Gıda Hattı

Biyoyakıtlar ve Biyoyakıt Teknolojileri Sempozyumu

3 Aralık 2007, 18:07
Paylaş

12-13 ARALIK 2007 – Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Akademi Salonu

Dünyanın yeni bir enerji çağına girdiği ve enerjinin üretim, dağıtım ve tüketiminde teknolojik bir değişim geçirdiği yönünde ciddiye alınması gereken tespitler vardır. Bir yandan enerji tüketiminde en büyük paya sahip olan petrolün üretimindeki azalma eğilimleri, bunun sonucunda petrol fiyatlarının artması, diğer yanda hidrokarbon rezervlerinin zengin olduğu bölgelerin ve ticaret yollarının kontrolünün uluslararası çatışmaların konusu haline gelmesi sonucunda tüm dünyada enerji arz güvenliğine ilişkin riskler artmaktadır.

Enerji arz güvenliğinde ortaya çıkan risklerin yanı sıra, enerji üretim ve dönüşüm süreçlerinin iklim değişikliğinin nedeni olarak görünen sera gazlarının önemli bir kaynağı olması mevcut enerji sistemlerinin sürdürülebilirliğini tehlikeye sokmaktadır. Bu durum enerji alanında yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları ile üretim, dönüşüm teknolojileri konusundaki arayış ve girişimleri arttırmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları arasında yer alan biyoyakıtlar, ulaştırma sektöründe, ısınmada ve elektrik üretiminde kullanılma olanakları nedeniyle gerek enerji arz güvenliğinde, gerekse sera gazlarının azaltılması konularında dikkate alınması gereken kaynaklardır. Biyoyakıtlar ve biyoyakıtlara dayalı enerji sistemleri gerek günümüzde, gerekse gelecekteki teknolojik gelişmeler açısından önemli bir potansiyel vaat etmektedir.

Ülkemizde ise konu oldukça daraltılmış bir çerçevede ele alınmakta, sadece ulaştırma sektöründeki kullanım öne çıkarılmakta, ancak bu konuda da ülke içinde stratejik bir program ve planlama ortaya konulmamaktadır.

Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şubesi ve Ziraat Mühendisleri Odası tarafından eşgüdümlü olarak gerçekleştirilecek bu sempozyum ile Biyoyakıtlar ve Biyoyakıt Teknolojileri konusunun enerji alanının yanı sıra tarım, ormancılık, sanayi, çevre ve bilim-teknoloji politikalarıyla tümleşik bir kapsamda değerlendirilmesi, bu alandaki ülke hedeflerinin ve ilgili kurum ve kuruluşların görev ve sorumluluklarının ele alınması sağlanmış olacaktır.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.