Gıda Hattı

Bursa'daki kestane ormanları aşılama yöntemi ile kurutulacak

28 Ekim 2006, 13:05
Paylaş

Bursa'da, kestane aðaçlarýnda ortaya çýkan mürekkep hastalýðý ve dal kanseri nedeniyle baþka illere kaptýran yetiþtiriciliðin yeniden canlanmasý için çalýþma yapýlýyor. Uludað Üniversitesi ile Bursa Orman Bölge Müdürlüðü'nün ortaklaþa yürüttüðü çalýþmadan sonuç alýnmaya baþlandý.

Bursa Orman Bölge Müdürü Ali Girgin, kestanelerde görülen mürekkep hastalýðý ve dal kanserine genetik olarak dayanýklý kestane aðaçlarýndan alýnan aþýlarla Bursa'nýn Karacabey ilçesindeki ve Yalova'nýn belli bölgelerinde yapýlan çalýþmadan olumlu sonuç alýndýðýný söyledi.Girgin,"Bölge Müdürlüðü'ne baðlý 70 bin dönümlük orman arazisinin 3'de birlik bölümünden daha fazlasýnýn kestane aðaçlarýndan oluþtuðuna dikkati çekerek, þöyle konuþtu:"Bakanlýðýmýz, köylümüze ekonomik anlamda girdi saðlayacak ormanlýk alanlarýn artmasý yönünde çaba sarfediyor. Bizde çalýþmalarýmýzda enerjimizi tamamen buna yönlendirdik. Bursa'daki kestane aðaçlarý ormanlýk alanda kayýn, çam ve meþe aðaçlarý ile birlikte bulunuyor. Ekonomik getirisi nedeniyle kestanelerin etrafýndaki diðer aðaçlarý keserek rahatlamalarýný güneþi rahat görmelerini saðlýyoruz. Karacabey ve Yalova'da yaptýðýmýz çalýþmada, 300'ü aþkýn kestane aðacýný toprak seviyesinden 70 santimetre yüksekliðinde keserek yeni filizler vermesini saðladýk. Bu filizlere genetik olarak hastalýklara dayanýklý kestane aðaçlarýndan aldýðýmýz aþýlarý aþýladýk. Elde ettiðimiz sonuç çok güzel. Kestane çabuk geliþen bir bitki olduðu olduðu için, geçen yýl aþýladýðýmýz sürgünler bu yýl hem enine hemde boyuna çok mesafe katetti. Bu çalýþmayý hastalýklý bütün orman alanlarýmýzda yapacaðýz. Ayrýca kestane yetiþtirmeye uygun bozuk orman alanlarda da, fidanlýðýmýzda yetiþtirdiðimiz kestane fidanlarý dikerek yeni kestane ormanlarý oluþturacaðýz. Þu anda bunu yapýyoruz."
Orman Bölge Müdürlüðü olarak özel orman yasasý çerçevesinde ormanlýk arazileri köy tüzel kiþiliklerine devrettiklerini anlatan Bölge Müdürü Girgin, bozuk orman alanlarýna orman köylüsüne gelir temin edecek fýstýk çamý, kuþburnu, ýhlamur, badem, ceviz dikilmesini temin ederek masraflarýný karþýladýklarýný belirterek,"30 dönümden, 3 bin dönüme kadar ormanlýk arazileri köy tüzel kiþiliðine tahsis ediyoruz. Yapýlan iþlerin parasal kýsmýný da biz karþýlýyoruz. Þimdiye kadar 26 projeyi devreye soktuk. 37 projeninde etüdü onaydan geçti. Þimdiye kadar 700 milyon lira kaynaðý bu iþe karþýlýksýz ayýrdýk. Bu saye de 20 bin dönüm ormanlýk araziyi köylümüze devrettik. Bu tahsis sayesinde köylümüz ormanlýk araziyi korurken, gelirde temin edecek. Kestane Bursa'da þeker üretimi nedeniyle bol miktarda tüketiliyor. Fýstýk çamýnýn fýstýðý da piyasa da çok yüksek fiyatdan alýcý buluyor. Badem ve ceviz ise tatlý ve þekerlemelerde yoðun bir þekilde kullanýlýyor. Bunlarýn hepsi ekonomik getirisi yüksek ürünler" diye konuþtu.
Orman Bölge Müdürlüðü olarak her yýl 10 bin dönüm ormanlýk araziyi elden geçirdiklerini ve gençleþtirdiklerini belirten Girgin, 5 yýl gibi kýsa sürede bütün orman arazisini elden geçirmeyi planladýklarýný da vurguladý.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.