AramaArama
Gıda Hattı

Deterjanlara AB kriteri!

27 Ocak 2018, 02:45
Paylaş
Deterjanlara AB kriteri!

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, AB mevzuatına uyum çerçevesinde deterjanların ve deterjanlarda kullanılan yüzey aktif maddelerin, insan sağlığı ve çevre üzerine olumsuz etkilerine karşı yüksek seviyede koruma sağlamak için yeni kriterler getirdi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Deterjanlar Hakkında Yönetmelik, 27 Ocak’ta Resmi Gazete’de yayımlandı.

gumruk-ve-ticaret-bakanligi-gidahattiAB mevzuatına uyum

Deterjanlar hakkındaki 31/3/2004 tarihli ve 648/2004 sayılı Konsey Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanan Yönetmelik ile, piyasaya arz edilen deterjanların ve deterjanlarda kullanılan yüzey aktif maddelerin, insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı yüksek seviyede koruma sağlamak ve serbest dolaşımlarını temin etmek üzere usul ve esaslar düzenlendi.

Yönetmelik, deterjanların ve deterjanlarda kullanılan yüzey aktif maddelerin piyasaya arz edilmesine ilişkin;

Deterjanlarda bulunan yüzey aktif maddelerin biyolojik parçalanabilirliğine dair kuralları,

Biyolojik parçalanabilirlik açısından yüzey aktif maddeler üzerindeki kısıtlamaları ya da yasaklamaları,

İçerdikleri koku alerjenleri de dahil olmak üzere deterjanların etiketindeki ek bilgilere ilişkin kuralları,

İmalatçıların Bakanlığa ve sağlık personeline ibraz etmek üzere bulundurması gereken bilgileri,

Tüketicilere yönelik çamaşır deterjanlarında ve tüketicilere yönelik otomatik bulaşık makinesi deterjanlarında fosfat ve diğer fosfor bileşiği içeriğine dair kısıtlamaları kapsıyor.

Deterjanların piyasaya arzı

Yönetmelik kapsamındaki deterjanlar ve deterjanlarda kullanılan yüzey aktif maddeler piyasaya arz edildiklerinde, Yönetmelikte, Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde ve diğer ilgili mevzuatta belirtilen şartlar, özellikler ve kısıtlamalara uygun olacak.

Biyosidal Ürünler Yönetmeliği kapsamında aynı zamanda aktif madde olan ve dezenfektan olarak kullanılan yüzey aktif maddeler, söz konusu yönetmelikte listelenmişse ya da yönetmelik kapsamında izin verilen biyosidal ürünlerin bileşenleri ise yeni yönetmeliğin bazı hükümlerinden muaf olacak.

Yüzey aktif maddeler dezenfektan olarak kabul edilecek ve bu dezenfektanları içeren deterjanlar, yönetmelik ekinde dezenfektanlar için belirtilen etiketleme hükümlerine tabi olacak.

deterjan-urun-gidahattiİmalatçılara Türkiye’de yerleşik olma şartı

Deterjan ve/veya deterjanlarda kullanılan yüzey aktif madde imalatçılarının Türkiye’de yerleşik olması şartı aranacak.

İmalatçılar; deterjanların ve/veya deterjanlarda kullanılan yüzey aktif maddelerin, Yönetmelik ve eklerinde yer alan hükümlere uygun olmasından sorumlu olacaklar.

Yönetmelik çerçevesinde, ekte belirtilen nihai aerobik biyolojik parçalanabilirlik kriterlerine uygun olan yüzey aktif maddeler ve yüzey aktif maddeleri içeren deterjanlar, biyolojik parçalanabilirliğe ilişkin herhangi bir ek kısıtlamaya tabi olmaksızın piyasaya arz edilebilecek.

Deterjanlarda yasaklı maddeler

Deterjanlarda NTA (Nitrilotriasetik asit) ve tuzları kullanılamayacak.

Yönetmelik ekinde listelenen ve ekte belirtilen içerikteki fosfat ve diğer fosfor bileşiklerine dair kısıtlamalara uymayan deterjanlar, ekte belirtilen tarihlerden itibaren piyasaya arz edilemeyecek.

İstisna talepleri

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı istisna taleplerini; Geniş kapsamlı uygulamalar yerine, dar kapsamlı uygulamalarda kullanım, Yalnızca belirli endüstriyel ve/veya kurumsal uygulamalarda kullanım, Ülke içerisinde satış hacmi ve kullanım şekli nedeniyle oluşan çevre ya da sağlık riskinin, gıda güvenliği ve hijyen standartları da dahil olmak üzere sosyoekonomik faydalar ile karşılaştırıldığında düşük olması kriterlerine göre değerlendirecek.

