Gıda Hattı

Ekonomiye “Koordinasyon Kurulu” geldi!

30 Haziran 2021, 12:11
Paylaş
Ekonomiye “Koordinasyon Kurulu” geldi!

Ekonomi politikalarının eşgüdüm içerisinde daha bütüncül bir yaklaşımla oluşturulması ve daha etkin uygulanmasını sağlamak üzere Ekonomi Koordinasyon Kurulu kuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 12 Mart’ta açıklanan Ekonomi Reform Paketi’nde kurulacağı duyurulan Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Resmi Gazete’de 30 Haziran’da yayımlanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 77) ile kuruldu.

Kararname ile Kurulun; kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu

Buna göre, ekonomi politikalarının eşgüdüm içerisinde daha bütüncül bir yaklaşımla oluşturulmasını ve daha etkin uygulanmasını sağlamak, ekonomik istikrarla ilgili gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek üzere Ekonomi Koordinasyon Kurulu kuruldu.

Cumhurbaşkanının görevlendireceği Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Bakanı ve Strateji ve Bütçe Başkanı’ndan oluşacak olan Kurul, toplantılarını aylık olarak gerçekleştirecek ve çalışmaları hakkında üç ayda bir rapor hazırlayacak.

Başkan tarafından gerekli görülmesi halinde, Kurul toplantılarına gündemle ilgili bakanlar ve kamu görevlileri ile özel sektör, STK’lar, meslek kuruluşları, sendikalar ve üniversitelerin temsilcileri de davet edilebilecek.

Kurulun görev ve yetkileri

Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun görev ve yetkileri şöyle:

Ekonomi politikaları alanında genel koordinasyonu sağlamak.

Ekonomi politikalarının oluşturulması ve uygulanmasında görev ve sorumluluğu bulunan kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği ve eşgüdümü sağlamak ve takip etmek.

Türkiye ekonomisi ve küresel ekonomi ile ekonomik istikrar ve kalkınma konularında gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, gerektiğinde politika uygulamalarına yönelik etki analizleri yaptırmak ve alt çalışma grupları oluşturmak.

Kurul kararlarının uygulama süreçlerini izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarına bildirmek.

Kurulun faaliyetleri ve uygulama sonuçları Cumhurbaşkanına sunulacak

Kurul faaliyetleri ve kararlarına ilişkin uygulama sonuçları, Başkan tarafından Cumhurbaşkanına sunulacak.

Kurulun Hazine ve Maliye Bakanlığınca yürütülecek sekretarya hizmetleri için Hazine ve Maliye Bakanlığınca bir bakan yardımcısı ve yeteri sayıda personel görevlendirilecek.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, görev alanına giren konularla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi, bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından isteme yetkisine sahip olacak. Kamu kurum ve kuruluşları, talep edilen bilgi ve belgeyi kurulun belirleyeceği şekil ve süre içerisinde vermekle yükümlü olacak.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin hükümlerini, Cumhurbaşkanı yürütecek.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.