Gıda Hattı

Bitkisel üretim destek miktarları belli oldu

8 Aralık 2021, 11:33
Paylaş
Bitkisel üretim destek miktarları belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2021 yılı tarımsal desteklemeleri ile 2022 yılı gübre ve sertifikalı tohum destekleri kapsamında verilecek bitkisel üretim destekleri kriterlerini, bir Tebliğle belirledi. Tebliğ ekinde, tarımsal destekleme türleri ile destek miktarları da yer aldı.

Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/40), 8 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Hedef, bitkisel üretimi artırmak

Ülkemizde bitkisel üretimi artırmak, verim ve kaliteyi yükseltmek, üretim maliyetlerinin karşılanmasına katkıda bulunmak, sürdürülebilirliği sağlamak, kayıtlılığı arttırmak ve çevreye duyarlı alternatif tarım tekniklerinin geliştirilmesine yönelik, çiftçilere destekleme yapılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanan Tebliğ,

Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Karar kapsamında, 2021 yılında yapılacak;

bombus arısı kullanım desteği, fındık alan bazlı gelir desteği, geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteği, iyi tarım uygulamaları desteği, katı organik-organomineral gübre desteği, küçük aile işletmesi desteği, mazot ve gübre desteği, organik tarım desteği, sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteği, sertifikalı fidan üretim desteği, sertifikalı tohum kullanım desteği, Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeline göre fark ödemesi desteği, yem bitkileri desteği ve sertifikalı tohum üretim desteği uygulamalarında görev alacak kurum ve kuruluşların belirlenmesi, tarımsal faaliyette bulunan çiftçilere yapılacak destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Destekleme uygulamaları, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (BÜGEM), il/ilçe tahkim komisyonları, il/ilçe müdürlükleri, il/ilçe keşif komisyonları, il/ilçe tespit komisyonları ve yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yürütülecek.

Tarımsal destekleme başvurularının kabulü

Üretim yılı içerisinde ÇKS ve/veya ÖKS’de kayıtlı olan ve desteklemelerden faydalanmak isteyen çiftçiler, Tebliğde anılan sertifikalı tohum kullanım desteği için 19/10/2020 tarihinden, sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteği için 21/4/2021 tarihinden, diğer desteklemeler için Tebliğin yayımı tarihinden itibaren ÇKS ve ÖKS’ye kayıt oldukları il/ilçe müdürlüklerine ekte yer alan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Başvuru Dilekçesi ile şahsen veya yasal temsilcisi aracılığıyla başvuruda bulunacaklar.

2021 üretim yılında, ÇKS’ye kayıt yaptıran çiftçiler mazot ve gübre desteği ve katı organik-organomineral gübre desteğine, ÇKS ve FKS’ye kayıtlı çiftçiler ise fındık alan bazlı gelir desteğine başvurmuş sayılacaklar.

Bitkisel üretim destekleri neler?

Mazot ve gübre desteği Çiftçilere, 2021 üretim yılı içerisinde tarımsal üretimde bulunulan ÇKS’de kayıtlı tarım arazisi büyüklüğü dikkate alınarak mazot ve gübre desteği ödemesi yapılacak. Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeli kapsamında desteklenen; yağlık ayçiçeği, kütlü pamuk, soya, kanola, aspir, dane mısır, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik, kuru fasulye, mercimek, nohut, yaş çay, fındık, zeytin, yem bitkileri, patates ve kuru soğan ürünlerinin dışında kalan diğer bütün ürünlere, “Diğer Ürünler” kategorisinde belirtilen miktar kadar mazot ve gübre desteği ödemesi yapılacak.

Model kapsamında desteklenen ürünlerin, 2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Karar eki listede belirtilen havzalar dışında yetiştirilmesi durumunda mazot ve gübre desteği ödemesi yapılmayacak.

2021 üretim yılında ÇKS’de kayıtlı olan çiftçiler, mazot ve gübre desteğinden yararlanmak istememeleri halinde, taleplerini il/ilçe müdürlüklerine 31/12/2021 tarihine kadar yazılı olarak bildirecekler.

Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeline göre fark ödemesi desteği

Cumhurbaşkanı Kararı ekindeki listede yer alan havzalarda, 2021 yılında fark ödemesi desteğine esas ürünleri üreten çiftçiler 2021 üretim yılına dair ÇKS kayıtlarını dane zeytin ve zeytinyağı fark ödemesi desteği hariç olmak üzere desteğe tabi ürüne ilişkin hasat dönemi öncesinde yaptırmış olmaları durumunda destekten yararlanacaklar.

Yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtı olduğunun Bakanlıkça tespit edildiği havzalarda, 2021 üretim yılında ekilen nohut ve mercimek ürünlerine %50 ilave destek ödemesi yapılacak, damlama sulama ile sulanan alanlar hariç dane mısıra destekleme ödemesi yapılmayacak.

