Gıda Hattı

Bayram öncesi kaosun önüne geçildi

15 Aralık 2007, 12:50
Paylaş

Bayram öncesi kaosun önüne geçildi

Kamuoyu gündeminde son günlerde, gıda denetleme yetkisinin Tarım Bakanlığı’nın elinden alındığı haberleri yer alıyordu. Bu haberlerin kaynağını ise, Çankaya Belediyesi’nin Danıştay 10. Dairesi nezdinde Belediyeler Kanunu’nu kaynak göstererek açtığı dava oluşturuyordu. Gıda denetiminde kaosa yol açabilecek bu olay, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın İçişleri ve Sağlık Bakanlıklarının da görüşünü alarak hazırladığı ve 9 Aralık 2007’de Resmi Gazete’de yayınlanan “Gıda Güvenliği ve Kalitesinin Denetimi Ve Kontrolüne Dair Yönetmelik” ile bayram öncesinde önlenmiş oldu. İşte haberin ayrıntıları…

Yıllardır süren uğraş sonunda 5 Haziran 2004'te 5179 sayılı Gıda Kanunu çıkarıldı. Kanunun çıkmasıyla birlikte, Tarım Bakanlığı taraflarında görüşünü alarak,30.3.2005 tarih ve 25771 sayılı Resmi Gazete'de "Gıda ve Gıda ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemelerin Piyasa Gözetimi, Kontrolü ve Denetimi ile İşyeri Sorumluluklarına Dair Yönetmelik”in yayımlanarak yürürlüğe koydu. Tarım Bakanlığı gıda kontrolörleri, üretim yerlerine ilave olarak gıda satış yerleri, lokanta, kahvehane, yemekhaneler gibi toplu tüketim mekanlarını da denetleme imkanına kavuştu. Gıda işletmelerinin kontrol ve denetimlerinin Bakanlık (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı) ve/veya igili merci (Tarım İl Müdürlüğü, Valilik/İl Özel idaresi) tarafından yapılacağı öngörüldüğü ve Belediye Kanunu uyarınca gıda maddelerini denetlemek yetkilerinin bulunduğu halde dava konusu Yönetmelikte belediyelerle ilgili hiçbir ifade yer almadığı öne sürülerek, yönetmeliğin kontrol ve denetimle ilgili maddelerinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Çankaya Belediye Başkanlığı – ANKARA,  2005 yılında Danıştay Onuncu Dairesine dava açtı. Danıştay Onuncu Dairesi açılan iptal ve yürütmenin durdurulması istemini 31.1.2006 günlü, E:2005/7354 sayılı kararla reddetti. Davacı Çankaya Belediye Başkanlığı, bu karara Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na itiraz ederek yürütmenin durdurulmasını istedi. Bunun üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 23 Haziran 2006'da yönetmeliğin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Danıştay İdareler Kurulu, denetimlere Sağlık ve İçişleri Bakanlığı'nın da katılımının sağlanacağı yeni bir düzenleme yapılmasını istedi.

Karar 13.08.2006 tarihinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na tebliğ edildi. Ama Bakanlık yasal süre içinde itirazı yapmadığı için, Danıştay’ın kararı 13.09.2006 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu durumda, 13 Eylül 2006 tarihinden itibaren hem Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve hem de Belediyeler, gıda üreten ve satan işyerlerini denetlemeye başladılar. 

Bu gelişme sonucu, Tarım Bakanlığı, piyasada oluşabilecek başıbozukluğun önüne geçmek için 4 Aralık 2006'da 'Gıda ve Gıda İle Temasta Bulunan Madde ve Malzemenin Kontrolü Talimatı’nı yayınlayarak denetimlerini sürdürdü. Çankaya Belediyesi, konuyla ilgili ısrarını sürdürerek tekrar Danıştay 10. Dairesi'ne başvurarak, talimatın da iptalini istedi. Danıştay Onuncu Dairesi, 18 Eylül 2007'de talimatın da yürütülmesinin durdurmasına karar verdi.  Tarım Bakanlığı bu defa elini çabuk tutarak, önümüzün bayram olduğunu da düşünerek piyasada başıbozukluk olmaması için süratle yönetmelik taslağı hazırlayarak İçişleri ve ve Sağlık Bakanlıklarının görüşünü alarak, 09.12.2007 tarih ve 26725 sayılı Resmi gazetede “Gıda Güvenliği ve Kalitesinin Denetimi Ve Kontrolüne Dair Yönetmelik” i yayımladı. Yönetmeliğe göre Belediyeler işyeri açma ve ruhsatlandırma hizmetlerini vermeye devam edecekler, ancak işyerlerinin gıda güvenliğinin ve kalitesinin temini için gıda işyerlerinin asgari teknik ve hijyenik şartları ile gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin gıda mevzuatına uygunluğunun denetim ve kontrol hizmetleri Tarım Bakanlığı’nca yerine getirilecek. Bu yönetmelikle birlikte, 30.3.2005 tarihli ve 25771 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Gıda ve Gıda ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemelerin Piyasa Gözetimi, Kontrolü ve Denetimi ile İşyeri Sorumluluklarına Dair Yönetmelik, 25.11.1994 tarihli ve 22122 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sofralık Zeytinlerin Nitelikleri ile Zeytin Salamurahanelerinin ve Yarı Mamul Zeytin Muhafaza Ünitelerinin Teknik Şartları, Teknolojik Kontrol ve Muayeneleri ile İlgili Yönetmelik ve 9.6.1998 tarihli ve 23367 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin 8’inci, 9’uncu, 10’uncu, 11’inci, 17’nci ve 18’inci maddeleri ile geçici 1’inci ve 2’nci maddeleri yürürlükten kaldırıldı.

GIDA GÜVENLİĞİ VE KALİTESİNİN DENETİMİ VE KONTROLÜNE DAİR YÖNETMELİĞİ indirmek için tıklayın !

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.