Gıda Hattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi reform paketini açıkladı: Yatırıma teşvik, esnafa vergi muafiyeti

12 Mart 2021, 17:10
Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi reform paketini açıkladı: Yatırıma teşvik, esnafa vergi muafiyeti

Ekonomi Reform Paketi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Yatırım teşvik sistemi sadeleştirilecek, yatırımlara cazip koşullarda kredi desteği sağlanacak, Eximbank ve Kredi Garanti Fonu yeniden yapılandırılacak, 850 bin dar gelirli küçük esnafa vergi muafiyeti tanınacak, kamuda tasarrufla israfın önüne geçilecek. Gıda Komitesi’nde daha hızlı karar almak ve kararları etkinleştirmek için erken uyarı sistemi kurulacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı"nda bir numaralı gündem maddesi haline gelen Ekonomi Reform Paketi’ni, “Milli Ekonomi, Güçlü Türkiye” sloganıyla İstanbul’da açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları satır başlarıyla şöyle:

“Üretimde verimlilik artışı sağlayarak potansiyel büyümemizi artıracağız. Çalışmamızın özünde ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütme amacı bulunuyor.

Türkiye'yi dünyanın en büyük on ekonomisinden biri haline getirmek için çalışacağız. İnşallah bu yol haritasını, milletimizle kurumlarımızla iş dünyamızla tüm paydaşlar hep birlikte hayata geçireceğiz. İthal girdi kullanımını azaltmış, katma değerli üretimle ihracatta yeni rekorlar kıran, yerli ve milli bir ekonomi hedefliyoruz.

“Koronavirüs salgını sınamaya dönüştü”

Dünyanın tamamıyla birlikte ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgını hem 18 yılda ülkemizde kurduğumuz güçlü altyapının hem de yeni yönetim sistemimizin adeta bir sınamasına dönüşmüştür. Türkiye'nin her türlü farklı senaryoya hazırlıklı olduğunu ve hızlı hareket edebildiğini tüm dünyaya gösterdik. Salgına rağmen 2020 yılında yüzde 1,8 oranında büyüdük. G20 ülkeleri arasında ekonomisini reel olarak büyütmeyi başaran iki ülkeden biri olduk ve Çin'in ardından ikinci sırada yer aldık. Salgınla mücadeleyi kazanmakta kararlı olduğumuz 2021'i orta vadede nitelikli büyüme dönemine girişin de hazırlık yılı olarak değerlendiriyoruz.

Makroekonomik ve Yapısal Politikalar

Reformların omurgasını, makroekonomik ve yapısal politikalar oluşturuyor.

İlk reform alanımız, risklere karşı daha güçlü bir kamu maliyesi yapısını oluşturmak olacaktır. Harcama disiplini, kamu borç yönetimi, vergi düzenlemeleri, kamu alım ihaleleri, kamu-özel işbirlikleri ve kamu iktisadi teşebbüsleri gibi hususları kapsayan yeni politikaları hayata geçiriyoruz.

Makroekonomik istikrar kapsamında, kamu maliyesi, enflasyon, finansal sektör, cari açık ve istihdam alanlarına odaklandık. Enflasyonda risk oluşturan yapısal şokları değerlendirmek, gerekli politikaları belirlemek ve yönetmek için Fiyat İstikrarı Komitesi'ni tesis ediyoruz.

Kamuda tasarruf dönemi

Mali disiplin önceliğimiz olacak. Risklere karşı daha güçlü bir kamu maliyesi hedefliyoruz. Döner sermayeyi Meclis denetimi kapsamına alıyoruz. Kamuda taşıt alımı ve kiralanması, temsil ve ağırlama gibi harcama alanlarına sınırlamalar getiriyoruz.

Yapısal politikalar tarafında ise kurumsal yapının güçlendirilmesi, yatırımların teşvik edilmesi, iç ticaretin kolaylaştırılması, rekabet politikaları, piyasa gözetimi ve denetimini reform kapsamımıza aldık.

Kamu personeliyle ilgili iş ve işlemlerin tek bir idare tarafından yürütülmesini sağlıyoruz.

Küçük esnafa vergi muafiyeti

Basit usulde vergilendirilen kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, tornacı, çay ocağı işletmecisi, terzi ve tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor, beyan yükümlülüklerini kaldırıyoruz.

İsrafa kesinlikle tahammülümüz olmadığı için kamu idarelerinde tasarruf anlayışını yaygınlaştıracak önemli düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. 7 gün 24 saat çalışacak Türkiye dijital vergi dairesi uygulamasını başlatıyoruz. Borç stokunun dış şoklara karşı duyarlılığını azaltabilmek için döviz cinsi borçların toplam borç stoku içerisindeki payını düşürüyoruz.

