Gıda Hattı

Gıda analizlerine referans laboratuvar düzenlemesi!

11 Aralık 2019, 10:07
Paylaş
Gıda analizlerine referans laboratuvar düzenlemesi!

Tarım ve Orman Bakanlığının gıda kontrol hizmetlerini desteklemek ve gıda, gıda ile temas eden madde ve malzemeler, takviye edici gıda ve yem ile ilgili analizleri yapmak üzere kurulan Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları yeniden düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğünün Görev Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik, 11 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmelik ile, Tarım ve Orman Bakanlığının kurumsal kapasitesini güçlendirerek gıda kontrol hizmetlerini desteklemek ve gıda, gıda ile temas eden madde ve malzemeler, takviye edici gıda ve yem ile ilgili analizleri yapmak üzere kurulan Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları düzenlendi.

Laboratuvarın faaliyet alanları 

Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğünün çalışma şekli, yönetimi ve faaliyet alanları ile ilgili hizmetlerin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları kapsayan yönetmelikte, laboratuvarın faaliyet alanları;

a) Gıda kontrol laboratuvarları arasında ortak çalışmalar düzenlemek, öncelikli olarak ülkemizde ihtiyaç duyulan analiz metotlarını geliştirmek ve bunları konuyla ilgili diğer laboratuvarlarla paylaşmak, analiz metotları ve kalite güvencesine ilişkin rehber dokümanlar hazırlamak ve yayınlamak.

b) Bakanlığa bağlı gıda kontrol laboratuvarlarında yapılamayan analizler başta olmak üzere, gerektiğinde söz konusu laboratuvarlarda yapılabilen gıda, gıda ile temasta olan madde ve malzemeler ile yem numunelerine ait analizleri de yapmak.

c) Gıda Kontrol Laboratuvarlarında yapılan analiz sonuçlarına itiraz olması halinde ihtisaslaştığı konularda şahit numune analizleri yapmak.

ç) Faaliyet alanı içine giren konularda mevzuat çalışmalarına katılmak.

d) Gıda kontrol laboratuvarlarına ve talep halinde gerçek ve tüzel kişilere ihtisaslaştığı konularda eğitim vermek.

e) Faaliyet alanına giren konularda yeterlilik testleri veya laboratuvarlar arası karşılaştırma testleri düzenlemek, bunların değerlendirmesini ve takibini yaparak sonuçları Bakanlığa bildirmek.

f) Gıda güvenilirliği ve kalitesi ile ilgili konularda üniversiteler, diğer kamu kurum ve kuruluşları, Avrupa Birliği Komisyonu, Avrupa Birliği Topluluk Referans Laboratuvarları, diğer ülkelerin ulusal referans laboratuvarları, ulusal ve uluslararası bilimsel kurum ve kuruluşlar, özel sektör ve konuyla ilgili sivil toplum kuruluşları ile işbirliğinde bulunarak proje yapmak/yürütmek ya da ortak projelerde yer alarak gerektiğinde ulusal veya uluslararası kongre, çalıştay ve benzeri toplantılara katılım sağlamak.

g) Halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalara katılmak ve bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

ğ) Faaliyet alanıyla ilgili bilimsel yayın yapmak.

h) Metot birlikteliği ve ulusal gıda kodeksi (UGK) çalışmalarına katılmak.

ı) Faaliyet alanlarına uygun olarak Bakanlıkça verilecek diğer görevleri yürütmek olarak sıralandı.

gida-guvenligi-analiz-gidahatti

Laboratuvar personeli için özel şartlar

Laboratuvarda istihdam edilecek müdür, müdür yardımcıları ile idari, teknik ve sağlık hizmetleri personelinde aranacak genel şartların yanı sıra özel şartların da belirlendiği yönetmeliğe göre, Müdür, müdür yardımcısı olarak atanmak ve bölüm sorumlusu olarak görevlendirilmek için; ziraat mühendisliği bölümlerinden süt teknolojisi, gıda teknoloğu, zootekni, su ürünleri ve bitki koruma, gıda mühendisliği, kimya mühendisliği, kimya, biyokimya, su ürünleri/su bilimleri mühendisliği, veteriner hekimliği, biyoloji, biyoteknoloji, tarımsal biyoteknoloji ve genetik dallarında en az lisans düzeyinde eğitim veren kurumlar ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya doktora unvanına sahip olanlarda en az üç yıl, yüksek lisans yapanlarda en az beş yıl, lisans eğitimi alanlarda en az yedi yıl laboratuvar tecrübesine sahip olmak gerekecek.

Laboratuvarda istihdam edilecek teknik ve sağlık hizmetleri personeli için; ziraat mühendisliği bölümlerinden süt teknolojisi, gıda teknoloğu, zootekni, su ürünleri ve bitki koruma, gıda mühendisliği, kimya mühendisliği, kimya, biyokimya, su ürünleri/su bilimleri mühendisliği, veteriner hekimliği, biyoloji, biyoteknoloji, tarımsal biyoteknoloji ve genetik dalları ile istatistik, bilgisayar, elektrik ve elektronik mühendisliği, fizik, makine mühendisliği, mekatronik mühendisliği ve malzeme mühendisliği dallarında en az lisans düzeyinde eğitim veren kurumlar ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olma şartları aranacak. Söz konusu personelin hizmet süresinin yedi yıldan az olması, hizmet süresinin yedi ile on yıl arası olması durumunda en az üç yıl, on yıldan fazla olması durumunda ise en az beş yıl laboratuvar tecrübesine sahip olması gerekecek.

Analiz ve verilen hizmet ücretleri

Laboratuvar tarafından yapılan analizler ve verilen hizmetler için alınacak ücretler her yıl Bakanlıkça belirlenecek.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelik ile, 14/1/2009 tarihli ve 27110 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğü Kuruluş ve Görev Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.