Bakanlık, istisna talebinin reddedilmesi halinde söz konusu yüzey aktif maddenin piyasaya arzını ve kullanılmasını kademeli şekilde sonlandıran, iki yılı geçmeyecek şekilde bir geçiş dönemi başlatabilecek.

Yönetmeliğin uygulanmasıyla ilgili iletişim ve bilgi değişimini sağlayacak olan Bakanlık, yönetmeliğe uygun olmadığı belirlenen yüzey aktif maddelerin listesi ile onaylanmış laboratuvarların listesini yayımlayacak ve Ekonomi Bakanlığı kanalıyla Avrupa Komisyonu’na gerekli bilgiler verilecek.

Deterjan etiketlemesi

Tüketiciye satışa sunulan deterjanların ambalajları üzerinde; Ürünün adı ve ticari adı, Ürünün piyasaya arz edilmesinden sorumlu olan tarafın adı ya da ticari adı ya da ticari markası ile tam adresi ve telefon numarası ile içerik veri belgesinin edinilebileceği adres, telefon numarası ve varsa e-posta adresi; okunaklı, görünür ve silinmez şekilde yer alacak.

Yönetmelik ekinde belirtilen spesifikasyonlara uygun olarak içeriği gösteren deterjan ambalajları ayrıca, kullanma talimatları ve gerekli ise özel uyarıları da gösterecek.

Serbest dolaşım ve korunma önlemleri

Bakanlıkça Yönetmeliğin gerekliliklerini yerine getiren deterjanların ve/veya deterjanlarda kullanılan yüzey aktif maddelerin piyasaya arzı, Yönetmelik hükümlerine dayanarak yasaklanamayacak, kısıtlanamayacak ya da engellenemeyecek.

Bakanlık, belirli bir deterjanın, Yönetmeliğin gereklerine uygun olmasına rağmen, insanların ya da hayvanların güvenlik ya da sağlığına ilişkin ya da çevre açısından bir risk oluşturduğuna dair haklı gerekçelere sahip olması durumunda, ilgili deterjanın bu riski daha fazla taşımamasını sağlamak için piyasadan çekmek ya da makul bir süre içinde geri çağırmak ya da erişilebilirliğini diğer bir yolla kısıtlamak için riskin yapısı ile orantılı tüm uygun geçici önlemleri alabilecek.

Verilen karar, sebepleri belirtilerek gecikmeksizin Ekonomi Bakanlığı kanalıyla Komisyona bildirilecek.

hijyen-gidahattiAmbalaj kriterleri

Ev tipi temizlik ürünlerinin içeriğinde bulunan nitrik asit oranı %20’yi geçemeyecek.

Tek kullanımlık dozajlarda ve sıvı olan tüketicilere yönelik çamaşır deterjanı veya tüketicilere yönelik otomatik bulaşık makinesi deterjanı çözünür bir ambalajda yer aldığında;

Tek kullanımlık çözünür ambalajda bulunan ve sıvı olan tüketicilere yönelik çamaşır deterjanları veya tüketicilere yönelik otomatik bulaşık makinesi deterjanları, bir dış ambalaj içerisinde ihtiva edilecek.

Dış ambalaj, ürünün veya bireysel dozların görünürlüğü engellenecek şekilde opak, mat ve benzeri nitelikte olacak. Ambalaj, küçük çocukların ambalajı açmasını zorlaştıracak şekilde, dış ambalajın ömrü boyunca tekrar tekrar açılma ve kapanma koşulları altında işlevselliğini muhafaza eden bir kapak ile donatılacak.

Çözünür ambalaj; kazara ağza alınması durumunda, en fazla 6 saniye süreyle oral itici davranışa neden olan güvenli konsantrasyonda caydırıcı bir ajan içerecek.

20°C’de suya konduğunda sıvı içeriğini en az 30 saniye muhafaza edecek ve standart test koşulları altında en az 300 N'lik mekanik basınç dayanımına direnç göstermesi gerekecek.

Yönetmeliğin bazı hükümleri yayımı tarihinden altı ay sonra, bazı hükümleri de bir yıl sonra yürürlüğe girecek.

Yürürlükten kalkacak tebliğler

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Deterjanlar ve Deterjanlarda Kullanılan Yüzey Aktif Maddeler Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliği ile Kuvvetli Asit veya Baz İçeren Temizlik Ürünlerinin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliği de Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğlerdeki hükümler, kademeli olarak yürürlükten kalkacak.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.