Gıda Hattı

Gıda Üreticilerinin Yükü Artacak

25 Haziran 2007, 16:22
Paylaş

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 30.07.2004 tarihinde yayımlanan ambalaj ve ambalaj atıkları yönetmeliğini yürürlükten kaldıran “ Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği “ 24.06.2007 tarih ve 26562 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe göre, Bakanlık ambalaj atıklarının toplanması, tekrar kullanımı, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertarafına ilişkin program ve politikaları saptayacak.

Ekonomik İşletmeler yerine “Piyasaya Sürenler”

Yeni '' Ambalaj Atıkları Kontrol Yönetmeliği'' Ambalaj üreten ve Ambalaj kullanarak üretim yapan gıda şirketlerini çevre dostu olmanın yanında, mevcut geri dönüşüm maliyetleri ve gelecekteki geri kazanım maliyetleri açısından yakından ilgilendirmektedir. Yapılan değişikliklerle, gıda sektörüne ek yükümlükler ve zorluklar getirilmektedir.

Şöyle ki; Eski yönetmelik, ambalaj atıkları konusunda yükümlülüğü ambalaj üreticileri ile bu ambalajları kullanarak piyasaya sürenler (gıda sanayicileri ) arasında paylaştırırken yeni yönetmelik, tüm yükümlülükleri (geri kazanım hedeflerine ulaşma ve bununla ilgili maliyetleri karşılama dahil) piyasaya sürenlere yani gıda üreticilerine yüklemekte, ambalaj üreticilerine geri kazanım ve geri dönüşüm süreçlerinde hiçbir maliyet ve sorumluluk yüklememektedir. Bu durum, gıda üreticilerine çok büyük maliyetler getirecektir. Hâlbuki yükümlülükler, AB’de ve mevcut yönetmelikte olduğu gibi ambalaj üreticileri ile bunları piyasaya sürenler yani gıda üreticileri arasında paylaştırılmalıdır. Çünkü uyum sürecinde bulunduğumuz AB’nin 94/62/EC sayılı A. B. Direktifi’ni değiştiren 11/2/2004 tarih ve 2004/12/EC sayılı A.B. Direktifi’nin (8)’inci maddesinde “Paketleme zincirindeki işletmelerin tümü, ambalaj ve ambalaj atıklarının çevresel etkisinin yaşam döngüsü müddetince mümkün olduğunca azaltılmasını sağlamak için paylaşılmış sorumluluklarını üstlenmelidirler,” denilmektedir. Prensip olarak Direktif, ambalaj üreticileri, piyasaya sürenler, marka sahipleri dahil her kesimin sorumlu olduğunu ve üye ülkelerin yasal düzenlemelerini bu prensibe uygun olarak yapmalarını söylemektedir. AB’ne uyum sürecinin daha başında bulunduğumuz ve AB üye ülkelerinin çoğunun bile uygulamadığı dikkate alınırsa, bütün yükün gıda üreticilerinin üzerine yıkılması bu sektöre çok büyük haksızlıktır. Yönetmelik, ambalaj üreticilerine yeni olarak, yürürlükteki yönetmelikte bulunmayan, geri dönüşüm kapasitesini yaratma yükümlülüğü getirilmektedir. Yönetmeliğin en kısa zamanda yeniden düzenlenerek, AB Direktifi doğrultusunda ambalaj üreticilerinin sorumluluğu paylaşması konusunun, daha belirgin hale getirilmesi gerekmektedir.

Yeni yönetmelikle, Ambalajlı gıda üreticisinin, mevcut ambalaj geri kazanma (toplama) maliyetleri üretim miktarındaki artışı ile orantılı, belirlenen oranlara göre artış gösterecek. Örn. Karton ambalajlarda, 2005’de %20, 2006'da %30, 2007'de %35, 2010’de %37, 2012'de %40, 2020’de %60 olacak. Ayrıca yönetmelikte yapılan değişiklikle ambalajların işaretlenmesi zorunluluğu işaretlemenin gönüllü olmasını hükme bağlamaktadır.

Çevreye olan sorumluluğunun bilincinde olan ve her zaman yerine getirmeye çalışan Gıda sektörünün sıkıntılı bir sürece girmemesi ve maliyetlerin tek taraflı artmaması için, müşterek sorumluluklar net olarak belirlenerek taraflar arasında bölüştürülmeli, geri dönüşüm ve geri kazanım hedefleri için belirlenen zaman AB uygulamaları dikkate alınarak biran önce tekrar değerlendirilmesinde yarar görülmektedir.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.