı,
 • Yağmur riskinin; kiraz ve üzüm ürünlerinde olgunlaşma ve hasat dönemlerinde neden olduğu miktar kaybı ile taze tüketime yönelik olarak üretilen incirlerde olgunlaşma ve hasat dönemlerinde yol açtığı kalite kaybı, kurutmalık amaçlı üretilen incirlerde olgunlaşma ve buruklaşma dönemlerinden hasada kadar olan dönemde neden olduğu miktar ve kalite kaybı,
 • Dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskını risklerinin, arpa, buğday, çavdar, tritikale ve yulaf ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumluklarının sap kısmında neden olduğu miktar kaybı,
 • Dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskını risklerinin, salamuralık yaprak üretimi yapılan asmaların yapraklarında neden olduğu miktar kaybı, teminat kapsamına alınabilmektedir.

İsteğe bağlı ek teminatlar tek başına alınamaz.

Ekonomik olarak verime yatmış meyve ağaçları ve asmaların kendileri ile fidanlarında, dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskını, taşıt çarpması ve kar ağırlığı risklerinin neden olduğu tam hasarlar ürünle birlikte veya üründen bağımsız olarak sigorta ettirilebilir.

Devlet Destekli Tarım Sigortası poliçesi nasıl yaptırılır?

Üreticiler tarım sigortası yaptırmak için, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı nezdinde tutulan çeşitli kayıt sistemlerine kayıt olmak zorundadır. Kayıt ve kayıt güncelleme işlemleri ile ilgili olarak,

 • Bitkisel ürünler için; Çiftçi Kayıt Sistemi güncelleme işlemleri, Tarım ve Orman Bakanlığı İl veya İlçe Müdürlükleri’nde yaptırılmaktadır. (Güncelleme işlemlerinin her yıl yaptırılması gerekmektedir.)
 • Seralar için; Tarım ve Orman Bakanlığı İl veya İlçe Müdürlükleri’nde Kontrollü Örtü Altı Kayıt Sistemi’ne kayıt yaptırılmaktadır. (Güncelleme işlemlerinin her yıl yaptırılması gerekmektedir.)
 • Su Ürünleri için; Tarım ve Orman Bakanlığı İl-İlçe Müdürlükleri nezdinde tutulan Su Ürünleri Kayıt Sistemi’nde kayıt güncellemesi yapılmaktadır.
 • Arılı Kovanlar için; Tarım ve Orman Bakanlığı İl-İlçe Müdürlükleri nezdinde tutulan Arıcılık Kayıt Sistemi’nde kayıt güncellemesi yapılmaktadır.
 • Hayvan Kayıt güncellemeleri; Tarım ve Orman Bakanlığı Kayıt Sistemlerine;

Süt Sığırları ve Mandalar; Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nden ve/veya Tarım ve Orman Bakanlığı İl İlçe Müdürlükleri’nde,

Erkek Besi Sığırları ve Mandalar; Tarım ve Orman Bakanlığı İl İlçe Müdürlükleri’nde,

Küçükbaş Hayvanlar (Koyun, Keçi, Koç ve Tekeler) için; Tarım ve Orman Bakanlığı İl İlçe Müdürlükleri’nde yaptırılmaktadır.

Prim borcu nasıl ödenebilmektedir?

Devlet Destekli Tarım Sigortalarında, prim tutarı peşin olarak veya taksitli olarak ödenebilir. Poliçe, ödeme şekline göre tanzim edilir ve peşinat ile taksit tutarları, poliçe üzerinde gösterilmektedir. Prim tutarının peşin ödenmesi durumunda, toplam prim üzerinden %5 oranında, peşin ödeme indirimi uygulanır. Devlet Destekli Tarım Sigortası prim tutarı, aşağıda belirtildiği şekilde taksitli de ödenebilir.

 • Bitkisel Ürün Sigortasında ve İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortasında, primin %15’i peşin, kalan prim tutarı, en geç poliçe bitim tarihinden 1 ay sonrasına kadar tahsil edilir.

Ağaç/Fidan Sigortaları poliçelerinde ise sigortalı tarafından ödenecek olan primin %15'i peşin alınır, kalan prim tutarı da en fazla 5 taksitle tahsil edilir.