Katı organik-organomineral gübre desteği GTS’de 1/9/2020-31/8/2021 tarihleri arasında satış kaydı yapılan katı organik-organomineral ürünler, katı organik toprak düzenleyici ürünler ile kaplama gübre ve fermantasyon sonucu elde edilen organik gübreler için 2021 üretim yılında ÇKS’ye kayıtlı çiftçilere arazi varlığı ile orantılı olarak dekar başına destekleme ödemesi yapılacak.

Küçük aile işletmesi desteği ÇKS’ye kayıtlı ve tarımsal faaliyet yapılan alan toplamı beş (5) dekar veya altında olan, yaş çay ve fındık ürünleri hariç, açıkta ve/veya örtüaltı ünitelerinde meyve, sebze, süs bitkisi ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yapan gerçek kişi çiftçilere, 2021 üretim yılında küçük aile işletmesi desteği ödemesi yapılacak.

Organik tarım desteği OTD ödemesi, OTY’ye göre organik tarım yapan, OTBİS’de ve ÇKS’de 2021 üretim yılında kayıtlı, 2021 yılı hasadını gerçekleştirmiş, ürettiği ürüne ürün sertifikası düzenlenmiş ve Tebliğde OTD uygulamaları ile ilgili belirtilen usul ve esaslara göre başvuru yapan çiftçilere yapılacak.

İyi tarım uygulamaları desteği Tebliğde sıralanan şartları haiz çiftçiler ve alanlar iyi tarım uygulamaları desteğinden yararlandırılacak.

Bombus arısı kullanım desteği Alçak plastik tüneller hariç, örtüaltı ünitelerinde polinasyon amaçlı Bombus arısı kullanan çiftçilere, Tebliğde belirtilen esaslara göre destekleme ödemesi yapılacak.

Yem bitkileri desteği Cumhurbaşkanı Kararı ekindeki listede yer alan havzalarda, 2021 yılında yem bitkileri desteğine esas ürünleri üreten çiftçiler yem bitkileri desteğinden yararlanacaklar. Destek kapsamında yem bitkilerinin grupları şöyle:

Sertifikalı tohum kullanım desteği 2021 üretim yılında; susam ve yerfıstığını tüm havzalarda, desteğe esas diğer ürünleri ise 2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Karar ekindeki listede yer alan havzalarda yurt içinde üretilip sertifikalandırılan tohumu kullanarak ekim/dikim yapan çiftçiler sertifikalı tohum kullanım desteğinden yararlanacaklar.

Sertifikalı tohum üretim desteği Bakanlıkça yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşlarınca yurt içinde üretilip sertifikalandırılan ve yurt içinde satışı gerçekleşen Tebliğ ekinde listelenen türlerin tohumlukları için kilogram başına destekleme ödemesi yapılacak.

Sertifikalı fidan üretim desteği ÇKS’ye kayıtlı arazilerde, yurt içinde üretilip sertifikalandırılan ve satışı gerçekleşen sertifikalı sınıfında aşılı ve aşısız fidanlar için adet başına sertifikalı fidan üretim desteği ödemesi yapılacak.

Sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteği Destekleme kapsamında yer alacak bağ ve kapama bahçe tesisinde kullanılan sertifikalı fidan/fide ile standart fidanda Tebliğde belirtilen şartlar dahilinde destek verilecek.

Geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteği Geleneksel zeytin bahçesi alanının, en az 1/5’inde, ihtiyaç duyulan ağaçlarda gençleştirme budaması yapacağını tespit ettiren ve 30/4/2022 tarihine kadar gençleştirme budamasını yapan çiftçilere budanan alan üzerinden destekleme ödemesi yapılacak.

Fındık alan bazlı gelir desteği 2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Karar eki listede yer alan havzalarda, ruhsatlı fındık alanlarında fındık üretimi yapan ÇKS ve FKS’ye kayıtlı çiftçilere FKS’de kayıtlı ruhsatlı fındık alanı büyüklüğü dikkate alınarak fındık alan bazlı gelir desteği ödemesi yapılacak.

Tebliğde yer alan destekleme uygulamalarından; Tebliğde sıralanan şartları taşımayan üretici/yetkili kuruluşlar yararlandırılmayacak.

Tarımsal destekleme türleri ve destekleme miktarları

2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Karar çerçevesinde Tebliğde anılan 2021 üretim yılı tarımsal destekleme türleri ve destekleme miktarları, Tebliğ ekinde yer aldı.

25/11/2020 tarihli ve 31315 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2020/31) yürürlükten kaldırılırken, söz konusu Tebliğ hükümleri çerçevesinde başlatılmış ve sonuçlandırılamamış olan işlemler, aynı tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılacak.

Tebliğ, 1/1/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.