Kamu, hedeflenen enflasyona göre zam yapacak

Bütçe sonuçlarını, politika gelişmelerini ve hedeflerimizi üç ayda bir Kamu Maliyesi Raporuyla milletimizle paylaşıyoruz. Ağırlıklı olarak kendi paramızla borçlanacak, Türk Lirası cinsi senetleri kullanacağız. Tek haneli enflasyon hedefliyoruz. Kamunun yönettiği ve yönlendirdiği fiyatlardaki artışlar, gerçekleşen enflasyon yerine hedef enflasyona göre yapılacaktır.

Hazine nakit yönetimini de daha güçlü hale getiriyoruz. Bunun için Hazine'nin kullanımı dışında kalan kurumların hesabını, Tek Hazine Kurumlar Hesabı Sisteminde toplayarak, nakit yönetiminde verimliliği sağlıyoruz. Ülkemizin risk primini düşürerek, borçlanma maliyetlerimizi aşağıya çekecek politikaları tahkim ediyoruz.

Vergi Usul Kanunu'nu kayıt dışılığı azaltacak ve vergiye uyumu teşvik edecek şekilde güncelliyoruz. Elektronik defter ve elektronik belge kullanımı uygulamasını kademeli olarak yaygınlaştırarak, vergi kayıp ve kaçağını azaltıyoruz.

Kamu alımlarında dijital sisteme geçilecek

Uluslararası yatırımcıların vergi hususunda karşılaştıkları sorunları da reform kapsamına aldık. Kamu alım ihalelerinde yeni ve dijital bir sisteme geçiyoruz. Vergi denetiminde standart, öngörülebilir ve haksız rekabeti önleyen modellere geçiyoruz. Kamunun ithal ürün kullanımını azaltmak için Sanayileşme İcra Komitemizin çatısı altında merkezi izleme sistemi kuruyoruz.

Dijital para mevzuata giriyor

Dijital paranın ekonomik, teknolojik ve hukuki altyapısını oluşturacak adımları atıyoruz. Uluslararası standartlarda bir katılım finans tahkim mekanizması kuruyoruz.

Reel sektör şirketlerimizin tahvil ihraçlarını özendirmek için Tahvil Garanti Fonu kuruyoruz. Finansal sektörün sigortacılık ayağını da ihmal etmeyerek, bireysel emeklilik sisteminin derinleşmesine ve gelişmesine katkı sağlıyoruz.

Finans sektörünün kurumsal altyapısını geliştirmek için de bir dizi adım atıyoruz. Bu maksatla ülkemizin tüm kredi ve risk verilerinin toplandığı Risk Merkezini yeniden yapılandırıyoruz.

Bireysel emeklilik sistemini çok daha geniş kesimlere yaygınlaştırıyoruz. Nüfusumuzun yüzde 25'ini oluşturan 18 yaş altındaki çocuklarımızın sisteme girebilmesinin önündeki engelleri kaldırıyoruz. Sandık, vakıf ve dernek gibi kuruluşlardaki emeklilik birikimlerinin, 2023 sonuna kadar bireysel emeklilik sistemine aktarımına imkan veriyoruz.

Cari açıkla mücadele

Cari açıkla mücadelede 3 temel politikayı takip edeceğiz. İlk olarak, yapısal cari açığa odaklanıyoruz. İkinci önceliğimiz, ihracatın tabana yayılmasını sağlayarak, potansiyeli olup hiç ihracat yapmamış KOBİ'leri ihracata teşvik etmektir. Üçüncü ve son alanımız ise sanayide yeşil dönüşümü desteklemektir.

Yenilikçi ve güçlü bir sağlık endüstrisinin geliştirilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığına bağlı Sağlık Endüstrileri Başkanlığı kuruyoruz.

Doğalgaz piyasasını yeniden yapılandırarak, bu alanı rekabetçi bir temelde geliştiriyoruz.

Sanayi yatırımlarına cazip koşullarda kredi desteği verilecek

Sanayimizde kapasite artışı sağlayacak ve rekabet gücümüzü bir üst basamağa taşıyacak adımlar atıyoruz. Özellikle Kredi Garanti Fonu teminatıyla 5. ve 6. bölgelerde yapılacak imalata dayalı ithal ikamesini sağlayan ve ihracatı önceleyen yatırımlara uzun vadeli cazip kredi destekleri veriyoruz.

Enerji verimliliği desteklerinin kapsamını genişletiyoruz. Elektrik enerjisi depolama tesislerinin kurulmasına yönelik yasal altyapıyı tamamlıyoruz. Enerjide dışa bağımlılığı azaltan politikaları etkin şekilde uygulamayı sürdüreceğiz.