 • Sera Sigortasında, primin %25’i peşin alınır; kalanı da, 01 Ağustos - 31 Aralık tarihleri arası tanzim eden poliçelerde, takip eden yılın MAYIS ayı sonuna kadar; 01 Ocak - 31 Temmuz tarihleri arası tanzim eden poliçelerde ise, KASIM ayı sonuna kadar tahsil edilir.
 • Büyükbaş Hayvan Hayat, Küçükbaş Hayvan Hayat, Su Ürünleri Hayat, Kümes Hayvanları Hayat ve Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortalarında ise toplam prim tutarının %25’i peşin, kalan prim tutarı ise 5 eşit taksitte tahsil edilir.

Tarım sigortası poliçe sorgulama nasıl yapılır?

Yürürlükte olan poliçe numaralarınızı, poliçelerinizin branş bilgilerini ve poliçe başlangıç-bitiş tarihlerinizi sorgulamak için,

BILGI (Boşluk) TC (Boşluk) TC Kimlik No

veya

BILGI (Boşluk) VKN (Boşluk) Vergi Kimlik Numarası

yazarak, 0850 540 41 41 SMS Bilgi Hattına gönderebilirsiniz.

Örnek:

BILGI TC 12345678910

BILGI VKN 1234567891

*Bu hizmet çerçevesinde, 5 poliçe bilgisi gönderilebilmektedir.

Tarım sigortası poliçe bilgi sorgulama

Poliçenizin bitiş tarihini, priminizi ve sigorta bedelinizin bilgilerini sorgulamak için,

POLICE (boşluk) Poliçe Numarası

yazarak, 0850 540 41 41 SMS Bilgi Hattına gönderebilirsiniz.

Örnek: POLICE 123456

Tarım sigortası poliçe hasar sorgulama

Hasar bilgilerinizi sorgulamak için;

Bitkisel Ürün Sigortası ve Sera Sigortası branşlarında,

HASAR (boşluk) Poliçe Numarası

yazarak, 0850 540 41 41 SMS Bilgi Hattına gönderebilirsiniz.

Örnek:

HASAR 123456

Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası ve Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası branşlarında,

HASAR (boşluk) Poliçe Numarası (boşluk) Küpe Numarası

yazarak, 0850 540 41 41 SMS Bilgi Hattına gönderebilirsiniz.

Örnek:

HASAR 123456 TR123456789100

Su Ürünleri Hayat Sigortası ve Kümes Hayvanları Hayat Sigortası branşlarında,

HASAR (boşluk) Poliçe Numarası

yazarak, 0850 540 41 41 SMS Bilgi Hattına gönderebilirsiniz.

Örnek:HASAR 123456

Poliçe süresi bitmeden nasıl yenilenebilir?

Büyükbaş Hayvan Hayat, Küçükbaş Hayvan Hayat, Arıcılık (Arılı Kovan), Kümes Hayvanları Hayat, Su Ürünleri ve Sera Sigortalarında poliçe bitiminden önceki 30 günlük süre içinde, poliçe bittikten sonra 15 günlük süre içinde poliçenin yenilemesi için acenteye başvurulabilir.

Poliçelerinizin yenilenmesi durumunda hasar/prim oranlarına göre;

 • Su Ürünleri Hayat Sigortasında %10,
 • Büyükbaş, Küçükbaş Hayvan Hayat ve Sera Sigortalarında %25’e, Kümes Hayvanları Hayat ve Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortalarında %20’ye varan oranlarda prim indiriminden ilgili branşların Tarife ve Talimatlarında belirtildiği şekilde yararlanılabilir.

Ayrıca; Bitkisel Ürün Sigortasında hasarsız geçen bir yıldan sonra aynı ada parselde Üreticimiz ürünü için poliçesini düzenletmesi halinde %25’e varan hasarsızlık indiriminden faydalanabilir.

Bitkisel ürünler istenildiği zaman sigortalanabilir mi?

Bitkisel Ürünler; ürün, il, ilçe ve köy bazında tespit edilen poliçe ilk ve son kabul tarihleri aralığında sigortalanmakta olup, poliçe ilk ve son kabul tarihleri www.tarsim.gov.tr internet sitesinde yayınlanmaktadır.

12 Ağu 2021 - 12:16 - Tarım

Muhabir  Berkan Çay


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Gıda Hattı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Gıda Hattı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Gıda Hattı editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Gıda Hattı değil haberi geçen ajanstır.