İhraç ürünlerimizin daha hızlı ve daha düşük maliyetle pazarlara erişimi için yurt dışında lojistik merkezleri kuruyoruz. Geleceğin mesleklerinde yeni iş imkanları oluşturmak için İŞKUR desteklerinde revizyona gidiyoruz. Mesleki eğitim merkezlerini gençler için cazip kılmak amacıyla çocuklarımızın kalfalık döneminde aldıkları ücretleri yükseltiyoruz.

İlave istihdama finansman desteği

Salgının istihdam piyasalarında oluşturduğu tahribatı gidermek için ilave İstihdama Finansman Desteği adıyla yeni destek modeli getiriyoruz. Firmalar, istihdama kattıkları her bir ilave kişi için Kredi Garanti Fonu kefaletiyle 24 ay vadeli, ilk 6 ayı ödemesiz 100 bin liralık kredi kullanabilecektir.

Kamu görevlileri, kadrolarına bağlı pozisyonları dışında, en fazla bir kurumun yönetim veya denetim kurullarında görev alabileceklerdir. Üretken yatırımların artmasını sağlamak için özel sektörde öngörülebilirliği güçlendirecek adımlar atıyoruz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu kurulacak

Ekonomideki tüm gelişmeleri yakından izlemek ve yönetmek amacıyla iki yeni yapı kuruyoruz. Bunlardan birincisi, Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında çalışacak Ekonomi Koordinasyon Kurulu'dur.

Devlet desteklerinde kamu kaynaklarının etkinliğini ve verimliliğini artırmak için tüm destek uygulamalarının ilke ve esaslarını belirleyen, etki değerlendirmesi yapılmasını mümkün kılan bir çatı mevzuat oluşturuyoruz.

Piyasa Gözetim ve Denetim Kurumu

Dijital pazar yeri platformlarında ürünlerini satışa sunan firmaların haklarını koruyacak düzenlemelere gidiyoruz.

3 ayda bir reform takip programı uygulanacak. Yurt dışına veri aktarılmasına yönelik AB düzenlemeleriyle uyumlu olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda değişiklikler yapıyoruz.

Tüketicinin korunması, kayıtlılığın artması ve piyasada haksız rekabetin etkin bir biçimde önlenmesi amacıyla bağımsız bir Piyasa Gözetim ve Denetim Kurumu kuruyoruz.

Gıda Komitesi, erken uyarı sistemi ile etkinleştirilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı Ekonomi Reform Paketi’nin “Enflasyon” başlığı altında yer alan gıdadaki fiyat artışlarını kontrol altına almaya yönelik uygulamalar da şöyle:

Gıda Komitesi’nin politika önerilerini şekillendirebilmesini ve piyasanın etkin çalışabilmesini temin için veri akışı sağlayacak bir erken uyarı sistemi kurulacak.

Erken uyarı sistemi üzerinden; üretim, toptan ve perakende aşamasında gıda zincirinin tamamı anlık olarak takip edilerek, raporlanacak. Sistemin getirdiği anlık veri akışı sayesinde, karar alma hızı artacak.

Tarla ve hallerde kalan meyve ve sebzeler alıcılarla buluşturulacak

Gıda tarafında kayıp ve israfın azaltılması için, tarlada ve hallerde kalan taze meyve ve sebzeleri piyasaya kazandıracak mekanizmalar geliştirilecek. Bu ürünler Dijital Tarım Pazarı’na dahil edilerek, hızla alıcılarla buluşturulacak.

Dijital Tarım Pazarı sayesinde her ölçekteki çiftçi, ürünü için Pazar bulabilecek, tüketici ve esnaf da istediği kalitede ürünü tedarik edebilecek.

Sebze ve meyvede zayiatı azaltan soğuk zincirler daha fazla desteklenecek.

Gıda Bankacılığı Sistemi yaygınlaştırılacak

Gıda Bankacılığı Sistemi cazip hale getirilerek, yaygınlaştırılacak.

Tarımsal üretimde öngörülebilirliği artırmak ve fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek için sözleşmeli tarım mekanizmaları geliştirilecek.

İşlenmemiş gıda fiyatlarında aracılık maliyetlerinin düşürülmesine katkı sağlayacak Hal Yasası ile ilgili çalışmalar hızla tamamlanacak.

Fiyat İstikrarı Komitesi kurulacak

Enflasyonda risk oluşturan yapısal şokları değerlendirmek, gerekli politikaları belirlemek ve yönetmek için Fiyat İstikrarı Komitesi tesis edilecek.

Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarının yer alacağı komite, enflasyonla mücadelede etkinliği artıracak.

Enflasyonla mücadele amacıyla, kamunun yönettiği ve yönlendirdiği fiyatlardaki artışlar, gerçekleşen enflasyon yerine hedef enflasyona göre yapılacak.

Haber Etiketleri

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.